Zoznamy žiakov 1. ročníka – šk. rok 2018/2019

28.08.2018

Vážení rodičia našich prváčikov,

už o chvíľu Vaše deti urobia veľký krok v svojom živote, nastúpia na dobrú cestu vzdelávania a osobnostného rastu. Každému kroku preto venujeme veľkú pozornosť.

Tu si môžete pozrieť rozdelenie žiakov do jednotlivých tried 1. ročníka ZŠ:

Zoznam žiakov 1. A 

Zoznam žiakov 1. B 

Zoznam žiakov 1. C 

Aby triedy boli ekvivalentné, pri rozdeľovaní detí sme mali na zreteli vyváženosť tried podľa pohlavia, znakov školskej zrelosti vykazovaných deťmi pri zápise a v maximálnej miere sme zohľadnili aj vaše prosby na zaradenie vášho dieťaťa s kamarátmi.

V našej škole podporujeme priateľstvá a snažíme sa rozvíjať dobré vzťahy nielen medzi triedami v príslušnom ročníku, ale aj vzťahy v rámci celej školy. Preto, ak vaše dieťa nie je v jednej triede so všetkými vami uvedenými kamarátmi, tak je to pre väčšie dobro – harmonizovanie všetkých kritérií na zaradenie dieťaťa do triedy. Vaše deti tak získajú nových kamarátov a pre všetky deti vytvárame rovnako dobré, najlepšie podmienky pre začlenenie do nového kolektívu spolužiakov.

Tešíme sa na Vás všetkých.
Dovidenia 3. septembra 2018

Ingrid Alföldyová
zástupkyňa riaditeľa


© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro