Sv. Otec František: 

Štvrtok, 19.7.2018

Zastav sa trochu, zanechaj nepokoj a nezmyselné naháňanie sa, ktoré napĺňa srdce trpkosťou z pocitu, že človek nikdy k ničomu nedôjde. ZASTAV sa, zanechaj tlak, nútiaci ťa žiť zrýchlene, TLAK, ktorý rozptyľuje, delí a napokon NIČÍ čas pre rodinu, čas pre priateľstvo, pre deti, pre starých rodičov, čas na vďaku... čas na Boha.

 

Streda, 18.7.2018

Uprostred každodenných udalostí sa dvíhajú hlasy, využívajúce bolesť a neistotu, hlasy, ktoré nevedia nič iné, len zasievať nedôveru. Ovocím VIERY je činorodá láska, ovocím NEDÔVERY je apatia a rezignácia. Nedôvera, apatia a rezignácia, to sú démoni, ktorí spaľujú a ochromujú DUŠU.

 

Utorok, 17.7.2018

Je nevyhnutné počúvať. POČÚVAŤ treba nezamestnaných, ktorí nevládzu znášať súčasný stav, migrantov, ktorí klopú na bránu krajiny, MLADÝCH v ich túžbe po väčších možnostiach, najmä na úrovni vzdelávania, a v ich potrebe cítiť sa protagonistami, ktorí majú sny. Počúvať treba i STARÝCH ľudí, pre ich múdrosť i krehkosť. Počúvať DETI, ktoré sa pozerajú na svet očami plnými údivu a nevinnosti.

 

Pondelok, 16.7.2018

Ježiš, vyhlasujúci blahoslavenstvá, prichádza otriasť negatívnym padnutím do kolien nazývaným REZIGNÁCIA, ktorá nás chce presvedčiť, že je možné žiť lepšie, ak sa VYHÝBAME problémom, ak UNIKÁME od ostatných, ak sa ukrývame či uzatvárame do našej pohodlnosti, ak upadneme do spánku chlácholivého konzumizmu.

 

Nedeľa, 15.7.2018

Blahoslavenstvá sa nerodia z pasívneho POSTOJA voči realite, nemajú pôvod u pozorovateľa, autora štatistík o tom, čo sa deje. Nerodia sa u prorokov nešťastia, ktorí sa uspokoja s rozsievaním sklamaní. Ani z vidín, ktoré nám SĽUBUJÚ šťastie na jeden klik. Rodia sa z Ježišovho súcitného srdca, ktoré sa STRETÁVA so srdcom túžiacich po blaženom živote, s ľuďmi, ktorí poznajú utrpenie, frustráciu a bolesť.

 

Sobota, 14.7.2018

Ježiš sa modlí k Otcovi, aby „všetci boli jedno“ (Jn 17,21). V rozhodujúcej hodine svojho života sa pristavuje, aby PROSIL o jednotu. Jeho srdce vie, že jednou z najhorších HROZIEB, ktoré postihujú a budú postihovať jeho ľud a celé ľudstvo, je ROZDELENIE a konflikt, útlak jedných nad druhými.

 

Piatok, 13.7.2018

Jednota si vyžaduje, aby sme sa navzájom POČÚVALI, no predovšetkým, aby sme sa navzájom UZNÁVALI. Vzájomné doceňovanie nás uvádza na cestu solidarity ako spôsobu utkávania jednoty a budovania histórie. Potrebujeme sa NAVZÁJOM v našej rozdielnosti, aby bola zem aj naďalej krásna. To je jediná zbraň, akú máme proti „odlesňovaniu“ nádeje. Pane, urob nás umeleckými tvorcami jednoty.

 

Štvrtok, 12.7.2018

Správny postoj k vlastným ranám zohráva u kresťana dôležitú úlohu. V Ježišovi sú naše rany UZDRAVENÉ. Robia nás solidárnymi, POMÁHAJÚ nám ZBÚRAŤ múry, ktoré nás uväzňujú v elitárskom postoji, aby sme mali podnet stavať mosty a ísť v ústrety mnohým, čo smädia po milosrdnej láske. Tento smäd môže uhasiť jedine Kristus.

 

Streda, 11.7.2018

Sme pozvaní NESKRÝVAŤ naše RANY. Cirkev s ranami je schopná pochopiť rany dnešného sveta a prijať ich, niesť ich, sprevádzať a snažiť sa ich UZDRAVIŤ. Cirkev s ranami sa nestavia do centra, nepokladá sa za dokonalú, ale dáva do centra jediného, ktorý môže uzdraviť rany a tým je Ježiš Kristus.

 

Utorok, 10.7.2018

Nie sme tu preto, že by sme boli LEPŠÍ od ostatných. Nie sme superhrdinovia, ktorí prichádzajú z výšiny, aby sa stretli so „smrteľníkmi“. Sme skôr POSLANÍ s vedomím, že sme tí, ktorým bolo odpustené. To je zdroj našej RADOSTI. Sme zasvätení, pastieri v štýle Ježiša, ktorý bol doráňaný, zomrel a vstal z mŕtvych.

 

Pondelok, 9.7.2018

Môžeme byť POKÚŠANÍ myslieť si, že všetko je ZLÉ, a potom namiesto toho, aby sme ohlasovali Dobrú zvesť, jediné, čo vyznávame, je len apatia a dezilúzia. Takto zatvárame oči pred pastoračnými výzvami nazdávajúc sa, že Duch nemá čo povedať. Takto zabúdame, že evanjelium je cesta OBRÁTENIA, ale nielen tých druhých, ale aj nás.

 

Nedeľa, 8.7.2018

SKÚSENOSŤ apoštolov má vždy dvojaký rozmer: osobný i komunitný. Predstava o individualistickom prežívaní duchovného POVOLANIA je pomýlená. Neexistuje akési ,selfie‘ duchovného povolania. Povolanie si vyžaduje, aby ti fotku urobil niekto INÝ. Čo tu narobíme sami?

 

Sobota, 7.7.2018

Ako SLUŽOBNÍCI na svadbe v Káne, PRINÁŠAJME to, čo máme, i keď sa zdá, že to nie je veľa. Nemajme strach pomôcť, aby tak naša solidárnosť a nasadenie sa za SPRAVODLIVOSŤ boli súčasťou tanca a spevu pre nášho Pána.

 

Piatok, 6.7.2018

Mária je vnímavá na všetko, čo sa deje okolo nej. Všimne si, že na svadbe sa udialo, niečo, čo sa chystalo „oslabiť“ oslavu. Hovorí Ježišovi: „Nemajú víno“ (Jn 2,3). Mária KRÁČA i našimi námestiami, príbytkami, nemocnicami, rodinnými problémami. Hovorí Ježišovi: „Pozri, nemajú víno“. Vzápätí služobníctvu na oslave aj KAŽDÉMU z nás hovorí: „Urobte VŠETKO, čo vám povie“ (Jn 2,5).

 

Štvrtok, 5.7.2018

Panny v evanjeliu (Mt 25,1-13) počujú krik, ktorý ich prebúdza. Niektoré nemajú olej, aby si mohli posvietiť na cestu, iné si naplnili svoje lampy a pri ich svetle mohli nájsť cestu k ženíchovi. Aj my v určitej chvíli pochopíme, čím sme NAPLNILI svoj život. Je veľmi dôležité naplniť život OLEJOM, ktorým si budeme môcť v temných chvíľach zažať naše LAMPY a nájsť cestu, kadiaľ kráčať ďalej!

 

Streda, 4.7.2018

VIERU treba odovzdávať prostredníctvom SVEDECTVA, ktoré dáva slovám SILU. „Ako sa len milujú!“, hovorievali ľudia o prvých učeníkoch. Podľa toho rozpoznávali, že sú kresťanmi. Dnes keď niekto počuje, čo hovorí jeden o druhom, má chuť povedať: „Ako jeden druhého sťahujú z kože!

 

Utorok, 3.7.2018

Písmo ponúka príklady kajúcnikov, ktorí po hriechu nachádzajú ODVAHU odložiť masku a OTVORIŤ sa milosti. Kráľ Dávid, márnotratný syn, mýtnik, Peter, Zachej, či Samaritánka. Porovnať sa s krehkosťou hliny, z ktorej sme uhnietení je skúsenosť, ktorá nás POSILŇUJE. Dáva nám zakúsiť našu krehkosť a zároveň nám otvára srdce k prosbe o Božie milosrdenstvo, ktoré premieňa a obracia.

 

Pondelok, 2.7.2018

Potrebujem vyznávať Bohu a bratom, že som veľa hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a ZANEDBÁVANÍM dobrého. Áno, aj zanedbávaním dobrého, OPOMENUTÍM konania dobra, ktoré sme mohli vykonať. Cítime sa dobrí, hovoríme: nikomu som neurobil zle. Nestačí však nekonať zlo, treba KONAŤ dobro, aby sme vydali dobré svedectvo o tom, že sme Ježišovými učeníkmi.

 

Nedeľa, 1.7.2018

Keď načúvame v tichu hlasu svedomia, umožňuje nám to uznať, že naše myšlienky sú VZDIALENÉ od Božích myšlienok, že naše SLOVÁ a SKUTKY sú častokrát svetské, vedené rozhodnutiami, ktoré sú v protiklade k Evanjeliu.

 

Sobota, 30.6.2018

Ten, kto si je vedomý vlastných bied a s pokorou sklopí svoje oči, cíti na sebe milosrdný pohľad Boha. Zo skúsenosti vieme, že jedine ten, kto si vie PRIZNAŤ chyby a PROSIŤ o odpustenie, prijíma pochopenie a ODPUSTENIE druhých.

 

Piatok, 29.6.2018

Útočenie na slabšieho je jedna zo stôp dedičného hriechu. Pri TÚŽBE urobiť DOBRÝ skutok, skutok lásky, je to Duch Svätý, čo ma inšpiruje to urobiť. Keď máme vo svojom vnútri túžbu UBLÍŽIŤ niekomu, pretože je slabý, nepochybujme: je v tom diabol. Útočiť na slabého je dielo diabla.

 

Štvrtok, 28.6.2018

Čo je to v našom VNÚTRI, že nás to vedie k tomu, aby sme sa posmievali slabším? Vo Svätom písme nachádzame mnohé príbehy o tom, ako silnejší pokoruje slabšieho. V POZADÍ tohto správania je diabol, ktorý je bez SÚCITU.

 

Streda, 27.6.2018

ZVÍŤAZIŤ nikdy neznamená ponížiť porazeného protivníka. Mier sa nebuduje ako potvrdenie moci víťaza nad porazeným. Budúce agresie neodvracia zákon strachu, ale sila POKORNEJ rozumnosti, ktorá podnecuje k dialógu a vzájomnému porozumeniu, aby UZDRAVILA rozdiely.

 

Utorok, 26.6.2018

Ak MODLITBA nie je ODVÁŽNA, nie je kresťanská. Kresťanská modlitba sa rodí z viery v Ježiša a s vierou prekračuje ťažkosti. Abrahám, ktorému bolo prisľúbené potomstvo, keď mal sto rokov, uveril a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Mal vieru a vydal sa na cestu. Pán nám povedal: „Proste a DOSTANETE“.

 

Pondelok, 25.6.2018

Majme ODVAHU zabojovať, aby sme sa dostali k Pánovi. Odvahu mať VIERU. Povedať: „Ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Ak ty chceš, ja verím.“ A odvahu k tomu, aby som sa PRIBLÍŽIL Pánovi, keď sú s tým spojené prekážky. Treba odvahu.

 

Nedeľa, 24.6.2018

Evanjelium nás pozýva položiť si otázku o našom spôsobe MODLITBY. Nemáme sa modliť „ako papagáje“, bez záujmu o to, čo prosíme. Prosme Pána, aby pomohol našej malej viere aj zoči-voči ťažkostiam. VÔĽA pomáha nájsť RIEŠENIE, dáva nám prekračovať ťažkosti.

 

Sobota, 23.6.2018

Život viery spočíva v TÚŽBE zostať s Pánom, v neustálom hľadaní miesta, kde prebýva. Sme povolaní prekonať zvykovú a samozrejmú nábožnosť oživením si stretnutia s Ježišom v modlitbe, v meditovaní Božieho slova a v pristupovaní k sviatostiam, aby sme tak mohli byť s ním a vďaka Nemu, Jeho POMOCI a Jeho MILOSTI prinášať ovocie. Hľadať Ježiša, stretnúť sa s Ježišom, nasledovať Ježiša, to je cesta.

 

Piatok, 22.6.2018

Len OSOBNÉ stretnutie s Ježišom privádza človeka na cestu viery a učeníctva. Mohli by sme mať mnoho zážitkov, uskutočniť veľa vecí, vytvoriť si vzťahy s mnohými ľuďmi, ale len STRETNUTIE s Ježišom v hodine, ktorú pozná len Boh, môže dať plný ZMYSEL nášmu životu a urobiť naše plány a iniciatívy plodnými.

 

Štvrtok, 21.6.2018

Každý z nás niečo hľadá. Šťastie, lásku, dobrý a plnohodnotný život. Boh Otec nám toto všetko DAROVAL vo svojom Synovi Ježišovi. Pri tomto hľadaní má zásadnú úlohu pravý SVEDOK, ktorý už má kus cesty za sebou a STRETOL sa s Pánom.

 

Streda, 20.6.2018

Cítim sympatiu a vďačnosť voči ľuďom, ktorí sa každý deň MALÝMI skutkami pričiňujú k dobru, plnia si čo najlepšie svoje povinnosti, rešpektujú verejné priestory a signalizujú veci, čo treba napraviť, sú pozorní k starším a k osobám v ťažkostiach, konkrétne prejavujú lásku. Bez rečnenia, bez reklám, KAŽDODENNE v tichosti SPOLUPRACUJÚ na spoločnom dobre.

 

Utorok, 19.6.2018

RADOSŤ, príznačná pre očakávanie Mesiáša, je založená na vytrvalej modlitbe. MODLITBOU môžeme vstúpiť do pevného vzťahu s Bohom, zdrojom pravej radosti. Radosť kresťana nemožno kúpiť. Pochádza z VIERY v Ježiša Krista a zo stretnutia s tým, ktorý je dôvodom našej radosti.

 

Pondelok, 18.6.2018

Realita sa zdá byť nehostinnou, pripomína púšť. Na púšti však zaznieva hlas Jána Krstiteľa a naša radosť sa opiera o istotu, že táto PÚŠŤ je predsa len niekým obývaná. Je tam Ježiš, poslaný Otcom. Jeho misia vo svete spočíva v oslobodení z hriechu, z osobného i spoločenského OTROCTVA, ktoré je dôsledkom hriechu. Prišiel na zem, aby ľuďom vrátil dôstojnosť a SLOBODU Božích detí.

 

Nedeľa, 17.6.2018

Na Pánov príchod sa máme pripravovať troma postojmi. Ustavičná RADOSŤ, vytrvalá MODLITBA a neprestajné vzdávanie VĎAKY. Oplatí sa stále zotrvávať v radosti, aj keď sa veci nedejú, ako by sme si želali. Obavy, ťažkosti a útrapy križujú život každého človeka.

 

Sobota, 16.6.2018

Radosť detí je poklad. A musíme urobiť všetko pre to, aby zostali radostnými, pretože radosť je ako dobrá PÔDA. Radostná duša je ako dobrá zem, ktorá dáva dobrý RAST životu, s dobrým OVOCÍM. Nezarmucujte deti. Keď vidia, že doma sú problémy, keď sa rodičia hádajú, trpia. Chráňte radosť detí.

 

Piatok, 15.6.2018

Jozef zobral na seba otcovstvo, ktoré nebolo jeho, pochádzalo do nebeského Otca. Staral sa o obživu Márie, ale tiež VYCHOVÁVAL dieťa, UČIL ho remeslu, SPREVÁDZAL ho k zrelosti muža. V evanjeliu niet jediného slova, ktoré by povedal Jozef. Muž tichej poslušnosti berie do rúk tajomstvo nového stvorenia. Pomáha svojím mlčaním, svojou prácou, až dovtedy, pokiaľ ho Boh nepovolá k sebe.

 

Štvrtok, 14.6.2018

Čo je viac neplodné ako púšť? A predsa proroci hovoria, že aj púšť ZAKVITNE, vyprahnutá zem sa NAPLNÍ vodou. Práve toto je prísľubom Boha. Diabol si želá neplodnosť, chce, aby sme nežili pre darovanie života iným, ale iba pre seba. Egoizmus, pýcha, márnivosť, vykrmovať si dušu bez toho, aby sme žili pre iných. Diabol dáva rásť burine egoizmu a robí nás neplodnými. Boh je však PLODNÝ.

 

Streda, 13.6.2018

Plodnosť v Biblii je POŽEHNANÍM. „Množte sa a naplňte zem “, to bol prvý PRÍKAZ, ktorý dal Boh našim OTCOM. Niektoré krajiny si vybrali cestu neplodnosti a trpia veľmi zlou chorobou, ktorá sa nazýva demografická zima. Ide o plodnosť materiálnu i duchovnú. Človek môže byť aj neženatý, ale musí žiť dávajúc život iným. Beda nám, ak neprinášame úrodu dobrých skutkov.

 

Utorok, 12.6.2018

Buďme radostnými kresťanmi, naplno sa usilujme, aby bolo badať našu vieru, že sme vykúpení, že Pán nám všetko odpustil. Ak sa pošmykneme, odpustí nám, lebo je Bohom odpustenia. Pán je medzi nami a nenechá naše ruky ochabnúť. VSTAŇ, choď, radostne volaj, RADUJ SA, jasaj a PLESAJ celým srdcom.

 

Pondelok, 11.6.2018

RADOSŤ kresťana pramení z toho, že mu boli odpustené hriechy a Pán je mu nablízku. Výraz jeho tváre nie je „pohrebný“, ale odráža SKUTOČNOSŤ, že je vykúpený. Ale ak ty máš smutnú tvár, ako môžem UVERIŤ, že si vykúpený, že tvoje hriechy boli odpustené?

 

Nedeľa, 10.6.2018

Otvorme myseľ a srdce, aby sme prijali MILOSŤ. Ježiš je Božím darom a ak ho prijmeme, môžeme sa stať Božím darom pre druhých, predovšetkým pre tých, čo nikdy nezakúsili pozornosť a nehu. Koľko ľudí nikdy nezakúsilo pohladenie, láskavú pozornosť, gesto nehy. Takto sa Ježiš OPÄŤ príde narodiť do života každého z nás a cez nás je DAROM spásy pre maličkých a vylúčených.

 

Sobota, 9.6.2018

Ježiš je skutočne jedným z nás. Boží Syn sa stáva dieťaťom, prijíma to, že musí rásť, silnieť. Pre Máriu a Jozefa bolo RADOSŤOU pozorovať toto všetko u ich syna. Poslaním RODINY je vytvárať priaznivé PROSTREDIE pre harmonický a plnohodnotný rast detí, aby mohli žiť dobrým životom, hodným Boha a prínosným pre svet.

 

Piatok, 8.6.2018

Čím viac sme zakorenení v Kristovi, čím bližšie sme pri ňom, tým viac zažívame vnútorný POKOJ, a to aj UPROSTRED každodenných PROTIVENSTIEV. Kresťan, ktorý sa stretol s Ježišom, nemôže byť prorokom zlých zvestí. Je svedkom a poslom radosti, ktorá sa má zdieľať s ostatnými, nákazlivej radosti, ktorá učiní životnú cestu menej vyčerpávajúcou.

 

Štvrtok, 7.6.2018

VOJNY sú rukolapným znakom opakujúcej sa a absurdnej pýchy. Sú ním však aj všetky malé i veľké ÚTOKY na život, na pravdu, na bratské spoločenstvo, ktoré sú príčinou rôznorodých foriem ľudského a spoločenského úpadku, i úpadku životného prostredia. Za všetko toto chceme a musíme prijať našu ZODPOVEDNOSŤ pred Bohom, pred bratmi a pred stvorenstvom.

 

Streda, 6.6.2018

Pociťujem veľký obdiv voči rodičom, učiteľom a vychovávateľom, ktorí VYCHOVÁVAJÚ deti k občianskemu cíteniu, zodpovednosti, spolupatričnosti, k starostlivosti a záujmu o realitu. Nemálo z nich sa pritom nachádza v podmienkach ekonomickej núdze a predsa neplačú ani neprechovávajú nenávisť, ale každodenne sa USILUJÚ svojím dielom prispieť k tomu, aby sa veci trochu ZLEPŠILI.

 

Utorok, 5.6.2018

Starostlivosť o dobro blížneho, ktorá vyviera z otvoreného srdca, prúdi ako blahodarná rieka, zavlažujúc vyprahnuté a púštne zeme nenávisti, korupcie, chudoby a násilia, ktoré NIVOČIA ľudský život, ROZDEĽUJÚ rodiny a DEFORMUJÚ dar stvorenia.

 

Pondelok, 4.6.2018

OTVORENOSŤ srdca je cestou vedúcou k hľadaniu dobroty, spravodlivosti a solidarity. Vedie k hľadaniu DOBRA v našom blížnom. Svätý Pavol v Liste Rimanom vyzýva takto: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ (12,21) Toto je postoj, ktorý môžeme všetci NAPODOBŇOVAŤ.

 

Nedeľa, 3.6.2018

Otvorenosť srdca je podobná schodom, ktoré siahajú k Absolútnu. Uvedomujeme si potrebu očisťovať naše srdcia, aby sme tak mohli vidieť všetky veci v ich najpravdivejšej perspektíve. Tak nájdeme potrebnú MÚDROSŤ doceniť druhých a ich uhol pohľadu, nájdeme SILU, aby sme ku všetkým vystierali priateľskú ruku.

 

Sobota, 2.6.2018

Kňazi, ohlasujte všetkým Božie slovo, ktoré ste prijali s radosťou. Rozjímajte o Pánovom zákone a dbajte, aby ste to, čo čítate, verili, čo veríte, učili, a čo učíte aj uskutočňovali. Vaša náuka nech je POKRMOM pre Boží ľud a váš príkladný život nech je POTECHOU veriacim, aby ste slovom i príkladom budovali Boží dom, svätú Cirkev.

 

Piatok, 1.6.2018

Vystríhajte sa pred nepriateľmi harmónie, pred duchom ohovárania. To je terorizmus. Vyprosujte si ducha RADOSTI. Musí ísť o radosť naozaj hlbokú, ktorá sa ukazuje pri znášaní protivenstiev. Radosť SRDCA.

 

Štvrtok, 31.5.2018

Evanjelizovať neznamená robiť prozelytizmus. Cirkev rastie nie vďaka prozelytizmu, ale vďaka príťažlivosti, cez SVEDECTVO. Evanjelizácia znamená žiť Evanjelium, svedčiť o blahoslavenstvách, o Dobrom Samaritánovi, svedčiť o odpustení 77-krát. V týchto svedectvách Duch Svätý pracuje, a dochádza k OBRÁTENIAM.

 

Streda, 30.5.2018

Pozornosť a bdelosť sú predpoklady na to, aby sme už neblúdili ďaleko od Pánových ciest (Iz 63,17), stratení vo vlastných hriechoch a nevere. Pozornosť a bdelosť vytvára podmienky umožňujúce Bohu VKROČIŤ do nášho života, aby mu VRÁTIL význam a hodnotu svojou PRÍTOMNOSŤOU, plnou dobroty a nehy.

 

Utorok, 29.5.2018

VŠETCI máme talenty, ktoré nám DAL Boh. Nikto sa nemôže pokladať za tak chudobného, aby nemohol darovať NIEČO ostatným.

 

Pondelok, 28.5.2018

Neradi žobreme o ÚTECHU. Dávame prednosť zlosteniu sa a „varíme“ si naše city vo vývare horkosti a zatrpknutosti. Zatrpknutým srdciam sa zdá byť horkosť krajšia než sladkosť a veľa ľudí ju uprednostňuje. Tento „trpký koreň“ nás privádza v spomienkach k prvotnému hriechu. A toto je presne spôsob, ako sa NENECHAŤ potešiť.

 

Nedeľa, 27.5.2018

Musíme zaujať postoj miernosti a pokory, nezvyšovať hlas, ale počúvať a hovoriť s miernosťou, a takto PRIPRAVOVAŤ príchod nášho Pána, ktorý je tichý a pokorný srdcom. Žiada, aby sme ODSTRÁNILI všetky prekážky, ktoré vytvárame nášmu spojeniu s Pánom: „Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva.“ (Iz 40,4-5)

 

Sobota, 26.5.2018

„Hlas volajúceho: Pripravte cestu Pánovi... Každá dolina nech sa zdvihne“ (Iz 40,3). DOLINY, ktoré sa majú zdvihnúť, predstavujú NEDOSTATKY v našom postoji voči Bohu, HRIECHY zanedbania dobra. Jedným z nedostatkov môže byť, že sa NEMODLÍME alebo sa modlíme málo. Nedostatkom môže byť aj CHÝBAJÚCA láska k blížnemu. Buďme vnímaví na potreby druhých. Tak ako Ján Krstiteľ, i my môžeme dláždiť cesty NÁDEJE v púšti vyprahnutých sŕdc ľudí.

 

Piatok, 25.5.2018

Aby sme sa nechali POTEŠIŤ Pánom, potrebujeme sa vyzliecť z našich egoizmov, z vecí, ktoré sú naším pokladom, zo zatrpknutosti, lamentovania. Aké je moje srdce? Mám v ňom horkosť? Mám tam nejaký smútok? Je moja reč na CHVÁLU Boha, o tom, čo je krásne, alebo je vždy plná sťažovania sa? Prosme si od Pána milosť odvahy, prosme: Pane, príď nás POTEŠIŤ.

 

Štvrtok, 24.5.2018

Dobré skutky máme konať s radosťou, pretože slúžia k PRÍPRAVE na Ježišov príchod. Keď čakáme návštevu drahej osoby, všetko starostlivo a radostne pripravujeme. Rovnako sa máme prichystať na Pánov príchod: OČAKÁVAŤ starostlivo každý deň, aby nás naplnil svojou MILOSŤOU, keď príde.

 

Streda, 23.5.2018

Božia nežnosť sa najlepšie prejavuje v ranách. Moje rany, tvoje rany, keď sa moja rana stretne s Jeho ranou. V Jeho ranách sme boli UZDRAVENÍ. Samaritán sa sklonil k človeku napadnutému zbojníkmi, vyčistil mu rany a zaplatil za jeho liečenie. Hľa, miesto NEŽNOSTI Boha. Ukáž Mu svoje rany. Chce ich uzdraviť.

 

Utorok, 22.5.2018

Boh je MILOSTIVÝ ku všetkým svojim stvoreniam. Izaiáš kreslí obraz Boha, ktorý s nami hovorí ako otec s dieťaťom, ktorý kvôli dieťaťu zjemní svoj hlas, aby sa mu čo najlepšie priblížil. Ale predovšetkým ho POHLADENÍM upokojuje: „Neboj sa, ja sám ti pomôžem“.

 

Pondelok, 21.5.2018

Mária povedala „áno“ anjelovmu posolstvu, mala odvahu DÔVEROVAŤ v radostnú zvesť a preniesť ju do života vernej oddanosti jej povolaniu, totálneho DAROVANIA seba samej a úplnej odovzdanosti láskyplnej starostlivosti Boha. Tak ako Mária, buďte mierni, ale odvážni v PRINÁŠANÍ Ježiša a Jeho lásky druhým.

 

Nedeľa, 20.5.2018

Duch Svätý s fantáziou a nepredvídateľnosťou tvorí ROZMANITOSŤ, v každej epoche dáva prekvitať novým a rozličným charizmám. Potom ten istý Duch uskutočňuje jednotu, SPÁJA, zhromažďuje, obnovuje harmóniu. A tak je to opravdivá jednota, jednota podľa Boha, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v ROZDIELNOSTI.

 

Sobota, 19.5.2018

Myslieť na smrť nie je negatívna predstava, je to REALITA. Či je negatívna alebo nie, to závisí odo mňa. To, čo bude na smrti pekné, to bude STRETNUTIE s Pánom. On mi príde v ústrety, povie mi: „Poď, požehnaný môjho Otca, poď so mnou.“ A vo chvíli Pánovho zavolania už nebude čas na USPORADÚVANIE našich vecí.

 

Piatok, 18.5.2018

Strach OCHROMUJE človeka a často ho vedie k nesprávnym rozhodnutiam. Strach ODRÁDZA človeka, aby prevzal iniciatívu, navádza ho utiekať sa k riešeniam, ktoré sú isté a zaručené, a tak človek nevykoná žiadne dobro. Na to, aby človek rástol počas svojej cesty životom, nemá mať strach, potrebuje DÔVEROVAŤ.

 

Štvrtok, 17.5.2018

Novosti nie sú všetky zlé, stačí pomyslieť na evanjelium, na Ježiša, ktoré je novosťou. Ale je potrebné vedieť rozlišovať. Je potrebné novosti ROZLIŠOVAŤ. Pochádza táto novosť od Pána? Pochádza od Ducha Svätého? Pochádza od Boha, alebo má koreň v ZVRÁTENOSTI?

 

Streda, 16.5.2018

Svätá omša znamená VSTÚPIŤ do Ježišovho utrpenia, smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia. Keď ideme na svätú omšu, akoby sme išli na Kalváriu a sme v tej chvíli tam, VEDIAC, že ten muž je Ježiš... dovolili by sme si baviť sa medzi sebou, fotiť, robiť tak trochu divadlo? Nie! Určite by sme boli v tichu, v plači a aj v radosti, že sme zachránení.

 

Utorok, 15.5.2018

Ak je Kristova láska vo mne, môžem sa plne darovať druhému, vo vnútornej ISTOTE, že ak by ma ten druhý azda zranil, ja nezomriem. Ináč by som sa musel brániť. Mučeníci darovali život v tejto istote o Kristovom VÍŤAZSTVE nad smrťou. Len ak zakúsime Kristovu moc, moc Jeho lásky, sme skutočne slobodní darovať sa bez STRACHU.

 

Pondelok, 14.5.2018

Ježiš Kristus svojím utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením doviedol Paschu k naplneniu. Svätá omša je PAMIATKOU tej Jeho Paschy, Jeho exodu, ktorý uskutočnil pre nás, aby nám dal vyjsť z otroctva a voviedol nás do zasľúbenej zeme večného života. Nie je iba spomienkou, je SPRÍTOMNENÍM toho, čo sa stalo pred dvadsiatimi storočiami.

 

Nedeľa, 13.5.2018

Na konci nášho života budeme súdení z LÁSKY, z nášho konkrétneho úsilia MILOVAŤ Ježiša a SLÚŽIŤ Mu v našich najmenších a najúbohejších bratoch. Žobrák, človek v núdzi, ktorý k nám vystiera svoju ruku, je Ježiš sám. Chorý človek, ktorého mám ísť navštíviť, je Ježiš sám. Väzeň, to je Ježiš. Hladujúci človek, to je Ježiš.

 

Sobota, 12.5.2018

Tým, že sa budete utiekať ku Kristovým ranám, môžete zakúsiť UZDRAVUJÚCI balzam Otcovho milosrdenstva a nájsť silu na to, aby ste ho prinášali aj ostatným, aby ste ním mohli potrieť každú ranu i každú bolestivú spomienku. Takto sa stanete vernými svedkami ZMIERENIA a POKOJA, ktoré si Boh želá, aby zavládli v každom srdci a spoločenstve.

 

Piatok, 11.5.2018

Veľkou výzvou našich dní je pomôcť ľuďom otvoriť sa pre TRANSCENDENTNO. Byť schopnými vidieť do hĺbky vlastného vnútra a poznať seba samých tak, aby sa znovu objavili vzájomné vzťahy, spájajúce s ostatnými. Nemôžeme zostať izolovaní jedni od druhých. Ak sme povolaní k vytváraniu JEDNOTY, musíme prekonať všetky formy neporozumenia, predsudkov a nenávisti.

 

Štvrtok, 10.5.2018

Ježiš ešte pred tým, než odišiel, hovorí učeníkom: ,Choďte do sveta a robte ľudí učeníkmi’. Choďte. Miestom kresťana je svet, aby ohlasoval Ježišovo slovo, aby povedal, že sme spasení, že On prišiel, aby nám dal milosť, aby nás VŠETKÝCH spolu s Ním PRIVIEDOL k Otcovi.

 

Streda, 9.5.2018

Pán povoláva Ondreja a Šimona Petra slovami: „Poďte za mnou.“ (Mt 4,19) Nasledovať Krista neznamená uháňať vpred vlastnými silami! Pán niektorých pozve nasledovať Ho ako KŇAZI a stať sa rybármi ľudí. Iných zavolá stať sa ZASVÄTENÝMI osobami. A iných zas zavolá do MANŽELSKÉHO života stať sa milujúcimi otcami a matkami. Akékoľvek je vaše povolanie, buďte odvážni, veľkodušní a predovšetkým radostní!

 

Utorok, 8.5.2018

Sme povolaní CHOPIŤ sa darov, ktoré sme dostali a PODELIŤ sa o ne s ostatnými. To môže byť trochu skľučujúce, lebo nie vždy vieme, kam nás Ježiš môže poslať. On nás však nikdy neposiela bez toho, aby súčasne nekráčal po našom boku a vždy tak trochu pred nami, aby nás uviedol do nových, nádherných častí svojho kráľovstva.

 

Pondelok, 7.5.2018

Drahí mladí, nemajte strach klásť otázky, ktoré ľudí nútia uvažovať. Nemajte strach, keď cítite, že vás je málo a že ste roztratení. Evanjelium vždy vzrastá z malých koreňov. Nech vás je počuť! Kričte, ale nie hlasom. Kričte životom, srdcom, aby ste boli znameniami NÁDEJE pre malomyseľných, VYSTRETOU rukou pre chorých, a PRIJÍMAJÚCIM úsmevom pre osamelých.

 

Nedeľa, 6.5.2018

Svet je plný hluku a rozptýlení, ktoré môžu udusiť Boží hlas. Učte sa POČÚVAŤ Jeho hlas, hovoriac k Nemu v hĺbke vášho srdca. PODEĽTE sa s Ježišom so všetkým, čo máte v srdci: strachy a obavy, sny a nádeje. PESTUJTE vnútorný život tak, ako záhradu. Vyžaduje si to čas a trpezlivosť. Ak budete mať trpezlivosť, Pán vám dá prinášať mnoho ovocia, o ktoré sa budete môcť podeliť s druhými.

 

Sobota, 5.5.2018

Svätý Pavol trikrát opakuje slovo „bez“ (Rim 10,14-15). Jedno malé slovíčko, ktoré podnecuje uvažovať o našom mieste v Božom pláne. Pavol kladie tri otázky: Ako v Neho uveria BEZ toho, aby o Ňom počuli hovoriť? Ako o Ňom budú počuť BEZ posla, ktorý by Ho ohlasoval? Ako môže byť hlásateľ BEZ toho, aby bol poslaný?

 

Piatok, 4.5.2018

Blahoslavenstvá nepožadujú svetoborné činy, nie sú pre nadľudí, ale pre toho, kto je vystavený skúškam a námahám každodennosti. Aj svätí dýchajú vzduch znečistený zlom, ale na životnej ceste nestrácajú spred očí blahoslavenstvá, ktoré Ježiš ukazuje ako mapu kresťanského života. Svätí sú nielen tí z kalendára, ale množstvo bratov a sestier „z vedľajších dverí“, ktorých sme azda stretli a poznali.

 

Štvrtok, 3.5.2018

Blahoslavenstvá sú ingrediencie pre šťastný život: blažení sú jednoduchí, ponížení, tí, ktorí dávajú miesto Bohu, dokážu PLAKAŤ nad druhými a nad vlastnými zlyhaniami, ktorí zostávajú mierni, BOJUJÚ za spravodlivosť, sú MILOSRDNÍ ku všetkým, uchovávajú si čistotu srdca, pracujú vždy pre pokoj a zotrvávajú v radosti, neprechovávajú nenávisť a aj vtedy, keď trpia, odpovedajú na zlo dobrom.

 

Streda, 2.5.2018

Ak sme prijali svoje schopnosti od nebeského Otca, musíme ich dať do SLUŽBY bratom, a nie z nich ťažiť pre náš osobný záujem a uspokojenie. Nesmieme sa považovať za vyšších od druhých. SKROMNOSŤ je zásadne dôležitá pre život, aby bol v súlade s učením Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom a prišiel nie dať sa obsluhovať, ale SLÚŽIŤ.

 

Utorok, 1.5.2018

V dejinách spásy možno identifikovať tri Božie DARY pre jeho ľud. Dar vyvolenia, prísľubu a zmluvy. Všetky sú nezrušiteľné, lebo Boh je verný. Tak ako to platilo pre Abraháma, tak to platí pre KAŽDÉHO z nás: každý z nás je vyvolený Bohom, každý nesie prísľub spásy, ktorý dal Pán. A každý uzatvára s Pánom zmluvu. Je SLOBODNÝ tak urobiť alebo neurobiť.

 

Pondelok, 30.4.2018

‚Schopnosť milovať možno znovu nájsť. Ale ak stratíš schopnosť cítiť sa byť MILOVANÝ, niet NÁDEJE, stratil si VŠETKO. Pripomína to nápis na dverách Danteho Pekla: „Zanechajte nádej.“ Prosme Pána, aby nás zachránil pred stratou schopnosti cítiť sa byť milovanými.

 

Nedeľa, 29.4.2018

‚Ale veď tento minul dedičstvo svojimi neresťami, hriechmi a ty mu robíš hostinu? A ja, katolík, praktizujúci, chodím každú nedeľu na omšu, plním príkazy a pre mňa nič?’ Tento nechápe NEZIŠTNOSŤ spásy. Myslí si, že SPÁSA je ovocím onoho ‚Ja platím a ty ma spas’. Spása je zdarma! Ak nevstúpiš do tejto dynamiky nezištnosti, nič nepochopíš. Spása je DAR Boha, na ktorý sa odpovedá darom svojho srdca.

 

Sobota, 28.4.2018

Prežiť bez padnutia do osídiel korupcie sa dá troma postojmi: prvým je zdravá NEDÔVERA, byť opatrný voči tomu, kto priveľa sľubuje a priveľa hovorí. Druhým postojom je UVAŽOVANIE nad zvodmi diabla, ktorý pozná naše slabosti. A do tretice to je MODLITBA.

 

Piatok, 27.4.2018

Ak sa necháme viesť iba tým, čo je nám príjemné, vyhľadávaním vlastných záujmov, náš život sa stane NEPLODNÝM, nebudeme schopní venovať svoj život iným a nezadovážime si tak žiadne zásoby oleja pre lampu našej viery. Takto nám LAMPA našej viery VYHASNE v okamihu Pánovho príchodu, alebo ešte aj skôr.

 

Štvrtok, 26.4.2018

Ježiš podobenstvom o desiatich pannách pripomína, že máme byť PRIPRAVENÍ na stretnutie s Ním, vyzýva k bdelosti. Byť bdelí neznamená iba jednoducho nespať, znamená to byť pripravení. Všetky panny zadriemali, ale po prebudení niektoré boli pripravené, iné nie. Nemáme čakať na POSLEDNÚ chvíľu nášho života, aby sme spolupracovali s Božou milosťou, ale robiť tak už TERAZ.

 

Streda, 25.4.2018

Dovolíme si žasnúť v našom vzťahu s Pánom, v modlitbe? Alebo si myslíme, že modlitba je hovoriť k Bohu ako papagáje? Znamená to DÔVEROVAŤ a otvoriť srdce, aby sme zostali ŽASNÚŤ. Nechávame sa PREKVAPIŤ Bohom, ktorý je vždy Bohom prekvapení? Lebo stretnutie s Pánom je vždy živým stretnutím, nie ako stretnutie z múzea. Ideme na svätú omšu, nie do múzea. Prichádzame na živé stretnutie s Pánom.

 

Utorok, 24.4.2018

Predispozíciou, ktorá je vlastná deťom, je nechať sa prekvapiť. Dieťa vždy kladie milión otázok, lebo TÚŽI objavovať svet, a žasne dokonca aj nad malými vecami, lebo preň je všetko NOVÉ. K tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je potrebné ŽASNÚŤ.

 

Pondelok, 23.4.2018

Kniha Genezis tvrdí, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý je Otcom, Synom a Duchom Svätým, je DOKONALÝM vzťahom lásky, jednotou. Všetci sme boli STVORENÍ tak, aby sme vstúpili do dokonalého vzťahu lásky v neustálom darovaní sa a prijímaní, aby sme tak našli PLNOSŤ svojho bytia.

 

Nedeľa, 22.4.2018

Modlitba je predovšetkým dialógom, osobným VZŤAHOM s Bohom. Človek bol stvorený ako bytosť v osobnom vzťahu s Bohom, ako bytosť vo vzťahu, nachádzajúca svoju plnú REALIZÁCIU jedine v stretnutí so svojím Stvoriteľom. Cesta života smeruje k definitívnemu STRETNUTIU s Pánom.

 

Sobota, 21.4.2018

Máme NÁDEJ tvárou v tvár smrti. Pre toho, kto verí, je BRÁNOU, ktorá sa úplne roztvorí. Pre toho, kto pochybuje, je ŠKÁROU svetla, ktoré preniká cez priechod, ktorý sa celkom neuzavrel. Ale pre nás všetkých to bude milosťou, keď nás toto svetlo stretnutia s Ježišom ožiari.

 

Štvrtok, 19.4.2018

Farizeji a zákonníci nepatria len do dávnych časov, aj dnes je ich mnoho. Práve preto je DÔLEŽITÉ modliť sa za našich pastierov. Modliť sa, aby nestratili KĽÚČ poznania a NEZATVORILI dvere sebe a ani ľuďom, ktorí chcú vstúpiť.

 

Streda, 18.4.2018

Ježiš od nás žiada koherenciu života, koherenciu medzi tým, čo ROBÍME a tým, čo žijeme vo vnútri. Falošnosť spôsobuje mnoho zla, pokrytectvo robí veľmi zle. Varujte sa pred pokrytectvom, ktoré sa rýchlo môže stať akýmsi zvykom. Cesta, po ktorej treba KRÁČAŤ je neobviňovať druhých, ale NAUČIŤ sa múdrosti obžalovať seba samých, bez zakrývania svojich vín pred Pánom.

 

Utorok, 17.4.2018

Patríš Bohu. Toto je tá zásadne dôležitá príslušnosť. To On ti dal všetko, čím si a čo máš. A tak náš život deň čo deň môžeme a musíme žiť v uznaní tejto našej zásadnej PRÍSLUŠNOSTI a v srdci si vážiť nášho Pána, ktorý tvorí každého z nás ako jedinečného a neopakovateľného, ale VŽDY na obraz svojho milovaného Syna, Ježiša. Je to nádherné TAJOMSTVO.

 

Pondelok, 16.4.2018

Jedným z dôsledkov uctievania boha peňazí je vojna. A to nielen tá, v ktorej sa zabíjajú ľudia, ale tiež tá v rodine. Všetci vieme, čo sa stane, keď je v hre dedičstvo. Rodiny sa ROZDELIA a skončia v nenávisti. Jediná cesta je BOHATSTVO, ale v Bohu. A nejde tu o pohŕdanie peniazmi.

 

Nedeľa, 15.4.2018

Raj nie je miestom z rozprávok, ani začarovanou záhradou. Raj je OBJATÍM sa s Bohom, nekonečnou Láskou a VSTUPUJEME doň vďaka Ježišovi, ktorý za nás zomrel na kríži. Tam, kde je Ježiš, je MILOSRDENSTVO a šťastie, bez neho je chlad a temnota.

 

Sobota, 14.4.2018

Slovo nemôže vstúpiť, keď mu to nedovolím. Hlupák nepočúva, robí si vždy po svojom. Preto Božie SLOVO nemôže vstúpiť do srdca. A ak aj vstúpi, vstúpi destilované, POZMENENÉ podľa môjho chápania reality. Táto hluchota vedie k skazenosti. Božie slovo NEMÔŽE vstúpiť, niet miesta pre lásku a napokon niet miesta pre slobodu.

 

Piatok, 13.4.2018

Boli sme STVORENÍ, aby sme milovali a aby sme boli milovaní. Boh, ktorý je Láska, nás stvoril, aby nás urobil účastnými na svojom živote, aby sme ním boli MILOVANÍ a aby sme ho milovali, aby sme s ním MILOVALI všetkých ostatných ľudí. Toto je Boží sen o človeku.

 

Štvrtok, 12.4.2018

Identita kresťanov je založená predovšetkým na VZŤAHOCH. Sú ako údy v spoločnom tele, každý sa vlastnou identitou a osobitosťou slobodne podieľa na budovaní. Pred druhými každý OBJAVUJE svoje prednosti i chyby, svoje silné stránky a svoje slabosti, objavuje svoju tvár, CHÁPE svoju identitu.

 

Streda, 11.4.2018

Spoločenstvo je tým najväčším protiliekom na individualizmus. Nesprávne sme pochopili koncept SLOBODY, ak ho interpretujeme akoby išlo o povinnosť byť sami, slobodní od akýchkoľvek väzieb. Ako následok sa vytvorila spoločnosť bez KOREŇOV, zbavená zmyslu pre akúkoľvek príslušnosť a DEDIČSTVO.

 

Utorok, 10.4.2018

Keď zasejeme zrno, stratíme ho, keď vmiešame kvas, zašpiníme si ruky. V zasievaní Božieho kráľovstva je vždy nejaká STRATA. Beda tým, ktorí ohlasujú Božie kráľovstvo s klamnou predstavou, že si nezašpinia ruky. Takí sú strážcami múzeí, uprednostňujú pekné veci, a nepričinia sa takto ,zasievať’, aby sa SILA uvoľnila, nepričinia sa ‚vmiesiť‘, aby sila mohla RÁSŤ.

 

Pondelok, 9.4.2018

Horčičné zrnko a kvas sú MALÉ, ale majú v sebe silu, ktorá rastie. Rovnako tak je s Božím kráľovstvom: jeho sila pochádza Z VNÚTRA. Je to sila Ducha Svätého. Duch Svätý nás vedie k niečomu grandióznemu, k oslobodeniu, k veľkej sláve. A preto Ježiš hovorí: Vo vnútri maličkého horčičného zrnka je prítomná SILA, ktorá vie rozpútať nepredstaviteľný rast.

 

Nedeľa, 8.4.2018

Každý z nás vošiel do vlastného hrobu. Pozývam vás VYJSŤ. Poďme na všetky tie miesta, kde sa zdá, že hrob mal posledné slovo a kde sa zdá, že smrť bola jediným riešením. Poďme OHLASOVAŤ, podeliť sa, zjavovať, že je to PRAVDA: Pán je živý a chce vstať z mŕtvych v toľkých tvárach, ktoré pochovali svoju nádej, sny a dôstojnosť.

 

Sobota, 7.4.2018

Cirkev vás chce mať vo svojom strede. Nepripravuje vám miesto hocijaké alebo odlišné, ale UPROSTRED a POSPOLU. Cirkev je Cirkvou VŠETKÝCH, osobitne chudobných. Všetci sme pozvaní len skrze milosť. Je to tajomstvo nezištnej lásky Boha, ktorý nás chce prijať za svojich, nie za zásluhy, ale pre svoju lásku.

 

Piatok, 6.4.2018

Sme ohlasovateľmi Ježišovho zmŕtvychvstania nielen slovami, ale SKUTKAMI a SVEDECTVOM života! Ježiš nechce takých učeníkov, čo sú schopní iba opakovať namemorované poučky. Chce svedkov, ľudí šíriacich nádej svojou prívetivosťou, tým, ako sa usmievajú, ako milujú. Lebo sila zmŕtvychvstania robí kresťanov schopnými MILOVAŤ aj vtedy, keď sa zdá, že láska stratila svoje dôvody.

 

Štvrtok, 5.4.2018

Byť kresťanmi znamená nezačínať od smrti, ale od LÁSKY Boha k nám. Boh je VÄČŠÍ než ničota a stačí jediná zažatá sviečka, aby sme zvíťazili nad tou najtemnejšou nocou. A ak sa nás opýtajú na dôvody nášho ÚSMEVU, ktorý rozdávame a nášho trpezlivého delenia sa, vtedy budeme môcť odpovedať, že Ježiš je stále tu, živý medzi nami, živý a zmŕtvychvstalý.

 

Streda, 4.4.2018

V sile zmŕtvychvstania sme povolaní byť NOVÝMI mužmi a ženami podľa Ducha, potvrdzujúcimi hodnotu ŽIVOTA. Budeme mužmi a ženami VZKRIESENIA, ak uprostred udalostí sužujúcich svet, uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, budeme prejavovať solidaritu a prijatie.

 

Utorok, 3.4.2018

Nechajme sa prekvapiť novým ránom, novosťou, ktorú len Kristus môže dať. Dovoľme, aby Jeho nežnosť a Jeho láska hýbala našimi krokmi, dovoľme TLKOTU Jeho srdca premeniť náš SLABÝ pulz.

 

Pondelok, 2.4.2018

Cirkev neprestáva hovoriť: „Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych.“ A to nie je fantázia. Zmŕtvychvstanie Krista nie je len sviatok s mnohými kvetmi. Je to viac, je to TAJOMSTVO odvrhnutého KAMEŇA, ktorý sa nakoniec stáva základom našej existencie. V kultúre skartácie, kde sa to, čo neslúži, vyhadzuje, tento kameň, Ježiš, je skartovaný, a je to zdroj ŽIVOTA.

 

Nedeľa, 1.4.2018

Peter, Ján i ženy išli k HROBU a ten bol prázdny, Ježiš tam nebol. Šli so srdcom uzatvoreným v smútku z porážky. Ich Majster, Ten, ktorého veľmi milovali, bol popravený, zomrel. A zo smrti sa nevracia. Toto je PORÁŽKA, toto je cesta porážky, cesta k hrobu. Ale Anjel im hovorí: „Nie je tu, vstal z mŕtvych.“ To je prvé OHLASOVANIE: „Vstal z mŕtvych!“

 

Sobota, 31.3.2018

Ženy SPREVÁDZALI Majstra až do posledného dychu na kríži, schopné NEUTIECŤ, čeliť životu tak, ako prichádza a znášať horkú chuť nespravodlivostí. Sú pred hrobom, medzi bolesťou a neschopnosťou vzdať sa a prijať, že by všetko muselo skončiť takto. Matky PLAČÚ, keď vidia, že život detí ostáva pochovaný pod každodenným egoizmom, ktorý ukrižováva nádeje, nedovolí, aby sa veci zmenili.

 

Piatok, 30.3.2018

Ó Pane Ježišu, Syn Boží, nevinná obeť nášho vykúpenia, pred Tvojou kráľovskou zástavou, pred Tvojím tajomstvom smrti a slávy, pred nástrojom Tvojho umučenia padáme na kolená, zahanbení a DÚFAJÚCI, a prosíme Ťa, aby si nás UMYL v kúpeli krvi a vody, ktoré vyšli z Tvojho prebodnutého Srdca; aby si nám ODPUSTIL naše hriechy a naše viny.

 

Štvrtok, 29.3.2018

Kto bol vo svojich hriechoch pomazaný olejom ODPUSTENIA, ten je pomazaný olejom poslania, aby pomazal ostatných. Rovnako ako Ježiš, aj kňaz celou svojou osobou robí zvesť RADOSTNOU. Keď prednáša homíliu, robí to s radosťou, ktorá sa DOTÝKA sŕdc ľudí prostredníctvom slova, ktorým sa Pán dotkol jeho v osobnej modlitbe.

 

Streda, 28.3.2018

Pastier musí mať trojaký vzťah s Božím ľudom: byť PRED ním, aby mu ukazoval cestu, učil ceste. Byť MEDZI ním, aby ho poznal, prejavil mu blízkosť. A tiež ZA ním, aby pomohol tým, ktorí zaostanú a aj preto, aby videl, akú cestu si ľud vyberie. Má sa pohybovať na troch miestach: vpredu, uprostred a vzadu. Dobrý pastier sa takto pohybuje.

 

Utorok, 27.3.2018

Ak sme zjednotení s Ježišom, chlad ťažkých chvíľ nás neparalyzuje, a ak by aj celý svet kázal proti NÁDEJI, ak by hovoril, že budúcnosť prinesie jedine tmavé mračná, kresťan vie, že v tej istej BUDÚCNOSTI je Kristov NÁVRAT. Nikto nepozná jeho čas, nikto nevie, kedy nastane, ale myšlienka na to, že na konci našich dejín je milosrdný Ježiš, stačí na to, aby sme mali dôveru a nepreklínali život.

 

Pondelok, 26.3.2018

Dobročinná láska nie je nikdy jednosmerná, vždy ide do kruhu a VŠETCI niečo dávajú a prijímajú. Všetci dostávame a všetci vieme a DOKÁŽEME dať veľa. Ježiš nikoho nevyraďuje, nikoho neodpisuje. On má smäd a prosí, aby sme sa mu dali napiť, pretože kráča s nami a trpí s nami. A práve my máme ten krčah, azda trochu opotrebovaný, ktorý mu môže dať vodu, a tým je naše srdce! Náš život je vždy VZÁCNY a všetci máme niečo, čo môžeme dať druhým.

 

Nedeľa, 25.3.2018

Ľudia oklamaní, obratí o dôstojnosť, zavrhnutí... Ježiš je v každom z nich, svojou znetvorenou tvárou a zlomeným hlasom prosí, aby sme na Neho pozerali, aby sme Ho uznali, aby sme Ho milovali. Je to ten istý Ježiš, ktorý VSTÚPIL do Jeruzalema uprostred jasotu palmových a olivových vetiev, ten istý, ktorý bol PRIBITÝ na kríž a ZOMREL uprostred dvoch zločincov. Nemáme iného Pána okrem Neho: Ježiša, pokorného Kráľa spravodlivosti, milosrdenstva a pokoja.

 

Sobota, 24.3.2018

Kresťan nebol stvorený pre nudu, ale pre TRPEZLIVOSŤ. Vie, že aj v monotónnosti rovnakých dní je ukryté tajomstvo milosti. Sú ľudia, ktorí sa prostredníctvom vytrvalosti svojej lásky stávajú STUDŇAMI zavlažujúcimi púšť. Nič nevyjde navnivoč a žiadna situácia, v ktorej sa kresťan ocitá, nie je totálne „láskyvzdorná“. Žiadna noc nie je taká dlhá, aby nám dala zabudnúť na radosť z úsvitu. A čím je temnejšia, tým bližšie je BRIEŽDENIE.

 

Piatok, 23.3.2018

Keď sme zranení krivdami a odmietnutiami, často v sebe nosíme nespokojnosť a nevraživosť. Boh, hoci trpí pre naše „nie“, ďalej vyvíja iniciatívu, PRIPRAVUJE dobro aj pre toho, kto koná zlo. Takto KONÁ láska, jedine takto sa víťazí nad zlom. Boh, ktorý NIKDY nestráca nádej, nás angažuje konať tak ako On, žiť podľa opravdivej lásky, prekonať rezignáciu a vrtochy nášho urážlivého a lenivého „ja“.

 

Štvrtok, 22.3.2018

Pán po nás túži, hľadá a pozýva nás, neuspokojí sa s tým, že si budeme iba plniť povinnosti či dodržiavať prikázania. Chce s nami mať VZŤAH založený na dialógu, dôvere a odpustení. Život kresťana je príbeh LÁSKY k Bohu, kde sa iniciatívy ujíma Pán a kde sa nikto nemôže chváliť výhradným právom byť jediným pozvaným. Nikto nie je privilegovaný pred ostatnými, ale KAŽDÝ je privilegovaný pred Bohom.

 

Streda, 21.3.2018

Videl si zopár škvŕn na svojom svedomí a pomýlil si sa, lebo si si myslel, že spovednica je čistiareň na zmazanie škvŕn. Nebol si schopný pocítiť HANBU za tvoje hriechy. Božie odpustenie, ten zázrak, ktorý urobil v našom srdci Boh, musí mať možnosť vstúpiť do SVEDOMIA. Inak vyjdeš von a začneš ohovárať druhého a znova hrešiť.

 

Utorok, 20.3.2018

Ak si verejný predstaviteľ, opýtaj sa sám seba: ,Modlím sa k Tomu, ktorý mi dal moc skrze ľud?’ Ak nie si verejný predstaviteľ, spýtaj sa: ,Modlím sa za predstaviteľov moci? Nielen za tohto, lebo sa mi páči, ale za tamtých nie’? - Oni to potrebujú ešte viac! Ak ste sa nemodlili za vládnych predstaviteľov, VYZNAJTE to v spovedi. Lebo nemodliť sa za verejných predstaviteľov je HRIECH.

 

Pondelok, 19.3.2018

Modlitba človeka, ktorý vládne, je dôležitá, lebo ide o modlitbu za spoločné DOBRO ľudu, ktorý mu bol zverený. Je potrebné prosiť Boha o milosť vládnuť správne, tak ako Šalamún, ktorý od Boha nežiadal zlato alebo bohatstvá, ale MÚDROSŤ, aby mohol vládnuť.

 

Nedeľa, 18.3.2018

Ježiš otvoril naše srdcia logike Otcovej lásky, aby sme boli fascinovaní Božími myšlienkami a cestami, ktoré nie sú našimi myšlienkami a cestami. Zmýšľanie človeka je poznačené egoizmom, naše úzkoprsé myšlienky sa nedajú porovnávať so širokými a priamymi cestami Pána. On ODPÚŠŤA, je plný ŠTEDROSTI a LÁSKAVOSTI, ktorou zahrňuje každého z nás.

 

Sobota, 17.3.2018

Spolucítenie zainteresuje celého človeka, je to cit srdca, nášho vnútra, ktorý zahŕňa všetko. Nie je to to isté ako niekoho poľutovať alebo povedať ,Aká škoda, úbohí ľudia!’ Spolucítenie nás robí ÚČASTNÝMI. Znamená to ,trpieť SPOLOČNE’. Toto znamená súcit.

 

Piatok, 16.3.2018

Ak ťa zasiahne trpkosť, pevne ver vo všetkých ľudí, čo ešte stále pracujú pre DOBRO. V ich pokore je semienko nového sveta. Navštevuj osoby, ktoré si zachovali srdce podobné srdcu dieťaťa. Uč sa z úžasu, pestuj v sebe žasnutie. Pestuj ŽASNUTIE.

 

Štvrtok, 15.3.2018

Ak pochybíš, vstaň. Nič nie je ĽUDSKEJŠIE ako urobiť chybu. Chyby sa ti nesmú stať väzením. Boží Syn neprišiel kvôli zdravým, ale kvôli chorým, takže prišiel aj kvôli tebe. A ak v budúcnosti ešte urobíš chybu, vstaň! Lebo Boh je tvojím PRIATEĽOM.

 

Streda, 14.3.2018

Vytváraj POKOJ uprostred ľudí a nepočúvaj hlas tých, čo zasievajú nenávisť a rozdelenia. Nepočúvaj tieto hlasy. Ľudia, aj keď sú vzájomne odlišní, boli stvorení pre vzájomné spolužitie. V nezhodách maj trpezlivosť, jedného dňa odhalíš, že každý je nositeľom nejakého zlomku PRAVDY.

 

Utorok, 13.3.2018

Kdekoľvek si, BUDUJ! Ak si na zemi, vstaň! Nikdy NEZOSTÁVAJ v páde, povstaň, dovoľ, aby ti druhí pomohli vstať na nohy. Ak sedíš, daj sa na cestu! Ak ťa paralyzuje nuda, vyžeň ju dobrými skutkami! Ak sa cítiš byť prázdny alebo zdemoralizovaný, popros Ducha Svätého, aby znovu ZAPLNIL tvoju ničotu.

 

Pondelok, 12.3.2018

Zápas, ktorý vedieš tu na zemi, nie je zbytočný. Na sklonku života nás nečaká stroskotanie, nosíme v sebe semienko absolútna. Boh nesklame. Ak do našich sŕdc vložil NÁDEJ, nechce jej dať zaniknúť v neustálych frustráciách. Všetko sa rodí, aby ZAKVITLO vo večnej jari. Aj nás Boh stvoril, aby sme kvitli. Pamätaj na dialóg, keď dub požiadal mandľovník: „Rozprávaj mi o Bohu“. A mandľovník ROZKVITOL.

 

Nedeľa, 11.3.2018

Tam, kde ťa Boh zasial, maj nádej! Vždy dúfaj! Nepoddávaj sa noci. Pamätaj, že prvý nepriateľ, ktorého treba podrobiť, nie je mimo teba, je v tvojom vnútri. Preto nedávaj priestor trpkým a pochmúrnym myšlienkam. Tento svet je PRVÝM zázrakom, ktorý Boh urobil a Boh vložil do našich rúk milosť NOVÝCH zázrakov. Viera a nádej idú pospolu.

 

Sobota, 10.3.2018

Dostať VŠETKO od života je niekedy nešťastím. Mladý človek, ktorého NENAUČILI cnosti očakávania a trpezlivosti, ktorý sa nemusel pre nič namáhať, ktorý preskočil etapy a v dvadsiatke „už vie ako to na svete beží“, je odsúdený na ten najhorší ortieľ: po ničom viac netúžiť. ZAVRIEŤ dvere túžbam, snom, to je ten najhorší trest. Vyzerá ako mladík, ale do jeho srdca už vstúpila jeseň.

 

Piatok, 9.3.2018

Ježiš chce, aby sme sa zamysleli nad pohľadom hospodára, ktorý vidí robotníkov čakajúcich na prácu, a volá ich, aby šli pracovať do Jeho vinice (Mt 20,1-16). Je to pohľad plný pozornosti a láskavosti, ktorý pozýva VSTAŤ a VYDAŤ sa na cestu, lebo chce, aby každý z nás mal život v PLNOSTI, uchránený pred prázdnotou a nečinnosťou. Takáto je láska nášho Boha, ktorý je naším Otcom.

 

Štvrtok, 8.3.2018

‚Pri spovedi poviem svoje hriechy, kňaz ma rozhreší, dá mi pomodliť sa tri Zdravasy a potom odídem v pokoji.’ NEPOCHOPIL si! Išiel si do spovednice len akoby vykonať bankovú operáciu, urobiť úradný úkon. Nešiel si tam ZAHANBENÝ nad tým, čo si urobil.

 

Streda, 7.3.2018

Rozpoznávajte útechu, lebo sú mnohí falošní proroci, ktorí sa javia, že nás utešujú, a pritom nás podvádzajú. Pánova útecha sa DOTÝKA vnútra a hýbe tebou, POMÁHA ti rásť v láske, vo viere, v nádeji a tiež ťa privádza k plaču nad vlastnými hriechmi. Tvojho ducha POZDVIHUJE k veciam neba, k Božím veciam a utišuje dušu. Toto je pravá útecha.

 

Utorok, 6.3.2018

Pri apatii môžeme opakovať tú jednoduchú MODLITBU, ktorú nachádzame v evanjeliách, a ktorá sa stala kľúčovým bodom mnohých kresťanských duchovných tradícií: „Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nado mnou hriešnikom!“ Toto je modlitba NÁDEJE, lebo sa obraciam na Toho, kto môže VYRIEŠIŤ problém a dať mi vidieť obzor, horizont nádeje.

 

Pondelok, 5.3.2018

Proti apatii sa musí bojovať, nie ju pasívne neprijímať. Boh nás stvoril pre radosť a šťastie, nie preto, aby sme sa utápali v ponurých myšlienkach. Je dôležité CHRÁNIŤ si srdce a ČELIŤ pokušeniam skleslosti, ktoré istotne nepochádzajú od Boha. A tam, kde sa naše sily zdajú chabými a boj proti úzkosti obzvlášť tvrdý, tam sa vždy utiekajme k MENU Ježiš.

 

Nedeľa, 4.3.2018

Prvá podmienka záchrany je cítiť sa v nebezpečenstve. Prvá podmienka uzdravenia je cítiť sa chorý. Cítiť sa hriešnikom je prvá podmienka pre prijatie Ježišovho milosrdného pohľadu. Keď sa modlíme, cítime tento pohľad na sebe. Pohľad LÁSKY, pohľad MILOSRDENSTVA, pohľad, ktorý nás ZACHRAŇUJE. Nebojte sa!

 

Sobota, 3.3.2018

Vynaloženie vlastných talentov, energie a času len pre vlastnú záchranu, ochranu a sebarealizáciu vedie k smutnej a sterilnej existencii. Ak však ŽIJEME pre Pána a postavíme náš život na LÁSKE, ako to urobil Ježiš, môžeme zakúsiť skutočnú RADOSŤ. Náš život nebude sterilný, ale plodný.

 

Piatok, 2.3.2018

Existuje pokušenie nasledovať Krista bez KRÍŽA, dokonca ukazovať Bohu správnu cestu. Ako Peter: ,Nie Pane, toto sa nikdy nestane.’ Neexistuje skutočná láska bez OBETY seba samého. Sme povolaní nenechať sa pohltiť víziou tohto sveta, ale stále viac si ako kresťania uvedomovať potrebu a NÁMAHU kráčať proti prúdu.

 

Štvrtok, 1.3.2018

Počas noci Zlý rozsieva kúkoľ, no majte trpezlivosť Pána role a dôverujte kvalite vašich zrniek. Učte sa zhovievavosti a veľkodušnosti. Jeho časomiery sú dlhé, lebo Jeho pohľad lásky nemá medze. DÔVERUJTE skrytej moci Jeho kvasu. Nasmerujte srdce na pôvab, ktorý vedie k tomu, že človek PREDÁ všetko, len aby VLASTNIL ten Boží poklad.

 

Streda, 28.2.2018

Vždy pevne upriamte zrak na konkrétneho ČLOVEKA. Neslúžte akémusi pojmu človeka, ale ľudskej bytosti MILOVANEJ Bohom, bytosti z mäsa a kostí, ktorá má svoje dejiny, vieru, nádej, city, sklamania, frustrácie, bolesti, rany. Uvidíte, že táto KONKRÉTNOSŤ strhne masku chladným štatistikám a zmanipulovaným výpočtom.

 

Utorok, 27.2.2018

„Kde je tvoj brat?“ (Gn 4,9) Otázka, ktorú nemožno UMLČAŤ. Ten, čo ju POČUJE, nemôže urobiť nič iné, ako sklopiť zrak a v zahanbení koktať o tom, že svojho brata PREDAL, možno za cenu niekoľkých dávok omamnej látky, alebo z dôvodu pomýleného chápania štátneho záujmu, alebo z falošnej predstavy, že účel svätí prostriedky.

 

Pondelok, 26.2.2018

Vy, mladí, máte pred sebou obrovskú úlohu pomôcť OZDRAVENIU spoločnosti. Prosím vás o pomoc: nakaziť nás mladistvou NÁDEJOU, ktorá je vždy ochotná dať každému druhú šancu. Prostredia zúfalstva a neviery spôsobujú ochorenie duše. Nech vaše túžby a plány dodajú kyslík. SNÍVAJTE, hýbte sa, riskujte, hľaďte na život s novým úsmevom, kráčajte vpred! Nemajte strach!

 

Nedeľa, 25.2.2018

Pôst je CESTOU k zmŕtvychvstalému Ježišovi. Je obdobím pokánia aj umŕtvovania, nie samoúčelného, ale zameraného na to, aby sme vstali z mŕtvych s Kristom a obnovili našu krstnú IDENTITU, čiže znova sa narodili „zhora“, z lásky Boha. Preto je Pôstne obdobie svojou prirodzenosťou časom NÁDEJE.

 

Sobota, 24.2.2018

Mladosť má schopnosť ODPÚŠŤAŤ. Je pozoruhodné vidieť, ako sa vy, mladí, nenechávate stiahnuť starými historkami, ako sa čudne pozeráte, keď my, dospelí, opakujeme to, čo rozdeľuje len preto, že lipneme na nevraživosti. Pomáhate nám hodiť za hlavu to, čo nás urazilo a pozerať sa dopredu bez NENÁVISTI.

 

Piatok, 23.2.2018

Kultúra stretnutia neznamená, že všetci majú myslieť, žiť a reagovať tým istým spôsobom. Kultúra STRETNUTIA znamená, že bez ohľadu na naše rozdiely sme všetci SÚČASŤOU niečoho veľkého, čo nás spája a presahuje.

 

Štvrtok, 22.2.2018

Prosím, živte v sebe radosť srdca, ktoré stretlo Pána. Túto radosť s Ježišom vám nikto nebude môcť vziať! Oheň Kristovej lásky robí túto radosť postačujúcou na ZAPÁLENIE celého sveta. Čo by vám mohlo brániť v tom, aby ste ZMENILI spoločnosť? Majte odvahu snívať o veľkých veciach!

 

Streda, 21.2.2018

Každý deň pracujte v TERÉNE, tam, kde žije Boží ľud. Je neprípustné nechať sa paralyzovať klimatizáciou kancelárií, štatistikami a abstraktnými stratégiami. Je nevyhnutné obrátiť sa na človeka v jeho konkrétnej situácii. Misia sa realizuje ZBLÍZKA.

 

Utorok, 20.2.2018

Kriste, daj, aby sme sa usilovali obnoviť tvoje telo. Nech sme tvojimi nohami, aby sme šli v ÚSTRETY núdznemu bratovi, tvojimi ramenami, aby sme OBJALI toho, kto stratil vlastnú dôstojnosť, tvojimi rukami, aby sme ŽEHNALI a utešovali toho, kto plače v samote. Daj, nech sme svedkami tvojej lásky a nekonečného milosrdenstva.

 

Pondelok, 19.2.2018

PRAVDA je neoddeliteľnou spoločníčkou SPRAVODLIVOSTI a MILOSRDENSTVA. Všetky tri vo vzájomnom spojení sú zásadne dôležité pre budovanie pokoja. Na druhej strane každá z nich bráni tomu, aby sa dve ostatné zdeformovali a aby sa premenili na nástroje pomsty proti slabšiemu.

 

Nedeľa, 18.2.2018

Boh sa teší zo skrúšeného srdca, ktoré vie, že je hriešne. Boh karhá falošnú nábožnosť pokrytcov, ktorí sa postia, a pritom robia svoje špinavé obchody a utláčajú robotníkov. Na jednej strane konajú pokánie, na druhej strane konajú nespravodlivo. Pán žiada SKUTOČNÝ pôst, a tým je POMOC blížnemu.

 

Sobota, 17.2.2018

Boh robí všetko pre to, aby nad nami nezvíťazil hriech a nezavrel dvere nášho života pred budúcnosťou plnou nádeje a radosti. Urobí všetko, aby tomu ZABRÁNIL. Ak sa to nedarí, zostáva NABLÍZKU, až kým mi nepríde na myseľ pozrieť hore, aby som si

 

Piatok, 16.2.2018

Aj uprostred kríz Boh naďalej POVOLÁVA. Bolo by ilúziou myslieť si, že všetci začuli volanie Pána v rodinách založených na pevnej láske, plnej hodnôt ako veľkodušnosť, horlivosť, vernosť a trpezlivosť. Niektorí áno, ale nie všetci. Zrod Božieho povolania má bližšie k tomu, čo opisuje Božie slovo: cesta UTRPENIA a KRVI.

 

Štvrtok, 15.2.2018

Bude prekrásne objaviť, že nič nebolo STRATENÉ, žiaden úsmev ani žiadna slza. Akokoľvek by bol náš život dlhý, bude sa nám zdať, že sme ho prežili ako okamih. A že stvorenie sa nezastavilo pri šiestom dni knihy Genezis, ale neúnavne pokračovalo ďalej, lebo Boh sa vždy o nás zaujímal. Až do dňa, kedy bude všetko DOVŔŠENÉ, v to ráno, keď zmiznú všetky SLZY.

 

Streda, 14.2.2018

Pán sa od nás nikdy neodvráti, keď niečo potrebujeme. Ak sa niekedy zdá, že si nevšíma prosby o pomoc, je to na vyskúšanie a posilnenie našej VIERY. Všetci potrebujeme RÁSŤ vo viere a SPEVŇOVAŤ našu dôveru v Ježiša. On nám znovu pomôže nájsť smer, keď sme stratili kompas, keď je pred nami drsná cesta a keď je ťažké zostať verní.

 

Utorok, 13.2.2018

Kresťan vie, že Božie kráľovstvo a jeho moc lásky rastie ako veľké pšeničné pole aj napriek tomu, že medzi úrodou je aj KÚKOĽ. Vždy sú tu problémy, ohovárania, vojny a choroby, ale PŠENICA rastie a nakoniec bude zlo odstránené. Budúcnosť nemáme v rukách, vieme však, že Ježiš Kristus je tou najväčšou MILOSŤOU života.

 

Pondelok, 12.2.2018

Neutiekajme sa k nostalgii, zármutku a bedákaniu. Vedzme, že Boh z nás chce mať dedičov prísľubu a tých, ktorí neúnavne pestujú sny. Som človekom jari alebo jesene? Jari, ktorá očakáva ROZKVET a OVOCIE, ktorá očakáva SLNKO, ktorým je Ježiš, alebo jesene, ktorá má vždy tvár zatrpknutú a sklonenú k zemi s výrazom feferóniek nakladaných v octe.

 

Nedeľa, 11.2.2018

Boh nestvoril život nikoho z nás OMYLOM, nútiac seba i nás k ťažkým nociam úzkosti. Naopak, chce, aby sme boli ŠŤASTNÍ. Je naším Otcom a ak my tu a teraz zakúšame život, ktorý nie je tým, aký si On prial pre nás, Ježiš nás uisťuje, že sám Boh pracuje na našom VYKÚPENÍ.

 

Sobota, 10.2.2018

Nie je kresťanské kráčať s pohľadom upretým do ZEME, akoby sa celé naše PUTOVANIE skončilo tu, na piadi pár metrov cesty, akoby v našom živote neexistovala žiadna méta ani žiaden cieľ. Akoby sme boli nútení túlať sa bez toho, že by naše námahy mali nejaký dôvod. Toto nie je KRESŤANSKÉ.

 

Piatok, 9.2.2018

Svoje povolanie možno OBJAVIŤ mnohými spôsobmi, ale prvým indikátorom je RADOSŤ zo stretnutia s Ježišom. Manželstvo, zasvätený život, kňazstvo a každé skutočné povolanie sa začína STRETNUTÍM s Ježišom. On dáva radosť a novú nádej a vedie nás aj prostredníctvom skúšok a ťažkostí k plnšiemu stretnutiu s Ním.

 

Štvrtok, 8.2.2018

Nech sme akokoľvek malí, Ježišovou láskou sme PREMENENÍ na živé kamene. Keď Ježiš berie do ruky kameň, robí ho živým, plným Ducha Svätého. Tak máme miesto a poslanie v Cirkvi. Ona je ŽIVÝM spoločenstvom, utvoreným z mnohých kameňov, odlišných jeden od druhého, ktoré tvoria JEDINÚ stavbu v znamení bratstva a spoločenstva.

 

Streda, 7.2.2018

Necítime sa ako skaly, ale len ako malé kamienky. Žiaden malý kameň však nie je NEPOTREBNÝ. V Ježišových rukách sa aj tej najmenší kamienok stáva VZÁCNYM. On ho berie, hľadí naň s nehou, a umiestňuje ho na správne MIESTO, nad ktorým vždy uvažoval, a kde môže byť užitočnejší pre konštrukciu Cirkvi.

 

Utorok, 6.2.2018

Ježiš kladie učeníkom otázku, ktorá Mu najviac leží na srdci: „Ale za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16: 15) Týmto ,ale’ Ježiš ODDEĽUJE apoštolov od masy, ako keby povedal: ale vy, ktorí ste so mnou každý deň a poznáte ma zblízka, čo VIAC ste sa dozvedeli? Učiteľ OČAKÁVA od svojich vznešenejšiu a inú odpoveď než je verejná mienka.

 

Pondelok, 5.2.2018

Boh chce, aby sme boli schopní snívať ako On a s Ním. A ak nejaký sen zhasne, VRÁŤME sa späť k jeho snívaniu. S nádejou HĽADAJME tie tlejúce uhlíky nášho prvého stretnutia s Ježišom. Je potrebné pamätať na oheň lásky, s akým sme raz prijali náš život ako dobrý plán, a týmto plameňom znovu OŽIVIŤ našu nádej.

 

Nedeľa, 4.2.2018

Drahí mladí, nepočúvajte tých, ktorí vám cynicky RADIA nestarať sa o nádeje života. Nedôverujte tým, ktorí už na počiatku UHASIA každé nadšenie. Nepočúvajte ,zostarnutých’ srdcom, ktorí hasia mládežnícku eufóriu. Choďte za starcami, ktorí majú oči žiariace NÁDEJOU!

 

Sobota, 3.2.2018

Ježiš nechce mužov a ženy, ktorí za Ním kráčajú neochotne, bez toho, aby mali v srdci vietor RADOSTI. Chce ľudí, ktorí zakúsili, že byť s Ním prináša nesmierne ŠŤASTIE, ktoré možno OBNOVIŤ každý deň. Ohlasovateľmi Ježiša sa nestávame tým, že naostrujeme zbrane rétoriky. Môžeš hovoriť a hovoriť, ale ak tam nie je niečo viac...

 

Piatok, 2.2.2018

Božie slovo z Knihy zjavenia hovorí: „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,5). Kresťanská nádej sa zakladá na viere v Boha, ktorý VŽDY tvorí niečo nové v živote človeka, niečo nové v dejinách a niečo nové vo vesmíre. Náš Boh je Bohom, ktorý tvorí NOVÉ veci, lebo je Bohom PREKVAPENÍ.

 

Štvrtok, 1.2.2018

Keď sa budú v budúcnosti písať naše dejiny, čo o nás povedia? Že sme boli schopní nádeje, alebo že sme ukryli svoje svetlo pod mericu? Ak budeme verní nášmu krstu, budeme šíriť SVETLO nádeje. Krst je ZAČIATOK nádeje, ktorá je Božia. Tak budeme môcť budúcim generáciám odovzdať dôvody pre život.

 

Streda, 31.1.2018

Aká to milosť, keď sa kresťan stáva ,Kristoforom’, čo znamená ,nosičom Krista’ vo svete! Obzvlášť pre tých, ktorí prechádzajú situáciami smútku, zúfalstva a temnoty. A toto možno vyčítať z mnohých maličkostí: zo SVETLA, ktoré si kresťan chráni v očiach, z hlbokého POKOJA, o ktorý nepríde ani v tých najzložitejších chvíľach, z ochoty MILOVAŤ aj po zakúsení mnohých sklamaní.

 

Utorok, 30.1.2018

Narodili sme sa dvakrát: prvýkrát do prirodzeného života, druhýkrát vďaka STRETNUTIU s Kristom v krstiteľnici. Tam sme zomreli smrti, aby sme v tomto svete žili ako Božie deti. Musíme šíriť vôňu krizmy, ktorou sme boli POMAZANÍ v deň nášho krstu. Žije a pôsobí v nás Duch Ježiša.

 

Pondelok, 29.1.2018

Veríme, že Boh je Otec! Nie sme siroty, máme Otca. Veríme, že Ježiš zostúpil medzi nás a kráčal tým istým životom ako my, stal sa spoločníkom najmä tých chudobnejších a krehkejších! Veríme, že Duch Svätý neúnavne pôsobí pre DOBRO ľudstva a sveta, a že aj tie najväčšie bolesti dejín budú prekonané: toto je NÁDEJ, ktorá nás budí každé ráno!

 

Nedeľa, 28.1.2018

Kresťania nie sú vyňatí z temnôt, vonkajších ani vnútorných. Nežijú mimo tohto sveta, ale vďaka Kristovej milosti prijatej v krste sú zorientovaní. Neveria v temnotu, ale v denný JAS, nepodliehajú noci, ale dúfajú v ÚSVIT, nie sú porazení smrťou, ale túžia po ZMŔTVYCHVSTANÍ, nie sú zlomení zlom, lebo vždy veria v nekonečné možnosti dobra.

 

Sobota, 27.1.2018

Pri starobylých krstných obradoch katechumeni hovorili prvú časť vyznania viery smerom na západ. Pýtali sa ich: ,Zriekate sa Satana?’ ,Zriekam!’. Potom sa obrátili na východ a pýtali sa ich: ,Veríte v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého?’ ,Verím!’. Stratili sme citlivosť na jazyk vesmíru. Byť kresťanmi znamená hľadieť na SVETLO a pokračovať vo vyznávaní viery VO SVETLE aj vtedy, keď je svet zahalený do tmy.

 

Piatok, 26.1.2018

Chrámy bývali nasmerované na východ. Do posvätného priestoru sa vstupovalo cez dvere otvorené na západ a kráčajúc chrámovou loďou sa smerovalo na východ. Bol to dôležitý symbol. Dnes oveľa menej chápeme znamenia kozmu. Západ je kľúčovým bodom súmraku, tam svetlo zomiera. Východ je miestom, kde nad temnotami zvíťazí prvý lúč ÚSVITU a pripomína nám Krista, SLNKO vychádzajúce z výsosti.

 

Štvrtok, 25.1.2018

Umenie vyjadruje krásu viery a ohlasuje zvesť o veľkosti Božieho stvorenia. Preto keď obdivujeme nejaké umelecké dielo alebo prírodnú krásu, objavujeme, ako nám všetko rozpráva o Bohu a Jeho LÁSKE. Modlime sa za umelcov našich čias, aby nám svojimi dielami pomáhali odhaľovať KRÁSU stvorenstva.

 

Streda, 24.1.2018

Boží Syn ide na kríž, lebo ODPÚŠŤA hriechy, chce úplné, definitívne OSLOBODENIE ľudského srdca. Nechce, aby ľudská bytosť strávila celý svoj život s tým nezmazateľným „tetovaním“, s myšlienkou, že nemôže byť prijatá milosrdným srdcom Boha. S týmito pocitmi Ježiš ide naproti hriešnikom, nám všetkým.

 

Utorok, 23.1.2018

Sme zvyknutí zakusovať odpúšťanie hriechov, niekedy však až príliš „lacno“. Mali by sme si niekedy SPOMENÚŤ, koľko sme stáli Božiu lásku. Každý z nás stál dosť: ŽIVOT Ježiša Krista! On by ho bol dal aj pre len jedného z nás.

 

Pondelok, 22.1.2018

Koľkí zotrvávajú v pomýlenom živote, lebo nenachádzajú nikoho, kto by bol ochotný sa na nich pozrieť iným spôsobom, Božími očami, s NÁDEJOU. Ježiš vidí možnosť ZMŔTVYCHVSTANIA aj u toho, kto urobil mnoho chýb. Ježiš je vždy tu s otvoreným srdcom, odpúšťa, objíma, chápe, približuje sa. Taký je Ježiš!

 

Nedeľa, 21.1.2018

Ježiš sa ujíma trpiaceho, preberá utrpenie na seba. Nekáže, že podmienky trestu sa majú hrdinsky znášať, ako to hovorili stoickí filozofi. Ježiš ľudskú bolesť zdieľa a z Jeho vnútra vychádza MILOSRDENSTVO, postoj, ktorý charakterizuje kresťanstvo. Ježišovo srdce je milosrdné. Zažíva súcit. Doslovne: Ježiš cíti chvenie svojich vnútorností.

 

Sobota, 20.1.2018

Medzi svätým a hriešnikom, medzi čistým a nečistým mala byť jednoznačná separácia. Ale Ježišov postoj je iný. Od začiatku svojho pôsobenia sa PRIBLIŽUJE k malomocným, posadnutým, chudobným a chorým. Takýto spôsob správania nebol vôbec bežný, preto SYMPATIA Ježiša voči vylúčeným a „nečistým“ najviac znepokojovala Jeho súčasníkov.

 

Piatok, 19.1.2018

„Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ (Lk 7,49) Ježiš vykonal škandalózny skutok. Žena, hriešnica, si kľakla k Ježišovým nohám a vyliala na ne voňavý olej. Všetci šomrali: ak je Ježiš prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, hlavne od ženy ako je táto. Tieto nešťastnice slúžili len na tajné návštevy vysoko postavených mužov. Alebo na ukameňovanie.

 

Štvrtok, 18.1.2018

Loďka, ktorá počas dlhej plavby musí vzdorovať aj silným náporom vetra, búrkam a hrozbe, že sa prevráti, je nádherným obrazom reality Cirkvi všetkých čias. To, čo ju zachraňuje, nie je odvaha či kvality jej ľudí. ZÁRUKOU proti stroskotaniu je VIERA v Krista a v Jeho slovo.

 

Streda, 17.1.2018

Viera v Pána a Jeho slovo nás nevedie cestou bez problémov, ale uisťuje nás o Ježišovej PRÍTOMNOSTI, pomáha nám prekonávať životné búrky a dáva nám ISTOTU, že je tu ruka, ktorá nás uchopí, aby nám pomohla čeliť ťažkostiam a tme. Viera nie je únikom pred problémami, ale OPOROU. Dodáva životu zmysel.

 

Utorok, 16.1.2018

Petrovi vo chvíli vykročenia z loďky nestačilo Ježišovo spoľahlivé slovo, nedržal sa toho akoby natiahnutého lana, ktorého sa možno prichytiť, a tak čeliť zradným a búrlivým vodám. Toto sa môže prihodiť aj nám. Keď sa človek silno NECHYTÍ Pánovho slova, začína sa POTÁPAŤ.

 

Pondelok, 15.1.2018

Keď sa človek nechytí Pánovho slova, začína sa potápať. Kresťan nie je vo svojom živote uchránený od búrok a náročných situácií, preto rozhodujúcou oporou je VIERA jednotlivca i celého spoločenstva v Ježišovu PRÍTOMNOSŤ a POMOC.

 

Nedeľa, 14.1.2018

Boh nám svojou múdrosťou pomáha POCHOPIŤ, že dobro a zlo nemožno stotožňovať s istými vymedzenými územiami či určitými ľudskými skupinami a nálepkovať ľudí ako dobrých či zlých. Deliaca čiara medzi dobrom a zlom totiž prechádza SRDCOM každej osoby.

 

Sobota, 13.1.2018

Príbeh o kúkoli má dvoch protagonistov. Majiteľ role reprezentuje Boha, rozsieva dobré SEMENO, kým nepriateľ Satan rozsieva burinu. Sluhovia by chceli KÚKOĽ vytrhať, ale majiteľovi záleží na záchrane pšenice. Týmto obrazom Ježiš hovorí, že dobro a zlo sú vzájomne natoľko prepletené, že je nemožné ich

 

Piatok, 12.1.2018

Kristov služobník nie je niekým, kto sa ochudobnil o niečo podstatné, ale niekým, kto NAŠIEL omnoho viac. Našiel plnú RADOSŤ, ktorú môže DAROVAŤ jedine Pán. Je to evanjeliová radosť chorých, ktorí sú uzdravení, hriešnikov, ktorým sa odpustilo, zločincov, ktorým sa otvára brána do neba.

 

Štvrtok, 11.1.2018

Nedostatok vzorov a svedectiev, nedostatok starkých, otcov schopných vyrozprávať sny, nedovoľuje mladým generáciám ,mať videnia‘. Ostávajú STÁŤ, budúcnosť vytvára neistotu, nedôveru a STRACH. Jedine SVEDECTVO našich rodičov, možnosť vidieť, že bolo možné bojovať za niečo, čo stálo za to, im pomôže pozdvihnúť zrak.

 

Streda, 10.1.2018

Spoločnosť obrala o hlas našich starších. Obrali sme ich o PRIESTOR, o možnosť porozprávať ich príbehy a skúsenosti. Odsunuli sme ich nabok a stratili tak BOHATSTVO ich múdrosti, možnosť nadviazania kontaktu s tajomstvom, ktoré im umožnilo napredovať. Zbavili sme sa svedectva manželov, ktoré uchovávajú vo svojom srdci s VĎAČNOSŤOU za všetko, čo prežili.

 

Utorok, 9.1.2018

Nemôžeme analyzovať, uvažovať a už vôbec nie modliť sa, akoby sme my boli ODLIŠNÍ. Všetci sa potrebujeme obrátiť, prísť pred Pána, obnoviť zmluvu a povedať SPOLOČNE s mýtnikom: Bože môj, zmiluj sa nado mnou hriešnym! Tak zostaneme ZAČLENENÍ, nie oddelení. Predstupujeme pred Pána s postojom pokory a načúvania.

 

Pondelok, 8.1.2018

Nič a nikoho nestraťme, hľadajme a obnovujme nádej vo vedomí, že Boh KONÁ. Nikoho neopusťme len preto, že nie je na úrovni, aká sa požaduje. VYKROČME z principiálnych vyhlásení, ponorme sa do pulzujúceho srdca štvrtí, vložme sa do utvárania Božieho sna. To môžu robiť len ľudia viery, ktorí neprekážajú konaniu Ducha Svätého. A že si pri tom ZAŠPINIA ruky?

 

Nedeľa, 7.1.2018

Rodiny s ich tvárami, príbehmi a všetkými ich komplikáciami, nie sú problémom, ale PRÍLEŽITOSŤOU, ktorú Boh stavia pred nás. Vyzývajú vyvinúť misionársku KREATIVITU, schopnú objať všetky konkrétne situácie. Nie len tie, ktoré prichádzajú do kostola alebo sú zapojené vo farnostiach, to by bolo ľahké, ale prísť až k tým, ktorí do kostola NEPRICHÁDZAJÚ.

 

Sobota, 6.1.2018

Ježiš sa obracia ku všetkým: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23) Nejde o ozdobný kríž, ale kríž ŽIVOTA, kríž OBETOVANIA sa pre druhých. Pre rodičov, deti, rodinu, priateľov aj pre nepriateľov. Kríž OCHOTY byť solidárni s chudobnými, zasadenia sa za spravodlivosť a pokoj.

 

Piatok, 5.1.2018

Je veľmi zlé súdiť. Súd patrí jedine Bohu. Nám patrí láska, POROZUMENIE, modliť sa za druhých ak vidíme veci, ktoré nie sú dobré, a tiež im POVEDAŤ: ‚Počuj, vidím toto, možno...’ Ale nikdy NESÚDIŤ. Ak súdime, je to pokrytectvo.

 

Štvrtok, 4.1.2018

Naše biedy často zakrývame POKRYTECTVOM ,dobrých spôsobov‘. Ale práve vtedy je nutné zostať osamote, KĽAKNÚŤ si pred Bohom a modliť sa: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“. Urobte to pred tým, než sa uložíte na spánok, KAŽDÝ večer.

 

Streda, 3.1.2018

Nedovoľme bolestivým SPOMIENKAM, aby sa zmocnili nášho srdca, nevzdávajme sa ani po opakovaných útokoch zla. Konajme ako Noe, ktorý po potope OPAKOVANE vypúšťal holubicu, až kým sa k nemu nevrátila s čerstvou olivovou ratolesťou, znakom toho, že život sa mohol znova obnoviť a NÁDEJ mohla znova ožiť.

 

Utorok, 2.1.2018

Milosrdenstvo nie je abstraktné slovo, ale životný štýl. Ja si vyberám, či budem žiť ako milosrdný alebo nemilosrdný. Jedna vec je HOVORIŤ o milosrdenstve, druhá je ŽIŤ ho. Milosrdenstvo bez skutkov je mŕtve, živým ho robí dynamizmus, VYCHÁDZANIE v ústrety potrebám a núdzi. Milosrdenstvo má oči, aby videlo, uši, aby počulo a ruky, aby dodalo odvahy.

 

Pondelok, 1.1.2018

Ježiš nás pozýva k ZMENE života. Spolu s Duchom Svätým do nás zasieva nepokoj, aby sme zmenili život a boli o trochu lepší. Nasledujme toto Pánovo POZVANIE a neodporujme Mu, lebo len ak sa otvoríme Jeho milosrdenstvu, nájdeme skutočný život a radosť. Musíme len DOKORÁN otvoriť dvere a On spraví všetko ostatné.

 

citáty prvý polrok

Posledná úprava Štvrtok, 19 Júl 2018 07:15