Členský príspevok

Na zasadnutí Rady rodičov RZ sv. František dňa 20.09.2018 bol schválený členský príspevok v nezmenenej výške, tj:

 

Čiastka: min. 90,- eur / 1 dieťa v škole,

min. 140,- eur / 2 a viac detí v škole

Údaje k platbe:

Účet: SK05 1100 0000 0026 2607 8116 (POZOR – iný účet ako pri ostatných školských platbách)
Variabilný symbol: použite variabilný symbol dieťaťa z Edupage !
Text: meno+priezvisko dieťaťa/detí a trieda

  

Milí rodičia,
z dôvodu nadmernej prácnosti pri rozrastajúcom sa počte detí v našej škole sme od šk. roku 2017/2018 zmenili spôsob evidencie platieb členského príspevku RZ sv. František. Príspevky sú evidované prostredníctvom EDUPAGE.

Keďže členský príspevok je platbou priradenou rodine, NIE konkrétnemu dieťaťu ako napr. platba za krúžok, platby členského príspevku pri viacdetných rodinách sdú v Edupage evidované u najmladšieho dieťaťa v rodine! To znamená, že ak máte na škole 2 a viac detí, tak pri najmladšom z nich budete mať nastavenú platbu vo výške 140,- eur pre RZ.
Pri úhrade Vás z tohto dôvodu prosíme použiť variabilný symbol vygenerovaný pre toto dieťa.
Spracovanie platieb členského nie je online, tj prosím Vás o trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ úhradu nevidíte v Edupage pripísanú ihneď. Spracovanie prebieha približne 1x týždenne.

 

V prípade otázok prosím kontaktujte ekonóma RZ, p. Soňu Citovickú na e-mail: scitovicka@gmail.com

Vážení rodičia,

zaznamenali sme viacero podnetov ohľadne platenia členských príspevkov do nášho RZ. Z tohto dôvodu ponúkame nasledovnú rekapituláciu filozofie platenia členských príspevkov.

1/ Členské príspevky tvoria najväčšiu časť príjmov nášho RZ. Všetky príjmy sú využívané v prospech školy a podľa možnosti na celoškolské aktivity.

2/ Výška členského bola stanovená tak, aby príjmy dokázali pokrývať prevádzku školy, na ktorú nepostačuje rozpočet školy (podfinancovanie obzvlášť cirkevného školstva asi netreba rozoberať) a tiež aktivity RZ, ktoré prispievajú k zlepšeniu prostredia alebo samotnej komunity okolo školy. Väčšinu aktivít sa RZ snaží pokrývať aj z iných zdrojov (granty, dotácie, apod)

3/ Pri stanovovaní kľúča výšky členského sme vychádzali zo zovšeobecnenia - čím viac detí, tým menšie finančné možnosti rodiny (to, že rodinné prídavky nepokryjú životné náklady dieťaťa nie je určite objavom).

4/ Nikoho nemôžeme nútiť, aby zaplatil čo i cent. Sú rodiny, ktoré na platenie jednoducho nemajú (bolo by nesprávne nepomôcť). Sú aj rodiny, pre ktoré by zaplatenie členského neznamenalo zásah do životnej úrovne a i napriek tomu neplatia - tu máme pomerne zviazané ruky, ak nechceme trestať dieťa, čo ešte ani nie je vždy možné (vieme znemožniť účasť na akcii, už ťažšie využívanie učebnej pomôcky). Samozrejme "príslušnosť" dieťaťa k jednej z dvoch definovaných skupín neplatičov nie je vždy možné spoľahlivo určiť. Nuž a sú rodiny, ktoré prispievajú ďaleko viac ako je "predpísané" - tých tiež nie je málo.

Takže sumárne priatelia: Výška členského je viac menej "doporučená" - niekto dá menej, niekto viac, niekto "akurát", niekto nič. A výbor RZ je tu od toho, aby z vyzbierané použil v danom čase čo najzmysluplnejšie. Za  RZ Vás chceme uistiť, že robíme všetko pre to, aby ani cent nebol využitý inak, ako v prospech našich detí.

 

Krásny deň Vám všetkým

s úctou

výkonný výbor RZ sv. František


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro