O škole

skola

Ciele a zameranie školy

Naša škola je cirkevná - táto jej dimenzia nie je len akýmsi dodatočným atribútom, ale prapôvodným a rozlišujúcim charakteristickým znakom, je to pointa, srdce jej identity. Je to škola, ktorej ústredným koncepčným prvkom výchovno - vzdelávacieho pôsobenia je syntéza medzi kultúrou, vierou a vedou.

Chceme byť otvorenou školou. Prístavom pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu a pravdách kresťanskej viery. Naša cirkevná škola má z podstaty verejný a nie súkromný charakter.

 

Cieľ školy:

  • poskytnúť starostlivosť talentovaným a na štúdium disponovaným žiakom

  • postarať sa o slabších žiakov, ktorí musia zažiť na škole úspech

  • motivovať žiakov pri štúdiu

  • pracovať v atmosfére priateľstva, radosti, spolupatričnosti, dôvery a záujmu...

Zameranie školy:

  • výučba anglického jazyka od 1. ročníka

  • získavanie počítačovej gramotnosti od 1. ročníka v rámci informatickej výchovy

  • široká ponuka krúžkov: lezecký, výtvarný, športový krúžok, lezecký krúžok, jazdecký krúžok – starostlivosť o koňa, Lego krúžok s programovaním, škola mladých animátorov, fantázia v kuchyni,...

  • škola organizuje aj letné prípadne zimné tábory, rôznorodé akcie s možnou účasťou rodičov, príbuzných a priateľov žiakov našej školy

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Dovoľujeme si Vás informovať, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v budove našej školy na Veternicovej 20 v dňoch 12.4. od 15:00 o 18:00 a 13.4. od 9:00 do 11:00.

2. kolo prijímacích skúšok

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na 8 voľných miest do 1. ročníka 4-ročného gymnázia pre šk. rok 2019/2020. 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.6.2019

Učitelia

Menný zoznam učiteľov z Karloveskej 32 aj Veternicovej 20  na šk. rok 2018/2019 : 

Inovovaný školský vzdelávací program

Idea školy: „Múdrosť som miloval a po nej túžil od mladi, túžobne som si prial priviesť si ju domov ako nevestu a jej krásu som vrúcne miloval. Keď už bohatstvo je v živote tým dobrom, po ktorom sa baží, čo je bohatšie než múdrosť, ktorá koná všetko?“

Školský špeciálny pedagóg

Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie, ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga, alebo triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

Školský psychológ

V školskom roku 2018 / 2019 je tu pre Vás školská psychologička Eva Poláková v čase konzultačných hodín.

Zvonenie na vyučovanie

V školskom roku 2018/2019 budú vyučovacie hodiny prebiehať v tomto časovom harmonograme. Viac info po otvorení.

Duchovné vedenie školy

Naša škola je cirkevná, preto aj výchova detí je vedená v duchu katolíckej viery a morálky. Duchovné vedenie školy má na starosti páter Peter Gallik.

Kalendár školy 2018/2019

Na stiahnutie (PDF súbor)

Odborné učebne

Škola disponuje ôsmimi odbornými učebňami. Ich moderné vybavenie napomáha žiakom v privlastňovaní si učebnej látky, ako aj rozvíja ich predstavivosť a talent. Vybavenie učební sa každoročne modernizuje.

Školská telocvičňa a športové ihriská

V rámci školského areálu sa nachádza telocvičňa a športové ihriská, ktoré žiaci prevažne využívajú na telesnej výchove. V priestoroch budovy sú šatne a sprchy. 

Školská knižnica

Študenti našej školy si môžu v školskej knižnici vypožičať literatúru, ktorá môže napomôcť ich intelektuálnemu vzrastu. Knižnica disponuje viac ako 500 titulmi  rôzneho zamerania a stále sa rozrastá. Študenti v nej nájdu knihy z povinného čítania, duchovnú, vedeckú, dobrodružnú literatúru a časopisy.

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola sv. Františka z Assisi v Bratislave na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany a manipulícia s osobnými údajmi na našej škole

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro