O škole Dokumenty Informácie o platbách na škol. rok 2017/2018
Informácie o platbách na škol. rok 2017/2018

Platba za Školský klub

Ročný poplatok za školský klub je 190 € za každé dieťa.

 

Poplatok môžete uhradiť jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 190,-.€, príp. v 2 rovnakých splátkach za jednotlivé polroky vo výške 95,- €. 

Termín na úhradu: 15.10.2017, resp. 15.2.2018 (platba za 2. polrok, pokiaľ platíte polročne)

Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

 

Údaje k platbe: 

Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka - ŠKD

 

Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne.

 

 

Platba za záujmové krúžky

Ročný poplatok za záujmový krúžok je 45 € za každé dieťa (9 mesiacov po 5,- €).

 

Poplatok, prosím, uhraďte jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 45,-.€.

Termín na úhradu: 31.10.2017 (ale nie skôr, ako je isté, že záujmový krúžok bude otvorený)

Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

 

Údaje k platbe: 

Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka – názov krúžku

 

Jazdecký krúžok má osobitný režim, výška ročnej platby, spôsob úhrady, číslo účtu budú oznámené prihláseným žiakom a ich rodičom.

 

Platby za školské podujatia, príp. školské pomôcky

(napr. škola v prírode, lyžiarsky výcvik atď.)

Všetky platby uhrádzajte podľa pokynov triednych, resp. zodpovedných učiteľov. Pokiaľ máte inštrukciu platiť na účet, tak postupujte takto:

 

Údaje k platbe: 

Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka – názov podujatia

 

Platba členského do Rodičovského združenia sv. František

Na zasadnutí Rady rodičov RZ sv. František dňa 20.09.2017 bol schválený ročný členský príspevok v nezmenenej výške, tj:

Čiastka: 90,- eur / 1 dieťa v škole,

140,- eur / 2 a viac detí v škole

Od tohto školského roka nastávajú v evidencii platieb členského príspevku zmeny, preto vás prosíme, aby ste dodržali pokyny k platbe, ktoré nájdete na webstránke v časti RZ / členský príspevok.
Nachádzajú sa tam všetky údaje potrebné pre zadanie platby a vysvetlenie zmien, ku ktorým prišlo.


Evidovanie platieb:

Všetky platby sú evidované v aplikácií Edupage. Prihláste sa rodičovskými prihlasovacími údajmi cez web stránku školy do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Nájdete tu Predpisy k platbám podľa prihlášok detí do školského klubu a na záujmové krúžky, resp. ďalšie školské podujatia a v dolnej časti prijaté platby.

Od septembra 2017 budeme na tomto mieste evidovať aj platby členského do Rodičovského združenia (RZ). Keďže pri členskom do RZ ide pri viacerých deťoch v škole o „rodinnú“ platbu, platbu nebudeme v evidencii deliť medzi všetky deti Vašej rodiny, ale nájdete ju vždy evidovanú pri najmladšom dieťati.

Posledná úprava Piatok, 02 Marec 2018 07:57