Členský príspevok

Na zasadnutí Rady rodičov RZ sv. František dňa 20.09.2017 bol schválený členský príspevok v nezmenenej výške, tj:

 

Čiastka: min. 90,- eur / 1 dieťa v škole,

min. 140,- eur / 2 a viac detí v škole

Údaje k platbe:

Účet: SK05 1100 0000 0026 2607 8116 (POZOR – iný účet ako pri ostatných školských platbách)
Variabilný symbol: NOVINKA! použite variabilný symbol dieťaťa z Edupage !*
Text: meno+priezvisko dieťaťa/detí a trieda

 

*Ďalšie dôležité informácie k platbe členského príspevku

 

Milí rodičia,
z dôvodu nadmernej prácnosti pri rozrastajúcom sa počte detí v našej škole od šk. roku 2017/2018 MENÍME spôsob evidencie platieb členského príspevku RZ sv. František. Príspevky budú evidované spolu s platbami za krúžky, ŠKD a inými platbami prostredníctvom EDUPAGE.

Keďže členský príspevok je platbou priradenou rodine, NIE konkrétnemu dieťaťu ako napr. platba za krúžok, platby členského príspevku pri viacdetných rodinách budú v Edupage evidované u najmladšieho dieťaťa v rodine! To znamená, že ak máte na škole 2 a viac detí, tak pri najmladšom z nich budete mať nastavenú platbu vo výške 140,- eur pre RZ.
Pri úhrade Vás z tohto dôvodu prosíme použiť variabilný symbol vygenerovaný pre toto dieťa.
Keďže tento rok je viac-menej „testovací“, prosíme Vás zároveň uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa/detí a ich triedy – tak ako to bolo doteraz.

 

V prípade otázok prosím kontaktujte ekonóma RZ, p. Soňu Citovickú na e-mail: scitovicka@gmail.com

 

 

Vážení rodičia,

zaznamenali sme viacero podnetov ohľadne platenia členských príspevkov do nášho RZ. Z tohto dôvodu ponúkame nasledovnú rekapituláciu filozofie platenia členských príspevkov.

1/ Členské príspevky tvoria cca 50 % všetkých príjmov nášho RZ. Všetky príjmy sú využívané v prospech školy a podľa možnosti na celoškolské aktivity.

2/ Výška členského bola stanovená tak, aby príjmy dokázali pokrývať "bežnú" prevádzku školy, na ktorú nepostačuje rozpočet školy (podfinancovanie obzvlášť cirkevného školstva asi netreba rozoberať). Ak má RZ v úmysle realizovať aktivity nad takto stanovený rámec, hľadá financie inde(viď. aktivity okolo telocvične).

3/ Pri stanovovaní kľúča výšky členského sme vychádzali zo zovšeobecnenia - čím viac detí, tým menšie finančné možnosti rodiny (to, že rodinné prídavky nepokryjú životné náklady dieťaťa nie je určite objavom).

4/ Nikoho nemôžeme nútiť, aby zaplatil čo i cent. Sú rodiny, ktoré na platenie jednoducho nemajú (bolo by nesprávne nepomôcť). Sú aj rodiny, pre ktoré by zaplatenie členského neznamenalo zásah do životnej úrovne a i napriek tomu neplatia - tu máme pomerne zviazané ruky, ak nechceme trestať dieťa, čo ešte ani nie je vždy možné (vieme znemožniť účasť na akcii, už ťažšie využívanie učebnej pomôcky). Samozrejme "príslušnosť" dieťaťa k jednej z dvoch definovaných skupín neplatičov nie je vždy možné spoľahlivo určiť. Nuž a sú rodiny, ktoré prispievajú ďaleko viac ako je "predpísané" - tých tiež nie je málo.

Takže sumárne priatelia: Výška členského je viac menej "doporučená" - niekto dá menej, niekto viac, niekto "akurát", niekto nič. A výbor RZ je tu od toho, aby z vyzbierané použil v danom čase čo najzmysluplnejšie. Ako štatutár RZ Vás chcem uistiť, že ani cent nebol využitý inak, ako v prospech našich detí.

 

Krásny deň Vám všetkým

s úctou

Marián Lesanský


© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro