Hlavné úlohy školy pre rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 oslávime 15 rokov existencie našej školy; v auguste ubehlo 50 rokov od udalostí v 1968 a v októbri to bude 100 rokov od vzniku Československa. Ľudia nachádzajú symboliku v osmičkových rokov a mnohí vnímajú dejiny fatalisticky. Ale dejiny neprechádzajú vysoko ponad naše hlavy – sme hlavnými aktérmi našich osobných dejín, sme súčasťou dejín spásy, dedičia našej zeme a povolaní dedičia Božieho kráľovstva. Veľké slová? Na našej škole už vyrástli mnohí absolventi; napríklad jedna z nich túži byť učiteľkou, pretože videla, že je to dobré; iný vstúpil do bohosloveckého seminára a pripravuje sa na povolanie kňaza; prvé dievčatá sa chystajú na sobáš... Sú to veci tak malé a veľké ako život sám. Ako sa z malých skutkov môže zrodiť veľké dobro? „Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým“, Mt 25, 21.

A) Dlhodobé alebo permanentné úlohy

vychádzajú z identity školy, jej Štatútu, Školského vzdelávacieho programu a Koncepcie rozvoja.

Úlohy:

A1) Individuálne sa oboznámiť so Školským vzdelávacím programom a Štatútom školy. V prípade potreby (vyjasniť si niektoré princípy alebo ich praktickú aplikáciu) komunikovať nejasnosti s vedúcimi PK/MZ alebo vedením školy (duchovný správca školy je členom vedenia školy). Proaktívne pristupovať k úlohám školy – aj samostatne hľadať cesty realizácie.

A2) Spolupracovať s farnosťou, Rehoľou minoritov, ZKŠS, ZUŠ sv. Cecílie a Cirkvou pri organizovaní alebo realizovaní aktivít v rámci aj nad rámec výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti školy.

A3) Usilovať o maximálnu jednotu a spoluprácu „trojuholníka“ Škola-Rodičia-Cirkev, v strede ktorého sú deti, naši žiaci.

A4) Rozvíjať kvalitu spolupráce s rodičmi v oblasti výchovy a vzdelávania prostredníctvom najmä nástrojov ETK, IŽK, dochádzkového systému, e-mailovej komunikácie, osobných stretnutí a konzultačných resp. celotriednych rodičovských stretnutí. Dbať na kultúru komunikácie (interpunkcia v el. textoch, písať poznámky a oznamy s rozvahou – nie pod tlakom, napr. emócií).

A5) Všestranne podporovať a podľa možnosti sa zúčastňovať významných podujatí spoločenstva školy (F Day, MDD, koncerty, slávnosti...).

A6) Zúčastňovať sa školských svätých omší, duchovných obnov a cvičení v záujme vlastnej formácie, budovania nášho spoločenstva a kultivovania tímovej komunitnej atmosféry na škole.

A7) Zapájať sa do tímovej spolupráce a prijať spoluzodpovednosť za spoločné dielo.

A8) Systematicky aplikovať paradigmu dvojohniskového prístupu k učebným obsahom a metódam – efektívnejšie sprístupniť úspech žiakom, pre ktorých je daná oblasť slabou alebo naopak veľmi silnou stránkou.

A9) Maximálne preferovať metódy práce, v ktorých je žiak subjektom vzdelávania a nie pasívnym objektom. Provokovať motiváciu žiakov. Orientovať sa na ich silné stránky.

A10) Zúčastňovať sa predmetových olympiád, rôznych súťaží a štandardizovaných meraní. V rámci dvojohniskového systému zapájať žiakov nielen podľa ich záujmu ale aj schopností.

A11) Aktívne vyhľadávať a využívať aj mimoriadne tvorivé metódy. Napr. interaktívne výukové nástroje, exkurzie, návštevy osobností a odborníkov na škole, zahraničných lektorov, čítanie otcov na 1. stupni a pod.

A12) Ďalej vytvárať a rozvíjať priestor pre mimoškolský život žiakov na pôde školy – krúžky, zborový spev, voľnočasové aktivity pre starších žiakov (klub, kultúra, šport, animátori, stretká, spoločné záujmy...).

A13) Pokračovať v činnosti Sociálneho a štipendijného fondu sv. Františka.

A14) Prezentovať školu na verejnosti, odvďačiť sa za podporu a pomoc mnohých okolo nás a podieľať sa na evanjelizačnej a misijno-kultúrnej službe cirkvi (akadémie/besiedky/predstavenia pre rodičov, vystúpenia Zboru, detí zo školy, podiel na kultúrnych akciách našej mestskej časti Karlova Ves, podiel a účasť na aktivitách miestnej cirkvi – oboch našich farností...).

B) Aktualizované úlohy vo výchovno-vzdelávacej oblasti

Úlohy:

B1) Usporiadať školskú konferenciu na tému Sila a hrdinstvo. Školská konferencia môže mať organizačne oddelený priebeh pre pracoviská K32 a V20.

B2) Zaradiť do vyučovania tímovú prácu žiakov (to nie je to isté čo tvorba projektu) vrátane spoločného jednotného hodnotenia výsledku ich spolupráce (princíp solidarity a spoluzodpovednosti) – aspoň raz za polrok v predmetoch s časovou dotáciou vyššou ako 1h týždenne.

B3) Vytvoriť pre každého žiaka v každom predmete aspoň raz za polrok príležitosť na sebahodnotenie v oblasti výkonu alebo postoja.

B4) Vytvárať priestor pre mimo-akademický osobnostný rast a formáciu žiakov (duchovné obnovy, cvičenia, kultúrne prípadne športové podujatia). Využívať vzácne možnosti – kaplnku (ranné chvály aj pre tých čo sa len potichu pridajú; iné pravidelné či príležitostné modlitby a rozjímania), duchovnú správu, službu spovedania. Kaplnka slúži prednostne na osobnú tichú modlitbu a kontempláciu – pokiaľ niekto chce zorganizovať inú vhodnú aktivitu v kaplnke, je potrebné umiestniť na dvere kaplnky najneskôr ráno v ten deň oznam.

B5) Pripraviť pre staršie ročníky ZŠ a G príležitosť na stretnutia s rovesníkmi v rámci duchovných a kultúrnych či športových podujatí. Napr. 5 ročník púte do Šaštína, imatrikulácia a ples gymnazistov, športové a vedomostné súťaže mimo školu a pod.

B6) Vytvárať príležitosti na spoluprácu mladších a starších žiakov v rámci KAS-u, animátorov a dobrovoľníctva (akcie školy, pomoc slabším žiakom, mediácia konfliktov, prevencia šikany...)

C) Gymnázium

Gymnázium sv. Františka z Assisi je strategickou prioritou školy v súlade so zámermi miestnej cirkvi a zriaďovateľa školy. Priamo úmerne veku žiaka klesá výchovný vplyv rodičov a narastá formačné pôsobenie prostredia. Osamostatňovanie a dospievanie detí a mládeže dáva osobitnú hodnotu a zmysel cirkevným školám na 2. a 3. stupni. Gymnázium je prínosom aj pre školu samotnú – v oblasti realizácie a profesionálneho rastu učiteľov pôsobiacich na 2. stupni ZŠ; ako obohacujúca súčasť úspešnej školy. Gymnázium sv. Františka z Assisi preukázalo významné úspechy napriek krátkej histórii.

Úlohy:

C1) Propagáciou a osvetou zvyšovať počet uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu.

C2) Pripraviť duchovnú obnovu pre gymnazistov spojenú s imatrikuláciou.

C3) Zrealizovať 3. ročník návštevy Assisi na záver štúdia na gymnáziu pre žiakov 4. ročníka.

C4) Organizovať návštevy na vysokých školách, resp. pozývať významné osobnosti vedeckého, kultúrneho, podnikateľského života na stretnutia s gymnazistami.

C5) Podporovať užívanie gymnaziálnej klubovne pre študijné aj spoločenské účely.

C6) Rozvinúť potenciál programu KAS a naštartovať činnosť žiackej školskej rady.

C7) Pokračovať v overených aktivitách ako sú seminárne a záverečné práce a ich prezentácie, ples, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, stužková a pod.

D) Škola ako životný priestor, efektívne a kvalitné edukačné prostredie

Cirkevná škola z pohľadu štátu a obce „nemusí existovať“. Naša škola si získala uznanie a jej žiaci viaceré ocenenia na regionálnej aj celoštátnej úrovni. Naše úspechy nezmenia fakt, že sme pre životaschopnosť školy a kvalitu jej prostredia odkázaní vzájomne na seba vo väčšej miere než štátne školy. Je to naša silná aj slabá stránka. Rekonštrukcie a úspešné projekty našej školy sú taktiež predmetom mimoriadne pozitívneho hodnotenia školy v rámci cirkevných aj verejných škôl v nadregionálnom rozmere.

Úlohy:

D1) Hľadať prostriedky na posilnenie obslužných činností školy – v administratíve, údržbe, technickom zabezpečení, projektovej činnosti; v starostlivosti o deti, ktoré to aktuálne najviac potrebujú a pod. (tvorba systémových miest na škole: asistencia vedeniu školy, špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistent učiteľa, technik DIT, technická a remeselná výpomoc, vrátnici, fundraising, spolupráca s rodičmi, dobrovoľnícka činnosť...).

D2) Pokračovať v projekte Františkova záhrada – kultivovať areály školy K32 aj V20.

D3) Aktualizovať výzdobu a úpravu všetkých priestorov našej školy. Tvorivo využívať umelecké aj laické prostriedky na zviditeľnenie charakteru školy, priateľskej a rodinnej atmosféry (napr. personifikované dvere od kabinetov alebo špeciálnych učební, všetky nástenky a prezentačné plochy, starostlivosť o kvety a školský nábytok a zariadenie). Tematické vybavenie a vyzdobenie všetkých špecializovaných učební.

D4) Hľadať zdroje a pripraviť projekty na rekonštrukciu priestorov starej kotolne, resp. ďalších špeciálnych učební (kuchynka, technická učebňa, dovybavenie prírodovedných učební).

D5) Hľadať zdroje na realizáciu projektu spojovacej chodby a rozšírenia jedálne na K32.

D6) Pripraviť dlhodobý koncepčný zámer a architektonický projekt adaptácie V20 na prevádzku 1. stupňa ZŠ našej cirkevnej školy.

D7) V zmysle Zmluvy o podnájme priestorov V20 pripraviť monitorovaciu správu našej správcovskej činnosti za 2 roky nájmu a pripraviť plán investícií a opráv na nadchádzajúce 2 roky.

D8) Mobilný internet na V20 a systémové riešenie internetu a vnútornej siete vrátane prepojenia K32 a V20. Pripraviť školský server tak, aby poskytoval každému pracovníkovi školy relevantný prístup k jeho vlastným a zdieľaným dokumentom zvonku.

D9) Hľadať technické riešenie a finančné zdroje na akustickú úpravu stropov v učebniach školy

E) Prierezové témy a úlohy uložené MŠVVaŠ

E1) Dopravná výchova (len iISCED1)

E2) Environmentálna výchova

E3) Mediálna výchova

E4) Multikultúrna výchova

E5) Ochrana života a zdravia

E6) Osobnostný a sociálny rozvoj / Prevencia šikanovania / Ľudské a detské práva / / Diskriminácia / Cudzinci-imigranti / Extrémizmus

E7) Regionálna výchova a (tradičná) ľudová kultúra (len iISCED1)

E8) Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

E9) Výchova k manželstvu a rodičovstvu

E10) Čitateľská gramotnosť

E11) Finančná gramotnosť Úlohou všetkých pedagógov je maximálne efektívne zapracovať vyššie uvedené prierezové témy zo ŠVP a predpísané témy z POP ministerstva školstva na rok 2018/2019 do osnov jednotlivých predmetov resp. realizovať ich osobitnými metódami. Zaradenie tém musí byť explicitne vyjadrené v učebných osnovách.

1. septembra 2018 bude/bola v Košiciach blahorečená mučeníčka Anna Kolesárová.

Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František schválil 6.marca 2018 dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča radšej zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Anka je živým dôkazom toho, že aj v jednoduchých ľuďoch mocne pôsobí Božia milosť, ktorá ich uschopňuje odolávať zlu i za cenu mučeníctva. Je to jasným znamením, že dobrý Pán Boh povoláva k svätosti aj v našej domovine a v ťažkých chvíľach neopúšťa nikoho, kto sa k Nemu obracia. Zdroj: TKKBS

V nedeľu 30. septembra 2018 o 10:00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup celebrovať ďakovnú slávnosť vo Vysokej nad Uhom, súčasťou slávnosti bude uloženie relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Keďže sa nemôžeme všetci osobne zúčastniť historickej udalosti blahorečenia Anny Kolesárovej, odporúčame vytvoriť priestor pre aspoň vzdialenú účasť na veľkej téme života a smrti, hriechu a svätosti na konkrétnom príklade Anky Kolesárovej.

Prílohami k Hlavným úlohám SpŠ sv. Františka z Assisi v školskom roku 2018/2019 sú:

  1. Školský vzdelávací program SpŠ sv. Františka z Assisi ku dňu 15. 9. 2018
  2. Štatút SpŠ sv. Františka z Assisi zo dňa 24. 8. 2012
  3. Etický kódex kresťanského pedagóga zo dňa 27. 8. 2015

V Bratislave, 28. 8. 2018
Ján Horecký, riaditeľ školy


Súbory na stiahnutie

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro