Sv. Otec František: 

Piatok, 22.9.2017

Byť kresťanmi neznamená vychádzať zo smrti, ale z LÁSKY, ktorou Boh prekonal smrť. Boh je väčší než ničota. K víťazstvu nad najtemnejšou nocou stačí jedna zažatá SVIECA. Pavol volá „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1 Kor 15,55). Nosme toto zvolanie v srdci. A ak sa nás opýtajú na dôvod nášho úsmevu, môžeme odpovedať, že Ježiš je naďalej ŽIVÝ medzi nami.

 

Štvrtok, 21.9.2017

Drahí chorí, žite svoj život ako DAR. Nepovažujte sa len za príjemcov solidarity, cíťte sa byť plne účastní na živote a poslaní Cirkvi. Vaša tichá prítomnosť, modlitba a každodenná obeta vašich utrpení v jednote s utrpeniami ukrižovaného Ježiša, sú duchovným zdrojom pre každú kresťanskú komunitu. Nehanbite sa byť vzácnym POKLADOM Cirkvi.

 

Streda, 20.9.2017

Keď prechádzame krížom, Ježiš tadiaľ už prešiel. Vo svojom umučení zobral na seba všetky naše utrpenia. Vie, čo znamená bolesť, rozumie nám a UTEŠUJE nás. Apoštol Peter bol vo väzení a celá Cirkev sa za neho modlila a Pán ho UTEŠIL. Toto je tajomstvo Cirkvi: Cirkev prosí Pána, aby utešil skľúčených a On ich utešuje, i v skrytosti.

 

Utorok, 19.9.2017

Budúcnosť našej spoločnosti si vyžaduje zo strany nás všetkých, osobitne zodpovedných a inštitúcií, konkrétnu pozornosť voči ŽIVOTU a MATERSTVU. Pamätajme s vďačnosťou a láskou na všetky mamy, aj na naše mamy v nebi, zverujúc ich Márii, Ježišovej mame.

 

Pondelok, 18.9.2017

Vždy treba hľadať dvere, ktoré sú aspoň pootvorené, aby sme nimi vošli a hovorili o spoločných veciach a postúpili ďalej. POKOJ sa tvorí každý deň. Aj PRIATEĽSTVO medzi ľuďmi, vzájomné poznanie a uznanie sa tvorí každodenne. ÚCTA k inému, povedať, čo si myslím, ale s rešpektom, kráčať spolu.

 

Nedeľa, 17.9.2017

V našom živote nebude takého dňa, v ktorom by Božie srdce prestalo mať o nás starosť. On si o nás robí starosti, kráča spolu s nami, lebo nás miluje. Postará sa o všetky naše potreby a neopustí nás ani v čase skúšky a tmy. Nech sa táto ISTOTA hlboko zahniezdi v našom vnútri, aby nikdy NEVYHASLA.

 

Sobota, 16.9.2017

Pomyslime na každodenné problémy, na choroby, ktoré sme prežili alebo ktorými trpí niekto z našich príbuzných, na vojny a ľudské tragédie, a jednoducho, pokorným hlasom, sami pred Bohom a pred sebou povedzme: „Neviem, prečo sa to deje, ale som si istý, že Kristus VSTAL z mŕtvych a ja som na to STAVIL."

 

Piatok, 15.9.2017

Mária nás pod Ježišovým krížom rodí, je skutočnou mučeníčkou. S prebodnutým srdcom prijíma to, že nás všetkých porodí v tej chvíli bolesti. Od toho okamihu sa stáva našou Matkou, STARÁ sa o nás a NEHANBÍ sa za nás.

 

Štvrtok, 14.9.2017

Život kresťana nie je sociálny status ani praktizovanie určitej spirituality, ktorá mu robí dobre. Život kresťana je svedectvo v POSLUŠNOSTI. Nemajme strach z bremena každodennosti a z ťarchy okolností. Kto uteká pred krížom, uteká pred zmŕtvychvstaním! Kto neprechádza skúsenosťou kríža až k PRAVDE Zmŕtvychvstania, sám seba odsudzuje na zúfalstvo.

 

Streda, 13.9.2017

Dôvodom každého prenasledovania je NENÁVISŤ kniežaťa tohto sveta voči tým, ktorí boli zachránení a vykúpení Ježišom prostredníctvom Jeho smrti a zmŕtvychvstania. Ježiš svojim učeníkom hovorí aj o nenávisti: „Nestrachujte sa! Svet vás bude nenávidieť, ale vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.“

 

Utorok, 12.9.2017

Pre zákonníkov sa Slovo nestalo telom, ale zákonom. Chytili sa do pasce racionalistickej mentality. V dejinách Cirkvi sa to stalo veľakrát. Cirkev niekedy skĺzla k teológii typu „smie sa, nesmie sa, odtiaľ potiaľ“, a zabudla na SILU a SLOBODU Ducha, na ZNOVUZRODENIE z Ducha, ktoré nám daruje slobodu a priamosť v ohlasovaní.

 

Pondelok, 11.9.2017

Ak kresťan tvrdí, že ohlasuje Evanjelium, ale nie je nikdy pokúšaný, znamená to, že diabol sa neznepokojuje, pretože ohlasuje niečo neužitočné. Pri opravdivom ohlasovaní je vždy prítomné POKUŠENIE a tiež PRENASLEDOVANIE. Keď sme v utrpení, Pán nás znovu vzchopí a dá nám silu ako to Ježiš prisľúbil, keď posielal apoštolov.

 

Nedeľa, 10.9.2017

Svätý veriaci ľud Boží sú ľudia, ktorí kráčajú vzpriamene a v nádeji. Kamkoľvek idú, vedia, že Božia láska ich predchádza. Neexistuje taký kút sveta, ktorý by unikol VÍŤAZSTVU zmŕtvychvstalého Krista. Víťazstvo Zmŕtvychvstalého je víťazstvom LÁSKY.

 

Sobota, 9.9.2017

Kotva je nástroj, ktorý moreplavci hádžu na breh a potom uchopia lano, aby loď PRIBLÍŽILI k brehu. Naša viera je kotvou v nebi. My máme svoj život ukotvený v nebi. Čo máme robiť? Uchopiť lano a ísť vpred, lebo sme si istí, že náš život je akoby kotvou v nebi, na tom brehu, ku ktorému PRÍDEME.

 

Piatok, 8.9.2017

Bohu nikdy neprestane záležať na našom dobre. Nech Panna Mária, útočisko hriešnikov, dá vytrysknúť v našich srdciach dôvere, aká skrsla v srdci márnotratného syna: „Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som“ (Lk 15, 18). Touto cestou môžeme darovať Bohu RADOSŤ. Jeho radosť sa môže stať Jeho i našou OSLAVOU.

 

Štvrtok, 7.9.2017

Dokedy bude trvať Božia starostlivosť o človeka? Dokedy sa Pán Ježiš bude o nás starať? Odpoveď evanjelia: až do SKONČENIA sveta! Pominie sa nebo i zem, ľudské nádeje budú zrušené, ale On bude Bohom, ktorý kráča s nami. Nebude takého dňa v našom živote, v ktorom by sme prestali byť predmetom STAROSTLIVOSTI Božieho srdca.

 

Streda, 6.9.2017

Existuje pokušenie k ZATVRDENIU si srdca pred Pánom a bratmi, pokušenie VYVYŠOVAŤ sa nad ostatných a nechať sa OBSLUHOVAŤ, nie slúžiť. Od počiatku tak bolo medzi učeníkmi, ktorí „sa cestou hádali, kto z nich je väčší“ (Mk 9,34). Protiliekom je: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“ (Mk 9,35).

 

Utorok, 5.9.2017

Pravá VIERA nás vedie žiť a šíriť KULTÚRU stretnutia, dialógu, úcty a bratstva, vedie nás k odvahe odpustiť tomu, kto nás uráža, podať ruku tomu, kto padol, zaodieť nahého, nasýtiť hladného, navštíviť väzneného, pomôcť sirote, dať sa napiť smädnému a pomôcť starému človeku a núdznemu.

 

Pondelok, 4.9.2017

Keď sa človek dotkne dna neúspechu a neschopnosti, keď sa vzdá ilúzie, že je najlepší, že je stredom sveta, vtedy mu Boh PODÁVA ruku, aby PREMENIL jeho noc na úsvit, žiaľ na radosť a smrť na zmŕtvychvstanie.

 

Nedeľa, 3.9.2017

Náš Boh je Boh s nami. Je „nadchnutý“ pre človeka. Ľudia sú zdatní v búraní mostov, On však nie. Ak naše srdce ochladne, to Jeho zostáva vždy žeravé. Náš Boh nás vždy sprevádza, aj vtedy, keď sme naňho zabudli. Na rozhraní od neviery k viere je rozhodujúce zistenie, že sme MILOVANÍ a SPREVÁDZANÍ Otcom.

 

Sobota, 2.9.2017

Jedinečnosť každého z nás je BOHATSTVOM. Porovnávanie sa s tými, čo sú na tom lepšie, vedie k nevraživosti. Porovnávanie s tými, ktorí sú na tom horšie, vedie k pýche a lenivosti. Kto má sklon vždy sa POROVNÁVAŤ, skončí ustrnutý sám v sebe. Naučme sa aj pri rozdielnosti pováh, chariziem a názorov žiť v poddajnosti Duchu Svätému.

 

Piatok, 1.9.2017

ZÁVISŤ je rakovina, ktorá za krátky čas zničí akékoľvek telo: „Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť“ (Mk 3,24-25). Nezabudnite, že „závisťou diabla prišla na svet smrť“ (Múd 2,24). OHOVÁRANIE je jej prostriedkom i zbraňou.

 

Štvrtok, 31.8.2017

Povinnosťou Dobrého Pastiera je viesť stádo na zelené pasienky a k zdroju vody. Dobrý Pastier je ako prameň, ktorý chrlí vodu i uprostred sucha. Vždy má slová ÚTECHY, i keď je jeho srdce zronené, je otcom aj keď sa jeho synovia správajú nevďačne. Naša VERNOSŤ Pánovi nesmie nikdy závisieť od ľudskej vďačnosti.

 

Streda, 30.8.2017

Uprostred množstva demotivujúcich faktorov a prorokov skazy a odsúdenia, uprostred negatívnych a zúfalých hlasov, vy buďte pozitívnou silou, buďte SVETLOM a SOĽOU spoločnosti. Buďte lokomotívou, ktorá ťahá vlak k cieľu. Buďte rozsievačmi nádeje a budovateľmi mostov, čo pracujú na dialógu a zhode.

 

Utorok, 29.8.2017

Vždy tu budú problémy, hneď ako jeden vyriešime, dostaví sa ďalší. Stabilitu však môžeme nájsť v Ježišovi, ktorý je VZKRIESENIE a ŽIVOT. S Ním v našom srdci prebýva radosť, opätovne sa rodí nádej, bolesť sa mení na pokoj, strach na dôveru a skúška na obetu lásky.

 

Pondelok, 28.8.2017

Nenechajme sa uväzniť pokušením samoty a malomyseľnosti. Neplačme nad tým, čo sa nám deje, nepodľahnime neužitočnej a zbytočnej logike strachu, neopakujme rezignovane, že všetko sa vyvíja zle. Toto je ovzdušie hrobu. Pán nám chce otvoriť cestu ŽIVOTA, STRETNUTIA s Ním a DÔVERY v Neho, cestu zmŕtvychvstania srdca. A je pri nás, aby sme to dokázali.

 

Nedeľa, 27.8.2017

Stojac pred veľkými otáznikmi „prečo?“ máme dve možnosti: melancholicky pozerať na hroby včerajška a dneška, alebo NECHAŤ Ježiša, aby sa PRIBLÍŽIL. Každý z nás má hrob, oblasť v srdci tak trochu mŕtvu, zranenie, krivdu, výčitku, ktorá sa opätovne vracia, hriech, ktorý nie je možné prekonať. Identifikujme hroby, ktoré máme vo vnútri, a POZVIME tam Ježiša.

 

Sobota, 26.8.2017

NÁDEJ, ktorá je v nás, nemôže ostať ukrytá. Bola by to slabá nádej, ak by nemala odvahu vyjsť von a ukázať sa. Naša nádej musí vytrysknúť, PREJAVIŤ sa v ušľachtilej forme vľúdnosti, rešpektu a dobroty voči blížnemu, dospieť až k odpusteniu tomu, kto nám spôsobuje zlo.

 

Piatok, 25.8.2017

Prosme Pána o MILOSŤ, aby sme Ho nasledovali nie slovami, ale skutkami a aby sme mali trpezlivosť znášať svoj kríž. Aby sme ho NEODMIETALI, neodhadzovali, ale hľadeli na Pána a tak svoj kríž prijímali a niesli deň čo deň.

 

Štvrtok, 24.8.2017

Prospeje nám ZASTAVIŤ sa pred Ukrižovaným. Všetci máte vo svojom dome kríž. Hľaďte na Ukrižovaného a POVEDZTE Mu: S Tebou nič nie je stratené. S Tebou môžem vždy dúfať. Ty si moja nádej.

 

Streda, 23.8.2017

Nádej prekonáva všetko, lebo sa rodí z LÁSKY Ježiša, ktorý sa urobil takým ako pšeničné zrnko v zemi. Umrel preto, aby dal život a z toho života plného lásky prichádza NÁDEJ.

 

Utorok, 22.8.2017

Prosme Pána: ,Skúmaj, Pane, moje srdce. Pozri, či nie som na zlej ceste, či nie som na tej šmykľavej ceste od hriechu ku SKAZENOSTI, z ktorej už niet cesty späť’. Zvyčajne ak hriešnik oľutuje, môže sa vrátiť späť. Skazený človek však len ťažko, lebo je uzavretý sám v sebe. ,Skúmaj, Pane, moje srdce,’ nech to je našou každodennou MODLITBOU.

 

Pondelok, 21.8.2017

Čo cítime v srdci, keď kráčame po ulici a vidíme bezdomovca? Je to súčasť panorámy mesta? Tak ako sochy, autobusová zastávka či pošta? Je toto normálne? Buďme pozorní. Ak nám tieto veci v našom srdci znejú ako NORMÁLNE, že ja mám čo jesť, piť, ale aby som mal menej výčitiek svedomia, dám almužnu a

 

Nedeľa, 20.8.2017

Odpustiť druhým dokážem len vtedy, keď si uvedomujem, že mne samému bolo odpustené. Ak nemáš vedomie o tom, že ti bolo ODPUSTENÉ, nikdy nebudeš môcť ODPUSTIŤ. Vždy tam bude postoj túžby vyrovnať si účty s druhými.

 

Sobota, 19.8.2017

‚Pri spovedi poviem svoje hriechy, kňaz ma rozhreší, dá mi pomodliť sa tri Zdravasy a potom odídem v pokoji.’ NEPOCHOPIL si! Išiel si do spovednice len akoby vykonať bankovú operáciu, urobiť úradný úkon. Nešiel si tam ZAHANBENÝ nad tým, čo si urobil.

 

Piatok, 18.8.2017

Nikdy nevzdáme dosť VĎAKY Bohu za dar Jeho Slova, ktoré je prítomné v Písme. Práve tam sa Otec nášho Pána Ježiša Krista zjavuje ako Boh vytrvalosti a útechy. A práve tam si uvedomujeme, ako sa naša NÁDEJ nezakladá na našich schopnostiach a našich silách, ale na Božej podpore a na vernosti Jeho lásky, čiže na Božej sile a úteche.

 

Štvrtok, 17.8.2017

VYTRVALOSŤ by sme mohli definovať aj ako TRPEZLIVOSŤ. Je to schopnosť znášať ťažkosti, niesť na pleciach kríž a zostať vernými aj vtedy, keď sa zdá, že ťažoba sa stáva príliš veľkou a neudržateľnou, keď sme v pokušení negatívne súdiť a opustiť všetko a všetkých.

 

Streda, 16.8.2017

Dnes sa zdá, že všetko musí na niečo SLÚŽIŤ. Modlitba mi slúži, komunita mi slúži, láska mi slúži. Duch Svätý nám však ukazuje, že správna cesta je OPAČNÁ: v modlitbe slúžim, v komunite slúžim, v solidarite slúžim. Slúžim Bohu aj blížnemu.

 

Utorok, 15.8.2017

Boh prechádza našimi štvrťami a ulicami, zachádza na každé miesto a hľadá srdcia schopné počuť Jeho POZVANIE a dať Mu stelesnenie tu a teraz. Parafrázujúc sv. Ambróza môžeme povedať: Boh naďalej hľadá srdcia ako to Máriino, ochotné UVERIŤ aj za tých najneobvyklejších okolností. Nech v nás Pán rozhojní takúto vieru a nádej.

 

Pondelok, 14.8.2017

„Bohu nič nie je nemožné.“ (Lk 1,37) Keď sa nazdávame, že všetko závisí výlučne len od nás, zostaneme väzňami našich vlastných schopností a vlastných krátkozrakých horizontov. Keď sa však odhodláme nechať si pomôcť, keď sa otvoríme MILOSTI, potom začneme vidieť, že nemožné sa stáva SKUTOČNÝM.

 

Nedeľa, 13.8.2017

Závratné tempo, ktorému sme vystavení, akoby nás OBERALO o nádej a radosť. Je to paradox, že keď sa na vytvorenie lepšej spoločnosti všetko UPONÁHĽA, nakoniec NEZVÝŠI čas na nič a na nikoho. Stratíme čas na rodinu, spoločenstvo, priateľov, na solidárnosť i na spomienky.

 

Sobota, 12.8.2017

Odporúčam výchovu založenú na spojení „rozmýšľať-cítiť-robiť“, to znamená výchovu sústredenú na rozum, srdce i ruky. Vychovávať v SÚZVUKU týchto troch, aby tak mladí dokázali premýšľať nad tým, čo cítia a robia, preciťovať to, nad čím premýšľajú a čo robia, a robiť to, nad čím premýšľajú a čo cítia. Neoddeľovať tieto tri veci, ale udržať všetky tri SPOLU.

 

Piatok, 11.8.2017

Ukážme deťom, ako nám VIERA pomáha kráčať ďalej a čeliť mnohým drámam, ktoré prežívame, nie s pesimistickým postojom, ale s dôverou. Toto je najlepšie SVEDECTVO, ktoré im môžeme dať. Hovorí sa, že slová odnesie vietor, ale to, čo sa zaseje do srdca, to zostane navždy.

 

Štvrtok, 10.8.2017

Deti poznajú naše radosti i starosti. Postrehnú všetko, majú intuíciu, vyvodia si svoje závery a poučenia. Dbajte o svoje deti, o ich srdce, o ich radosť a nádej. Oči vašich detí si postupne zapamätávajú a snímajú srdcom, aká je VIERA, ktorú ste dostali od vašich rodičov a vašich predkov. Ak vieru žijete dobre, to je ODOVZDÁVANIE.

 

Streda, 9.8.2017

Duchovná LENIVOSŤ je hriech, ktorý paralyzuje a ochromuje. Nedovolí nám kráčať. Pán každému z nás hovorí: ,Vstaň, vezmi svoj život taký, aký je a kráčaj vpred. Nemaj strach.’ Je to tvoj život, je to tvoja RADOSŤ. Ak Pánovi odpovieme: ,Áno, Pane, pomôž mi, lebo chcem vstať’, budeme vedieť, ako chutí radosť zo spásy.

 

Utorok, 8.8.2017

Sme presvedčení, že Boh nás má rád a že všetko, čo nám prisľúbil, privedie k naplneniu? Koľko sa za to musíme modliť? Stojí nás to len jedno: otvoriť si srdce. Otvorte svoje srdcia a táto Božia sila vás bude viesť vpred a vykoná zázračné veci a naučí vás, čo je to nádej. OTVORTE srdce VIERE a zvyšok už vykoná On.

 

Pondelok, 7.8.2017

NEVERA ľudu je sklamaním Boha. Aj my sme Božím ľudom a dobre poznáme, aké je naše srdce. Každý deň musíme vykročiť na cestu, aby sme neskĺzli k idolom, ilúziám, svetskosti a k nevere. ,Povedz mi, Pane, si zo mňa SKLAMANÝ?’

 

Nedeľa, 6.8.2017

Premenený Ježiš na vrchu Tábor chcel ukázať učeníkom svoju slávu, aby im ukázal, kam kríž privádza. Kto zomiera s Kristom, s Kristom bude VZKRIESENÝ. Kríž je dverami ku vzkrieseniu. Kto s Ním bojuje, s Ním zvíťazí. Toto je posolstvo NÁDEJE, ktoré obsahuje Ježišov kríž.

 

Sobota, 5.8.2017

Nasledovanie Krista je neustále strácanie života, strácanie toho, čo chcem ja, strácanie pohodlia. Znamená to byť stále na Ježišovej ceste, ktorá je SLUŽBOU bratom a ADORÁCIOU Boha. To je jediná správna cesta.

 

Piatok, 4.8.2017

Realitou človeka je rozhodovať sa medzi dobrom a zlom. Boh nás stvoril slobodných a na nás je rozhodnutie. Boh nás však nenecháva osamelých, ukazuje nám cestu DOBRA pomocou PRIKÁZANÍ. Božia realita bola pre učeníkov ťažko pochopiteľná, rovnako ako Ježišova krížová cesta.

 

Štvrtok, 3.8.2017

Napriek bolestnému vedomiu o vlastných slabostiach kráčajme vpred bez toho, aby sme sa cítili porazenými a pamätajme na to, čo Pán povedal Pavlovi: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12, 9) Kresťanský TRIUMF je vždy KRÍŽOM, ktorý je zároveň aj zástavou víťazstva, nesenou s bojovnou jemnosťou proti útokom zla.

 

Streda, 2.8.2017

Jedným z najväčších pokušení potláčajúcich zápal a odvahu je pocit PORAZENOSTI, ktorý z nás robí nespokojných, skleslých pesimistov so zamračenou tvárou. Nik nemôže vyraziť do boja, ak už vopred neverí vo víťazstvo. Kto začína bez dôvery, ten už dopredu PREHRAL polovicu bitky.

 

Utorok, 1.8.2017

Napredovanie vo viere nie je len vôľovým predsavzatím odteraz viac veriť, ale je to aj cvičenie SPOMÍNAŤ si na základné milosti. Napredovať sa dá hľadajúc zabudnuté poklady a skúsenosti, ktoré sú často kľúčom k pochopeniu prítomnosti. Ísť ku KOREŇOM je skutočne „revolučná“ vec.

 

Pondelok, 31.7.2017

Čo by sa stalo, keby sme brali Bibliu tak, ako berieme náš mobil? Keby sme ju NOSILI stále pri sebe? Keby sme sa po ňu VRÁTILI, keď si ju zabudneme. Keby sme ju otvárali viackrát počas dňa, keby sme si ČÍTALI Božie odkazy v Biblii tak, ako si čítame odkazy v telefóne? Čo by sa stalo?

 

Nedeľa, 30.7.2017

Sme pozvaní ísť v Ježišových šľapajach a vstúpiť do duchovného boja proti Zlému so silou Božieho slova. Slovo Božie má silu PORAZIŤ Satana. Preto treba nadobudnúť dôverný vzťah k BIBLII, často ju čítať a meditovať. Biblia obsahuje Božie slovo, ktoré je vždy aktuálne a účinné.

 

Sobota, 29.7.2017

Kresťanský kríž nie je vybavením domu či ozdobou na nosenie. Je odkazom na LÁSKU, s ktorou sa Ježiš obetoval pre záchranu ľudstva od zla a hriechu. Je to symbol kresťanskej viery. Dbajme na to, aby kríž poznamenával etapy našej cesty, aby sme stále viac chápali ZÁVAŽNOSŤ hriechu a HODNOTU obety.

 

Piatok, 28.7.2017

Dialóg začína odblokovaním uší. Keď ideš navštíviť chorého, buď ticho. Pohlaď ho, opýtaj sa ho: ‚Ako sa máš?‛ a nechaj ho hovoriť. Potrebuje sa vyventilovať, posťažovať sa, alebo aj zostať mlčky, ale cítiť sa PRIJATÝ a POČÚVANÝ.

 

Štvrtok, 27.7.2017

Jedna z najhorších chorôb dneška ja malá schopnosť NAČÚVAŤ. Akoby sme mali zablokované uši. Komunikuješ cez telefón, ale nepočúvaš tých, ktorí sú pri tebe. Naša komunikácia často nie je skutočnou komunikáciou, nie je to dialóg. Ja poviem jednu vec, ty povieš inú, ale všetko virtuálne. Musíme dospieť k DIALÓGU, ktorý je konkrétny.

 

Streda, 26.7.2017

Na to, aby sme zanechali zlo a naučili sa konať dobro v konkrétnych skutkoch, je potrebná ODVAHA a POKORA. Pán hovorí: hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Sú to konkrétne veci. Konať dobro sa dá naučiť cez konkrétne SKUTKY, nie cez slová.

 

Utorok, 25.7.2017

Nie je jednoduché konať dobro, ale musíme sa to učiť. Boh nás učí ako deti. Na ceste kresťanského života sa treba učiť každý deň niečo vykonať, byť lepšími než ten predchádzajúci deň. Vzdialiť sa od zla a učiť sa konať dobro. To je pravidlo OBRÁTENIA. Je to CESTA zanechania niečoho a učenia sa.

 

Pondelok, 24.7.2017

V žiadnych okolnostiach, ani tých najnepriaznivejších, ani v našich pádoch, nechýba Božia LÁSKA. A tak so srdcom navštíveným a obývaným Jeho milosťou a vernosťou žijeme v radostnej NÁDEJI, že tým málom, čo dokážeme, oplácame na našich bratoch to kvantum, ktoré od Pána denne prijímame.

 

Nedeľa, 23.7.2017

Prikázanie lásky nežijeme naplno, ako by sme mali. Pomáha nám to pochopiť, že sami zo seba nie sme schopní skutočne MILOVAŤ. Potrebujeme, aby Pán tento dar neustále OBNOVOVAL. Keď sa vrátime k oceňovaniu maličkostí, jednoduchých, obyčajných vecí, vtedy budeme schopní milovať druhých tak, ako ich miluje Boh.

 

Sobota, 22.7.2017

Láska k blížnemu je predovšetkým MILOSŤOU, Božím darom a musíme oň prosiť. Nespočíva v tom, aby sme dávali zažiariť tomu, čím sme my, ale tomu, čo nám dáva Pán ako dar a my to slobodne prijímame. Pri stretnutí s druhými nemôžeme lásku prejaviť, ak sa najskôr nezrodila zo STRETNUTIA s milosrdnou Ježišovou tvárou.

 

Piatok, 21.7.2017

Zárodok vojny, ktorý spôsobuje závisť, žiarlivosť a nenásytnosť v mojom srdci, je to isté ako bomba, čo dopadá na nemocnicu a školu a zabíja deti. Vyhlásenie VOJNY sa začína v KAŽDOM z nás. Ako chránim POKOJ vo svojom srdci a rodine? Chráňme pokoj, budujme ho tvorivo každý deň. Iba tak sa nám podarí ROZŠÍRIŤ ho do celého sveta.

 

Štvrtok, 20.7.2017

Čo robím preto, aby vo svete nebola prelievaná krv? Týka sa to nás všetkých. Modlitba za mier nie je formalita, ani práca za mier nie je formalita. Vojna sa začína v SRDCI človeka, začína sa doma, v rodinách, medzi priateľmi a potom ide ďalej, do celého sveta. Čo robím ja, keď cítim, že do môjho srdca vstupuje niečo, čo chce zničiť POKOJ?

 

Streda, 19.7.2017

Keď hovoríme o „nepriateľoch“, nemáme myslieť na vzdialené osoby. Hovoríme aj o nás, môžeme vojsť do konfliktu s naším blížnym, neraz s členmi rodiny. Koľké nepriateľstvá sú v rodinách! Nepriatelia sú aj tí, ktorí nás ohovárajú a krivdia nám. Sme povolaní odpovedať DOBROM, ktoré má aj svoje vlastné stratégie, inšpirované LÁSKOU.

 

Utorok, 18.7.2017

POMSTA nie je nikdy spravodlivá. Máme dovolené žiadať spravodlivosť, je našou povinnosťou praktizovať spravodlivosť. Ale je nám zakázané pomstiť sa alebo rozdúchavať pomstu, ktorá je vyjadrením nenávisti a násilia. Ježiš nepredkladá nový občiansky poriadok, ale prikázanie LÁSKY k blížnemu, ktoré zahŕňa aj lásku k nepriateľom.

 

Pondelok, 17.7.2017

Ak reagujeme na zlo dobrom, PRETRHÁVA sa reťaz zla. Zlo totiž predstavuje prázdnotu, absenciu dobra. A prázdnotu nikdy nemožno vyplniť ďalšou prázdnotou, jedine „plnosťou“, čiže DOBROM. Represálie nikdy nevedú k vyriešeniu konfliktov. Ty si mi ublížil, aj ja ti ublížim, to nikdy nerieši konflikt.

 

Nedeľa, 16.7.2017

Nech nám Pán dá milosť zahanbenia, keď sa nachádzame v pokušení byť väčší a dôležitejší než druhí. Nech nám dá milosť JEDNODUCHOSTI dieťaťa, pochopiť, že je tu jedine cesta SLUŽBY. ,Pane, slúžil som ti celý život. Bol som celý život posledný.’ Povedz o sebe samom: ,Som neužitočný sluha.’

 

Sobota, 15.7.2017

Túžba po tom, aby sme boli dôležitejší a väčší než druhí, nás vedie na cestu SVETSKOSTI. Ježiš obracia túto logiku naruby. Učeníkom pripomína, že ten, kto chce byť prvý, nech je POSLEDNÝ zo všetkých a služobník všetkých. Berie dieťa a stavia ho doprostred.

 

Piatok, 14.7.2017

Často sme pokúšaní sklamaním a pesimizmom. Poddávame sa zbytočnému horekovaniu a nevieme ani len o čo prosiť a v čo dúfať. Na POMOC nám prichádza Duch Svätý, dych našej NÁDEJE. Duch za nás vidí ponad negatívne zdanie prítomnosti a zjavuje nám už teraz nové nebesia a novú zem, ktoré Pán pripravuje pre ľudstvo.

 

Štvrtok, 13.7.2017

V nádeji vieme, že Pán chce svojím milosrdenstvom definitívne UZDRAVIŤ zranené a pokorené srdcia, aj všetko, čo človek vo svojej krutosti znetvoril. Takto znovu tvorí nový svet a nové ľudstvo, konečne ZMIERENÉ v Jeho láske.

 

Streda, 12.7.2017

Kresťan vie rozpoznať znamenia zla, egoizmu a hriechu. Je solidárny s tým, kto trpí, plače, je odsunutý a cíti sa zúfalý. Kresťan sa však naučil toto všetko vnímať očami Veľkej noci, očami zmŕtvychvstalého Krista. A tak vie, že prežívame čas OČAKÁVANIA, ktorý prekračuje prítomnosť. Čas NAPĹŇANIA.

 

Utorok, 11.7.2017

Keď človek pretrhne JEDNOTU s Bohom, stráca svoju pôvodnú krásu a končí ZNETVOROVANÍM všetkého navôkol seba. Všetko, čo predtým poukazovalo na Otca Stvoriteľa a na Jeho nekonečnú lásku, teraz nesie bezútešný znak ľudskej pýchy a nenásytnosti. Ľudská pýcha svojím vykorisťovaním stvorenie ničí.

 

Pondelok, 10.7.2017

Zamyslime sa, či v nás nie je niečo z DVOJAKÉHO života, keď sa zdáme byť spravodliví, dobrí katolíci, ale pod povrchom robíme niečo iné. Či tam nie je falošná sebaistota: ,veď Pán mi potom všetko odpustí, ja zatiaľ budem takto pokračovať...’. Či tam nie je niečo ako: ,Áno, toto nie je správne, zmením sa, ale nie dnes, ZAJTRA.’

 

Nedeľa, 9.7.2017

Našou úlohou v živote je realizovanie projektu, ktorý ohlásil Ježiš v Reči na hore: SPOLIEHAŤ sa na Boha, ktorý nesklame, a NAMÁHAŤ sa ako verní správcovia dobier, ktoré nám daroval. Aj tých pozemských, ale bez „preháňania“, ako keby všetko, aj naša spása, závisela len od nás.

 

Sobota, 8.7.2017

Spoľahnutie sa na Boha nevyrieši naše problémy zázračným spôsobom, ale umožní nám postaviť sa k nim v správnom duchu, odvážne. Mám odvahu, pretože sa SPOLIEHAM na môjho Otca, ktorý sa STARÁ o všetko a ktorý ma tak veľmi miluje.

 

Piatok, 7.7.2017

Na náš život dorážajú mnohé starosti, ktoré nás oberajú o pokoj a vyrovnanosť. Tento strach je však často neužitočný, pretože nedokáže zmeniť sled udalostí. Ježiš nás naliehavo nabáda nebyť USTAROSTENÝMI o zajtrajšok a pamätať na to, že nad všetkým je milujúci Otec, ktorý nikdy NEZABÚDA na svoje deti.

 

Štvrtok, 6.7.2017

S radosťou oslavuj Boha a neuberaj Mu z prvotín svojich rúk. Keď prinášaš dar, maj vždy veselú tvár a s plesaním Mu zasväcuj svoje desiatky. Dávaj Najvyššiemu, ako On dáva tebe, s prívetivým okom prinášaj dielo svojich rúk. Prívetivé oko, veselá tvár. Znakom toho, že ideme po ceste PLNOSTI, je RADOSŤ.

 

Streda, 5.7.2017

DÚFAŤ znamená mať chudobné srdce. Jedine chudobný človek vie očakávať. Ten, kto je už plný seba samého a svojho vlastníctva, nevie vložiť svoju nádej do ničoho iného. „Ježiš za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.“ (1Sol 5,10) Tieto slová sú vždy dôvodom veľkej ÚTECHY a POKOJA.

 

Utorok, 4.7.2017

Každý život je posvätný! Preto nech nikto nie je ponechaný osamote a nech láska obraňuje ZMYSEL života. Pripomeňme si slová Matky Terezy: „Život je krása, obdivuj ho, život je život, obraňuj ho!“ Rovnako u dieťaťa, ktoré sa má narodiť, ako u človeka, ktorý sa blíži k smrti. Každý život je POSVÄTNÝ!

 

Pondelok, 3.7.2017

Pokušenie iba „prežiť“ je zlo, ktoré sa môže usadiť v našom vnútri a v našich komunitách. Postoj PREŽÍVANIA spôsobuje, že sa stávame spiatočníckymi a ustráchanými. Potichu nás uzatvára v našich domoch a schémach a uvrhuje nás do minulosti. Namiesto toho, aby v nás vzbudzoval kreativitu zrodenú zo snov našich predkov.

 

Nedeľa, 2.7.2017

Postaviť Ježiša DOPROSTRED svojho ľudu znamená mať kontemplatívne srdce, schopné ROZPOZNAŤ, ako Boh kráča po uliciach našich miest a krajín. Postaviť Ježiša doprostred svojho ľudu znamená chcieť niesť kríž našich bratov. Znamená to chcieť sa dotknúť Ježišových rán v ranách sveta.

 

Sobota, 1.7.2017

Soľ je zložkou, ktorá dáva chuť a zároveň chráni jedlo pred starnutím a pokazením. Poslaním kresťanov v spoločnosti je DÁVAŤ „chuť“ životu vierou a láskou, ktorú nám Kristus daroval, a zároveň držať v ODSTUPE znečisťujúce zárodky egoizmu, závisti a neprajnosti.

 

Piatok, 30.6.2017

Boh nám daroval celú zem, aby sme jej vládli a podmanili si ju. To je kráľovská dôstojnosť, ktorú dostal do daru človek. Boh nám dal všetko. Je zaujímavé, že nám nedal PENIAZE. Kto nám ich dal? Neviem. Staré mamy hovoria, že DIABOL vchádza cez vrecká.

 

Štvrtok, 29.6.2017

Ako je prirodzeným príbytkom nádeje solidárne „telo“, v prípade kresťanskej nádeje je týmto telom Cirkev. Životodarným dychom, dušou tejto nádeje, je Duch Svätý. Bez Ducha Svätého nedokážeme mať NÁDEJ. Preto nás apoštol Pavol pozýva neustále Ho VZÝVAŤ.

 

Streda, 28.6.2017

My silnejší, čo máme vieru a nádej, sme povinní ZNÁŠAŤ slabosti slabých. Naše SVEDECTVO potom zaznieva v celej svojej sile aj v spoločenskom a občianskom kontexte ako VÝZVA nevytvárať múry, ale mosty, neodplácať zlo zlom, ale víťaziť nad zlom prostredníctvom dobra a nad urážkou odpustením.

 

Utorok, 27.6.2017

Často o ženách hovoríme len z pohľadu ich funkcie. Úlohou ženy je, aby robila toto alebo tamto. Žena však prináša BOHATSTVO, ktoré muž nemá, prináša HARMÓNIU. Keď niet ženy, chýba harmónia. V spoločnosti má silnú pozíciu muž. Ale chýba žena. Práve ona nás učí pohladiť, milovať a robiť svet krásnym.

 

Pondelok, 26.6.2017

Diabol je otec lži, klamár. Začína dialóg s Evou a vedie ju tam, kam chce. S Ježišom to bolo iné, aj s Ním sa snaží viesť dialóg a oklamať Ho, ale Ježiš to NEDOVOLÍ. Ježiš dáva diablovi jasnú odpoveď, ktorá nie je Jeho, je to Božie slovo. S diablom NEMOŽNO viesť dialóg.

 

Nedeľa, 25.6.2017

Ježiš v reči na hore (Mt 5,17-37) ide ku KOREŇU zla. Tak, ako sa prichádza k vražde cez urážky a osočovanie, tak sa prichádza k cudzoložstvu cez chamtivé úmysly voči žene. Cudzoložstvo, krádež, korupcia a všetky ostatné hriechy sa NAJPRV rodia v našom srdci a až POTOM sa uskutočňujú v konkrétnych prejavoch správania.

 

Sobota, 24.6.2017

Ježiš nás pozýva, aby sme neurčovali poradovník URÁŽOK, ale aby sme ich všetky považovali za ZHUBNÉ, nakoľko sú motivované úmyslom urobiť blížnemu zle. Kto nadáva bratovi, vo svojom srdci ho ZABÍJA. Prosím, nenadávajme! Nič tým nezískame.

 

Piatok, 23.6.2017

Kresťanská NÁDEJ je pevná, nikdy nesklame. Nezakladá sa na tom, čo môžeme urobiť, alebo čím môžeme byť, ani na tom, v čo môžeme veriť. ZÁKLADOM kresťanskej nádeje je to najvernejšie a najistejšie, čo len môže byť: LÁSKA, ktorú sám Boh prechováva voči každému z nás.

 

Štvrtok, 22.6.2017

Kain v sebe pestoval pocit NEVRAŽIVOSTI a nechal ho vo svojom vnútri vrieť. Nakoniec skoncoval so svojim bratom. Už viac nie je brat. Som len ja. Tento proces sa musí okamžite ZASTAVIŤ, už pri prvom roztrpčení. ZATRPKNUTOSŤ nie je kresťanská. Bolesť áno, zatrpknutosť nie.

 

Streda, 21.6.2017

Nevraživosť začína malou vecou, žiarlivosťou, závisťou. Potom to narastá a život vidíme už len z tohto uhla pohľadu. To malé stebielko sa pre nás stane brvnom. Ak cítim krivdu či nevraživosť, vtedy nepriateľstvo rastie, dištancujem sa od môjho brata. Toto nie je môj BRAT, to je NEPRIATEĽ. Takto sa ničia rodiny a národy!

 

Utorok, 20.6.2017

Môžeš povedať, že si nikdy nikoho nezabil, ale ak máš zlý pocit voči svojmu bratovi, ZABIL si ho. Ak nadávaš na svojho brata, zabil si ho v srdci. Vražda je PROCES, ktorý začína od malej veci. Tento proces sa preto musí okamžite ZASTAVIŤ, už na začiatku, pri prvom roztrpčení.

 

Pondelok, 19.6.2017

Vedomie, že Boh nás miluje a nenechá nás ani na okamih osamote, plodí TRPEZLIVOSŤ. Aj v tých najtvrdších a najotrasnejších chvíľach je Pánovo milosrdenstvo a Jeho dobrota väčšie než čokoľvek. Nič nás nevytrhne z Jeho rúk a zo SPOJENIA s Ním.

 

Nedeľa, 18.6.2017

,Otče, ja som katolík, vždy chodím na omšu. Nikdy nemám pokušenia!’ - Modli sa, lebo si na zlej ceste! Kresťanský život bez POKUŠENÍ nie je kresťanský. Keď Otec priťahuje ľudí k Ježišovi, niekto iný ich ťahá opačným smerom a spôsobuje v ich vnútri vojnu! Apoštol Pavol hovorí o kresťanskom živote ako o každodennom BOJI.

 

Sobota, 17.6.2017

Sociálny a kultúrny kontext, v ktorom sa pohybujeme, nenapomáha uchovávať VERNOSŤ. Sme ponorení v kultúre PROVIZÓRIA, sme otrokmi módy. Táto kultúra v nás vyvoláva potrebu mať vždy otvorené ,zadné dvierka’ pre ďalšie možnosti, podporuje konzumizmus a zabúda na krásu jednoduchého a prostého života.

 

Piatok, 16.6.2017

Nikomu z nás život nespadne do lona len tak ako darček. Je potrebné mať ODVAHU, aby sme kráčali ďalej a vydržali. ODVÁŽNI kresťania sa mnohokrát pomýlia, ale chyby robíme všetci. Ten, kto ide vpred, spraví aj chybu, ten, čo stojí na mieste, zdanlivo chyby nerobí.

 

Štvrtok, 15.6.2017

V každodenných zápasoch je NÁDEJ cnosťou horizontov! Možno je to cnosť, ktorej najmenej rozumieme, ale je najsilnejšia. Žiť v nádeji a z nádeje a vždy hľadieť vpred s ODVAHOU. Niekto by mohol povedať: ,Otče, ale sú ťažké chvíle, kedy sa zdá byť všetko temné, čo mám robiť?’ Pevne sa uchop lana a vydrž.

 

Streda, 14.6.2017

Nádej je kotva, o ktorú sa treba zachytiť v ťažkých momentoch. Nádej nesklame, ide až za hranice. Je bezpečnou a pevnou kotvou pre náš život. Vrhli sme ju a držiac sa jej lana ideme k cieľu. Nádej znamená BOJOVAŤ, držať sa lana, aby sme došli do CIEĽA.

 

Utorok, 13.6.2017

LENIVÍ kresťania nechcú kráčať vpred, nebojujú za zmeny, ktoré by nám všetkým prospeli. Sú to tzv. „zaparkovaní“ kresťania. V Cirkvi našli dobré PARKOVISKO. A keď hovorím kresťania, myslím tým laikov, kňazov aj biskupov.

 

Pondelok, 12.6.2017

Nech nám Pán dá milosť pochopiť spojitosť medzi MODLITBOU a NÁDEJOU. Modlitba nás vedie ďalej v nádeji a keď sa veci stávajú temnými, treba sa viac modliť! A bude viac nádeje.

 

Nedeľa, 11.6.2017

Dobré skutky, ktoré konáme vďaka Kristovi a Jeho Svätému Duchu, dávajú zrod VĎAKE Bohu Otcovi. Aby nastalo toto „zalomcovanie“, je potrebné, aby SOĽ nestratila chuť a SVETLO sa neschovávalo. Beda soli, ktorá stráca chuť! Beda Cirkvi, ktorá stráca chuť! Beda kňazovi, zasvätenému a kongregácii, ktorá stráca chuť!

 

Sobota, 10.6.2017

Tendencia hľadania NOVÉHO nachádza ideálne prostredie v spoločnosti vonkajškového imidžu a v KONZUME. Recyklujú sa staré veci a dodáva sa im výzor nových a príťažlivých. Aj pravda sa dofarbuje. Pohybujeme sa v „tekutej spoločnosti“ bez PEVNÝCH bodov, vysadenej z pántov a rozskrutkovanej. V kultúre PRCHAVOSTI, kultúre „použi a odhoď“.

 

Piatok, 9.6.2017

Apoštol Pavol varuje Timoteja, že bude ohlasovať Evanjelium v prostredí, kde ľudia hľadajú stále nových učiteľov, bájky, odlišné náuky, ideológie, „aby im šteklili uši“ (2 Tim 4,3). Je to karneval svetáckej kuriozity a ZVÁDZANIA. Preto apoštol inštruuje svojho žiaka používajúc aj silné slová: naliehaj, usvedčuj, karhaj, povzbudzuj a potom bdej, znášaj útrapy.

 

Štvrtok, 8.6.2017

Ježiš hľadí na nás všetkých a zároveň na každého jednotlivo. Vidí naše veľké problémy či radosti, vidí tiež malé veci, lebo je blízko. Tých veľkých sa neľaká a zároveň si všíma malé. Ak budeme bežať vytrvalo a s pohľadom UPRETÝM na Ježiša, stane sa nám to, čo predstavenému synagógy po oživení mŕtvej dcéry: stŕpneme od ÚŽASU.

 

Streda, 7.6.2017

Od Pána si žiadame život, zdravie, lásku. Je správne tak robiť, ale s vedomím, že Boh vie vyťažiť život aj zo smrti, pokoj aj v chorobe, veselosť aj v samote a dokonalé šťastie aj v plači. Nepoučujme Boha o tom, čo potrebujeme. DÔVERUJME Mu, aj keď Jeho cesty a myšlienky sú ODLIŠNÉ od našich.

 

Utorok, 6.6.2017

Dovoľme, aby nad našimi strachmi zvíťazila NÁDEJ. Nikdy neklaďme Bohu PODMIENKY. Dôverovať Bohu znamená vstúpiť do Jeho plánov bez akýchkoľvek vlastných predstáv a prijímajúc to, že Jeho záchrana a pomoc k nám môžu doraziť spôsobom ODLIŠNÝM od našich očakávaní.

 

Pondelok, 5.6.2017

Pravé ZMIERENIE medzi kresťanmi sa môže uskutočniť vtedy, keď budeme schopní ROZPOZNAŤ dary jedni druhých a s pokorou a poddajnosťou budeme schopní učiť sa jedni od druhých bez očakávania, že tí druhí sa budú učiť najskôr od nás.

 

Nedeľa, 4.6.2017

Dovoľme Tomu, ktorý robí všetky veci NOVÉ (Zjv 21,5), aby nás nasmeroval na novú budúcnosť otvorenú NÁDEJI, ktorá nesklame. Budúcnosť, v ktorej bude možné prekonať rozdelenia, a veriaci, obnovení v láske, budú úplne a viditeľne ZJEDNOTENÍ.

 

Sobota, 3.6.2017

Staré mamy vedia povedať správne slovo, slovo nádeje, lebo majú životnú skúsenosť, veľa si vytrpeli a ZVERILI sa Pánovi. Zverme sa Mu aj my prostredníctvom Ježišových slov: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22,42) Toto je MODLITBA múdrosti, dôvery a nádeje.

 

Piatok, 2.6.2017

Keď sa na mňa niekto obráti a kladie mi ťažké otázky, prečo trpia DETI, skutočne neviem čo odpovedať. Poviem len: „Pohliadnite na Ukrižovaného. Boh nám dal svojho Syna, On sám trpel, možno tam nájdeš odpoveď.“ Boží Syn vstúpil do bolesti ľudí, zdieľal a prijal smrť. Jeho slovo je definitívne slovom ÚTECHY, lebo sa rodí z PLAČU.

 

Štvrtok, 1.6.2017

Aby sme hovorili o nádeji tomu, kto je zúfalý, treba ZDIEĽAŤ jeho beznádej. Aby sme utreli slzu z tváre toho, kto trpí, treba PRIPOJIŤ k jeho plaču aj ten náš. Len tak môžu naše slová dodať trochu NÁDEJE. Ak nemôžem vysloviť slová prostredníctvom plaču a bolesti, potom je lepšie ticho. Pohladenie, gesto, žiadne slová.

 

Streda, 31.5.2017

Kto sa stretol s Ježišom, zakúsil zázrak SVETLA rozháňajúceho temnoty, ktoré všetko rozjasňuje. Nemajme strach z tohto svetla a OTVORME sa Pánovi. Kto už stratil silu hľadať, je unavený a prevalcovaný tienistými stránkami života, tomu hovorím: Vstaň, vzchop sa! Ježišovo svetlo dokáže poraziť aj najtemnejšie tmy.

 

Utorok, 30.5.2017

Existuje krátka modlitba: Glória. ,Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému’. Často ju však hovoríme ako papagáje. Ale táto modlitba je adorácia! Adorujem Otca, Syna a Ducha Svätého. V tichu pred Božou veľkosťou ADOROVAŤ Ježiša a povedať: ,Ty si jediný, Ty si začiatok a koniec a s Tebou chcem zostať po celú večnosť.’ A ODHODIŤ preč veci, ktoré mi v tom bránia.

 

Pondelok, 29.5.2017

Našou úlohou je adorovať Ježiša. Klaňať sa Mu. Sú dva spôsoby adorovania Ježiša: modlitba adorácie a odstránenie iných vecí, ktoré adorujeme a ktoré nás zaujímajú viac. JEDINE Boh musí byť prítomný v mojom srdci. Ostatné veci sú užitočné len vtedy, keď som schopný adorovať BOHA.

 

Nedeľa, 28.5.2017

Aby sme SPOZNALI Ježiša, je tu modlitba, Duch Svätý a tiež Božie slovo, ktoré treba mať vždy pri sebe a čítať ho každý deň. To je JEDINÝ spôsob ako spoznať Ježiša. Duch Svätý potom koná. Je to ako semienko. Klíčenie a rast semienka spôsobuje Duch Svätý.

 

Sobota, 27.5.2017

Centrom nášho života je Ježiš Kristus, ktorý sa prejavuje a dáva sa vidieť, a my sme pozvaní rozpoznávať Ho v mnohých okolnostiach života. Poznať životy svätých je dobré, ale STRED je vždy Ježiš, bez Ježiša niet svätých! Je CENTROM môjho života Ježiš? Aký je môj vzťah s Ježišom?

 

Piatok, 26.5.2017

BLÍZKOSŤ je charakteristika, ktorá odlišuje Ježišovu autoritu od autority farizejov. Ježiš sa ľudí dotýkal, aj malomocných a chorých, nehnusilo sa Mu to. Farizeji úbožiakmi a nevzdelancami OPOVRHOVALI, páčilo sa im pekne oblečeným prechádzať sa po námestiach.

 

Štvrtok, 25.5.2017

Pre kresťanský život nie sú potrebné zvláštne či mimoriadne veci, stačí postaviť Ježiša do CENTRA našich každodenných rozhodnutí. V centre života kresťana je vždy Kristus, prvé a posledné Slovo Otca, Pán vesmíru, Spasiteľ sveta. Niet iného, On je JEDINÝ.

 

Streda, 24.5.2017

V parku boli stolíky, pri ktorých sedeli veštci. Podáš mu ruku a on začne... A potom mu zaplatíš. Toto ti dáva istotu? Nechajú ťa zaplatiť za to, že ti dajú FALOŠNÚ nádej. To je MODLA, sme pripútaní, kupujeme falošné nádeje. A na tú, ktorá je nádejou nezištnou, ktorú priniesol Ježiš Kristus zadarmo, na tú sa až tak nespoliehame.

 

Utorok, 23.5.2017

Náš život sa odohráva ‚dnes‘, a toto ‚dnes‘ sa NEOPAKUJE. „Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Heb 3,7-8) To ‚dnes‘, o ktorom hovorí Duch Svätý v biblickom texte, je náš život, to ‚dnes‘, ktoré sa nebude opakovať. Je pokušením hovoriť, „Áno, urobím to zajtra“, pretože to zajtra tu raz NEBUDE.

 

Pondelok, 22.5.2017

Nasledujem Ježiša len akoby podľa pravidiel poisťovacej spoločnosti, podľa ktorej sa treba vyhýbať RIZIKÁM? Tak sa nedá nasledovať Ježiš. Nasledovať Ježiša podstupujúc riziká, to je VIERA. Ako muži, ktorí urobili do strechy dieru, aby pred Ježiša spustili lôžko s ochrnutým človekom.

 

Nedeľa, 21.5.2017

Niektorí na Ježiša hľadeli, súdili, ale NEPOHLI SA. No boli aj takí, ktorí RISKOVALI. Muži urobili do strechy dieru, lebo chceli ísť za Ježišom. Osemnásť rokov chorá žena riskovala, keď sa chcela dotknúť aspoň okraja Ježišovho rúcha. Túžila po zdraví, ísť za Ježišom. Nasledovať Ježiša nie je jednoduché, je to však krásne! Treba riskovať.

 

Sobota, 20.5.2017

Ľudia chceli z Ježiša urobiť kráľa. On odišiel, dovolil však, aby Ho NASLEDOVALI. Najväčší problém neboli tí, čo Ho nasledovali, ale tí, ktorí ostávali stáť! Tí, ktorí iba vyzerali z balkóna. Nikdy neriskovali, iba súdili. Boli čistí a nenechávali sa do ničoho vtiahnuť. Zbožnosť jednoduchých ľudí v kontraste s KLERIKALIZMOM, ktorý tak veľmi škodí Cirkvi.

 

Piatok, 19.5.2017

Cirkev je povolaná, aby ukazovala Ježiša: „Hľa, Boží Baránok, ktorý SNÍMA hriech sveta!“ Tieto slová opakujeme každý deň počas omše, keď predkladáme ľudu Telo a Krv Krista. Predstavujú POSLANIE Cirkvi. Beda, ak Cirkev hlása samú seba. Stráca kompas a nevie, kam ide! Jedine Kristus zachraňuje svoj ľud od hriechu a vedie ho do krajiny pravej SLOBODY.

 

Štvrtok, 18.5.2017

Drahí mladí, pýtajte sa starých rodičov, počúvajte ich, oni majú PAMÄŤ dejín, životnú SKÚSENOSŤ. Pre vás to bude veľký dar, ktorý vám pomôže na vašej ceste. Aj oni vás potrebujú počúvať a pochopiť vaše túžby a nádeje.

 

Streda, 19.5.2017

RADOSŤ prijatá ako dar si vyžaduje, aby sme o nej SVEDČILI vo všetkých vzťahoch: v rodine, v škole, vo farnosti, všade. O nákazlivú radosť sa treba deliť so všetkými, ale osobitným spôsobom so starými rodičmi. Hovorte s nimi často, aj oni majú túto nákazlivú radosť.

 

Utorok, 16.5.2017

Ten, kto dôveruje vlastným istotám, osobitne materiálnym, NEOČAKÁVA Božiu spásu. Naše vlastné istoty nás nespasia. Jediná istota, ktorá nás spasí, je istota NÁDEJE v Boha, tá je mocná. Dáva nám kráčať s radosťou, s vôľou konať dobro a stať sa šťastnými po celú večnosť.

 

Pondelok, 15.5.2017

V nádeji sme SPASENÍ. Kráčam v NÁDEJI alebo je môj vnútorný život nehybný a uzavretý? Je moje srdce uzavretou skrinkou alebo je otvorené nádeji, ktorá mi dáva kráčať? Je to jedna veľmi dobrá otázka, ktorú si treba položiť. Nekráčam životom osamotený? Kráčam spolu s Ježišom?

 

Nedeľa, 14.5.2017

Ďakujme Bohu za dar práce. PRÁCA je veľmi dôležitá tak pre pracujúceho, ako aj pre jeho rodinu. A zatiaľ čo ďakujeme, PROSME za ľudí a rodiny vo svete, ktoré nemajú prácu, za tých, ktorí sú zle platení, alebo majú prácu, ktorá je dehonestujúca a ohrozujúca zdravie.

 

Sobota, 13.5.2017

Moc lásky viedla Ježiša Krista, aby sa zriekol svojej slávy a stal sa človekom, privedie Ho k darovaniu života na kríži a k zmŕtvychvstaniu. Je mocou SLUŽBY, ktorá vo svete buduje Božie kráľovstvo. Kráľovstvo SPRAVODLIVOSTI a POKOJA.

 

Piatok, 12.5.2017

I dnes Cirkev za to, že DOSVEDČUJE Svetlo a Pravdu, zakusuje PRENASLEDOVANIA. Koľko našich bratov a sestier vo viere podstupuje znevažovanie a násilie kvôli Ježišovi! Mučeníkov dneška je viac než tých z prvých storočí. Krutosť voči kresťanom je i dnes, a to vo väčšom počte.

 

Štvrtok, 11.5.2017

Ježiš dáva učeníkom vopred vedieť o PRENASLEDOVANÍ, ktoré ich postretne: „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno“ (Mt 10, 22). Svet nenávidí kresťanov z toho istého dôvodu, pre ktorý nenávidel Ježiša, pretože priniesol Božie SVETLO, no svet má radšej tmu, aby mohol skrývať svoje podlé skutky.

 

Streda, 10.5.2017

Ľudia sú dnes vystrašení nenávisťou, nespravodlivosťou a utrpením. Majú dojem, že zlo je silnejšie než čokoľvek iné. Ukážte svojimi slovami a skutkami, že zlo nemá POSLEDNÉ slovo v našich dejinách. Je tu čas MILOSRDENSTVA pre všetkých, aby si nik nemohol myslieť, že je vylúčený z Božej blízkosti a lásky.

 

Utorok, 9.5.2017

Abrahám verí v Boha, v Boží PRÍSĽUB a dúfa. Nádej otvára nové obzory a uschopňuje snívať. Nádej dáva vstúpiť do tmy budúcnosti, aby sme kráčali vo SVETLE. Nádej nám dodáva SILU pre kráčanie životom.

 

Pondelok, 8.5.2017

Mladých sme VYTLAČILI na okraj verejného života, prinútili emigrovať alebo žobrať o miesta, ktoré nedovoľujú plánovať zajtrajšok. Očakávame a vyžadujeme od nich, aby boli kvasom budúcnosti, ale DISKRIMINUJEME ich a odsudzujeme za klopanie na dvere, ktoré zostávajú zatvorené.

 

Nedeľa, 7.5.2017

Rodina je „skúškou ohňom“, prostredníctvom ktorej sa manželia, rodičia a deti, bratia a sestry učia komunikovať a nesebecky starať jedni o druhých, a kde sa nezhody a konflikty musia prekonávať dialógom, rešpektom, hľadaním dobra pre toho druhého, MILOSRDENSTVOM a ODPUSTENÍM.

 

Sobota, 6.5.2017

Keď Ježiš zabránil kameňovaniu cudzoložnice, keď v predvečer svojej smrti povedal Petrovi, aby odložil meč, naznačil cestu NENÁSILIA. Sám ňou prešiel až na kríž, nastolil tak POKOJ a zničil nepriateľstvo. Preto ten, kto prijme Ježišovu dobrú zvesť, dokáže rozpoznať násilie, ktoré v sebe nosí, nechá sa uzdraviť Božím milosrdenstvom a sám sa stane nástrojom ZMIERENIA.

 

Piatok, 5.5.2017

Podmienkou pre vstup a účasť na Božom kráľovstve je uskutočnenie premeny v našom živote, každodenné obrátenie, zanechanie idolov tohto sveta, úspechu a moci na úkor slabších, smädu po bohatstvách, pôžitku za akúkoľvek cenu. Znamená to OTVORIŤ cestu Pánovi, ktorý PRICHÁDZA.

 

Štvrtok, 4.5.2017

„Božie kráľovstvo je medzi vami!“ hovorí Ježiš (Lk 17,20). Boh prichádza NASTOLIŤ svoje kraľovanie v našich dejinách, v každodennosti dneška, v našom živote. A tam, kde sa Mu dostáva PRIJATIE s vierou a pokorou, klíči láska, radosť a pokoj.

 

Streda, 3.5.2017

Najviac stratenou ovcou bol Judáš. Mal niečo trpké v srdci. Takí vždy ujdú mimo, lebo tma v srdci oddeľuje od stáda. Je to ten DVOJITÝ život mnohých kresťanov, aj kňazov a biskupov. Úbožiak brat Judáš. Musíme mať chápavosť pre STRATENÉ ovce. Aj my máme vždy niečo zo stratených oviec.

 

Utorok, 2.5.2017

Pán prichádza ako sudca, ale sudca, ktorý je plný nehy. Urobí všetko preto, aby nás zachránil. Neprichádza aby súdil, ale aby SPASIL. Hľadá každého jedného z nás, osobne nás MILUJE. Nemiluje neurčitú masu ľudí, ale miluje nás po mene, takých akí sme.

 

Pondelok, 1.5.2017

Dnešný svet je v kríze viery. Neraz povieme: „Ja verím v Boha, som kresťanom, patrím k tomu náboženstvu.“ Tvoj život je však riadne ďaleko od Boha. Náboženstvo a viera sa scvrkli do jediného: „Verím?“ – „Áno!“ Žiada sa NÁVRAT k Bohu, OBRÁTIŤ srdce k Bohu a kráčať touto cestou, aby sme Ho NAŠLI.

 

Nedeľa, 30.4.2017

Jednou z prvých vecí, ktoré sa prihodia ľuďom, ktorí sa odlučujú od Boha je, že sú bez ÚSMEVU. Možno sú schopní vyvolať výbuch smiechu, sypať jeden vtip za druhým, hovoriť žarty a vyvolať smiech... Ale úsmev im chýba! Jedine NÁDEJ dáva úsmev.

 

Sobota, 29.4.2017

Nesmieme dovoliť, aby nás NÁDEJ opustila, lebo Boh so svojou láskou kráča s nami. Každý z nás môže povedať: „Dúfam, mám nádej, lebo Boh kráča so mnou, vedie ma za ruku!“ Boh nás nenecháva osamote! Ježiš ZVÍŤAZIL nad zlom a OTVORIL nám cestu života.

 

Piatok, 28.4.2017

Pán nenechá človeka v moci zla, ale hľadá ho a plný obáv sa pýta: „Kde si?“ (Gn 3, 9) Je to otázka otca alebo matky, ktorí hľadajú STRATENÉHO syna: „Kde si? V akej situácii sa nachádzaš?“ Toto Boh robí s veľkou trpezlivosťou až do PREKLENUTIA vzdialenosti, ktorá sa vytvorila od počiatkov.

 

Štvrtok, 27.4.2017

Kresťanovi, ktorý nie je veselý, niečo chýba, alebo nie je vôbec kresťanom! Radosť v srdci nás pohýna ďalej a dáva nám odvahu. Pán prichádza do nášho života, aby nás OSLOBODIL z každého otroctva. UKAZUJE nám cestu vernosti, trpezlivosti a vytrvalosti, aby bola naša radosť pri Jeho návrate ÚPLNÁ.

 

Streda, 26.4.2017

Boh vstúpil do dejín, aby nás oslobodil z otroctva hriechu. Postavil si svoj stánok medzi nami, aby s nami zdieľal našu existenciu, aby vyliečil naše choroby, obviazal naše rany a daroval nám nový život. Ovocím tohto SPÁSNEHO zásahu Božej lásky je RADOSŤ.

 

Utorok, 25.4.2017

Judáš bol zradcom, ťažko zhrešil. Evanjelium však dodáva: ,KAJÚCI išiel ku kňazom, aby im vrátil peniaze’. Povedali mu: ,Zariaď sa ako vieš! Je to tvoj problém!’ A nechali ho samého. Chudák Judáš nebol pastiermi prijatý. Zabudli, čo znamená byť PASTIEROM. Stali sa z nich náboženskí intelektuáli, ktorí viedli ľud s morálkou vytvorenou ich inteligenciou, nie Božím zjavením.

 

Pondelok, 24.4.2017

Boh neopustil svoj ľud, nenechal sa premôcť zlom, lebo je verný. Jeho MILOSŤ je väčšia než hriech. Toto sa musíme naučiť: Boh je väčší ako hriech! Je schopný zvíťaziť aj nad najväčším, najzahanbujúcejším a najstrašnejším hriechom. Zbraňou, ktorou Boh víťazí nad hriechom, je LÁSKA.

 

Nedeľa, 23.4.2017

Tým, ktorí stratili nádej a chuť žiť, ktorých zmohla samota a úbytok síl a zdá sa im, že sú bez budúcnosti, všetkým adresujem slová Zmŕtvychvstalého: „Hľa, všetko robím NOVÉ. Smädnému dám ZADARMO z prameňa ŽIVEJ vody“ (Zjv 21,5-6). Ježišovo posolstvo nech pomáha každému pustiť sa do BUDOVANIA ciest ZMIERENIA s Bohom i s bratmi.

 

Sobota, 22.4.2017

Spôsob, akým koná Boh sa nám môže zdať vzdialený. Nechal sa za nás zničiť, a nám sa zdá také ťažké trochu zabudnúť na seba samých. Ježiš nás prichádza SPASIŤ. Sme povolaní vybrať si Jeho cestu SLUŽBY a DAROVANIA. Vykročme na túto cestu pozerajúc na kríž. Je to „Božia katedra“.

 

Piatok, 21.4.2017

Zbraňami LÁSKY Boh porazil egoizmus a smrť. Jeho Syn Ježiš je bránou MILOSRDENSTVA, dokorán otvorenou pre všetkých. Jeho veľkonočné posolstvo nech sa premietne na tých, ktorí držia v rukách osud krajín, aby pracovali na spoločnom DOBRE a hľadali priestor pre dialóg a spoluprácu.

 

Štvrtok, 20.4.2017

Pán je živý a chce, aby sme Ho hľadali medzi živými. Každý, kto Ho stretne, dostáva poslanie prebúdzať NÁDEJ v srdciach zaťažených smútkom. Ako služobníci nádeje sme povolaní ohlasovať Ježiša ŽIVOTOM a LÁSKOU. Inak budeme len akousi medzinárodnou štruktúrou neschopnou darovať nádej, po ktorej prahne svet.

 

Streda, 19.4.2017

Keď sme sa dotkli dna našej biedy, zmŕtvychvstalý Kristus nám dáva silu VSTAŤ. Ak Mu dôverujeme, Jeho milosť nás ZACHRÁNI! Zmŕtvychvstalý Kristus je plným zjavením MILOSRDENSTVA, prítomného a pôsobiaceho v dejinách. To je veľkonočné posolstvo, ktoré bude znieť počas celého veľkonočného obdobia až do Zoslania Ducha Svätého.

 

Utorok, 18.4.2017

Prvý kameň, ktorý v nás treba ODVALIŤ, je nedostatok nádeje, ktorý nás uzatvára v nás samých. Nech nás Pán VYSLOBODÍ z tejto pasce byť kresťanmi bez NÁDEJE, ktorí žijú akoby Pán nevstal z mŕtvych a akoby stredobodom života boli naše problémy a ťažkosti.

 

Pondelok, 17.4.2017

Nemôžeme nájsť život, ak zotrvávame v smútku a bez nádeje uväznení v nás samých. Otvorme Pánovi naše zapečatené hrobky, aby vstúpil a dal nám život. Prinesme Mu kamene nevraživosti a balvany minulosti, ťažké hromady svojich slabostí a pádov. On si želá PRÍSŤ a VZIAŤ nás za ruku, aby nás VYTIAHOL z úzkosti a beznádeje.

 

Nedeľa, 16.4.2017

Kristus vstal z mŕtvych! A my máme možnosť otvoriť sa a prijať Jeho dar NÁDEJE. Otvorme sa nádeji a vykročme na cestu! Spomienka na Jeho skutky a Jeho slová nech je žiarivým SVETLOM, ktoré nasmeruje naše kroky v dôvere smerom k tej Veľkej noci, ktorá nebude mať KONIEC.

 

Sobota, 15.4.2017

Ježiš každému z nás vraví: "Keby som mohol za teba viac trpieť, urobil by som to". Tieto slová nám dovoľujú chápať Pánovu nekonečnú LÁSKU. Nechajme sa zahrnúť týmto MILOSRDENSTVOM. Keď svoj pohľad upierame na Pánovo utrpenie a smrť, prijmime v tichu do svojho srdca veľkosť Jeho lásky.

 

Piatok, 14.4.2017

Veľký piatok je vrcholiacim momentom LÁSKY. Smrť Ježiša, ktorý sa na kríži odovzdáva Otcovi, aby ponúkol spásu celému svetu, vyjadruje lásku darovanú až do krajnosti, ktorá chce OBJAŤ všetkých a rozširuje sa do každej doby a miesta. Ak nám Boh prejavil lásku v Ježišovej smrti, potom aj my, znovuzrodení z Ducha Svätého, sa môžeme a musíme navzájom MILOVAŤ.

 

Štvrtok, 13.4.2017

Veľkonočné trojdnie je pripomienkou drámy lásky. Dáva nám istotu, že v skúškach nebudeme nikdy opustení. Na Zelený štvrtok Ježiš ustanovuje Eucharistiu, anticipuje tak pri veľkonočnej hostine svoju obetu na Golgote. Aby učeníkom pomohol chápať LÁSKU, ktorá Ho vedie, UMÝVA im nohy. Ponúka im PRÍKLAD, ako oni sami budú musieť konať.

 

Streda, 12.4.2017

Spytujem si svedomie každý deň? Navštívil ma dnes Pán? Pocítil som nejaké pozvanie, nejakú inšpiráciu nasledovať Ho viac zblízka, urobiť skutok lásky, modliť sa o niečo viac? K toľkým veciam nás Pán dennodenne POZÝVA, aby sa s nami STRETOL.

 

Utorok, 11.4.2017

Viem rozpoznať čas môjho NAVŠTÍVENIA? Boh prichádza, aby VSTÚPIL do rozhovoru s človekom a aby ho POZVAL k náprave života. Keď sa Boh s nami chce rozprávať, vraví: „Klopem na dvere a volám: Otvor mi!“ Toto je výzva pre každého z nás k spytovaniu svedomia.

 

Pondelok, 10.4.2017

„Štyri činnosti robia putovanie učeníka hmatateľným: milujte, robte dobre, žehnajte a modlite sa. S ľahkosťou takto konáme voči blízkym osobám. Problém nastáva, keď nám Ježiš hovorí: „Milujte svojich nepriateľov, ROBTE dobre tým, čo vás nenávidia, ŽEHNAJTE tým, čo vás preklínajú, MODLITE sa za tých, čo vás potupujú.“

 

Nedeľa, 9.4.2017

„Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ (Mt 21, 9), kričal zástup, keď v Jeruzaleme vítal Ježiša. Táto radosť sa stala aj našou radosťou. Tak ako Ježiš VSTÚPIL do Jeruzalema, rovnako túži vstúpiť aj do našich miest a životov. Mocou svojej božskej lásky nám ODPÚŠŤA hriechy a ZMIERUJE nás s Otcom a s nami samotnými.

 

Sobota, 8.4.2017

Aký bude ten deň, keď sa ocitnem pred Ježišom? Keď sa ma spýta na TALENTY, ktoré mi dal, keď sa spýta, aké bolo moje SRDCE, keď sa sialo zrno? Bolo ako tŕnie z podobenstva? Ako som prijal Božie slovo? Dal som mu vyklíčiť pre DOBRO všetkých? V deň súdu bude každý z nás stáť pred Ježišom.

 

Piatok, 7.4.2017

Žiť v PRÍTOMNOSTI Otca je radosť oveľa hlbšia než nejaká svetská sláva. Náš prístup v pôste nech je prežívaním v skrytosti. Otec nás vidí, miluje a čaká. Musíme vždy žiť a rozhodovať sa v Božej prítomnosti. V modlitbe, v umŕtvovaní a v bratskej láske pokorne robme pred Bohom to, čo môžeme. Tak budeme hodní ODMENY Boha Otca.

 

Štvrtok, 6.4.2017

KORUPCIA je spôsob života v RÚHANÍ, jazyk Babylonu, svetskosti. Niet Boha, existuje iba boh peňazí, boh blahobytu a boh vykorisťovania. Táto svetskosť, ktorá zvádza najväčších a najmocnejších tejto zeme, však PADNE.

 

Streda, 5.4.2017

Božie slovo nás vedie, aby sme prežívali Pôst dobre. Keď robíme niečo dobré, občas sme v pokušení, aby nás za to ocenili a aby sme z toho mali odmenu, ľudskú slávu. No ide o falošnú odmenu. Ježiš nás žiada robiť dobro, CÍTIŤ sa neustále pod nebeským pohľadom Otca a ŽIŤ vo vzťahu s Ním, nie vo vzťahu s mienkou iných.

 

Utorok, 4.4.2017

Čo máme robiť, aby sme sa nenechali oklamať diablom? Ježiš nás učí: nikdy sa s ním nepúšťajte do reči! S diablom sa nevedie dialóg. Čo urobil Ježiš s diablom? Zaháňal ho preč, neviedol s ním rozhovor. Dokonca ani na púšti. Ježiš nikdy nepoužil VLASTNÉ slovo. V troch odpovediach, ktoré dal diablovi, sa bránil slovom BOŽÍM.

 

Pondelok, 3.4.2017

Evanjelium nás pozýva k STRIEDMOSTI, aby sme sa nenechali ovládať vecami tohto sveta, materiálnymi skutočnosťami, ale aby sme nad nimi vládli. Ak im dovolíme, aby mali nad nami moc, nemôžeme vnímať, že je tu niečo veľmi dôležité: naše finálne STRETNUTIE s Pánom.

 

Nedeľa, 2.4.2017

Ježiš vie, ako veľmi potrebujeme odpustenie. Potrebujeme byť milovaní, aby sme konali dobro. Sami toho nie sme schopní, preto nám sv. Pavol radí, aby sme sa NECHALI zmieriť s Bohom, aby sme Mu DOVOLILI odpustiť nám. S dôverou, pretože „Boh je väčší ako naše srdce“ (1 Jn 3,20), víťazí nad hriechom a pomáha nám znovu vstať z našich bied.

 

Sobota, 1.4.2017

Kresťanská viera nie je nejaká teória či filozofia. Je to stretnutie s Ježišom. Na to, aby sme skutočne stretli Ježiša, musíme sa vydať na cestu. Potrebujeme k tomu byť BDELÍ v modlitbe, ČINNÍ v láske a RADOSTNÍ vo vzdávaní chvály.

 

Piatok, 31.3.2017

Pôst je čas na to, aby sme PREHODNOTILI svoje city, OTVORILI oči pred toľkými nespravodlivosťami a svoje srdce otvorili bratovi, ktorý trpí.

 

Štvrtok, 30.3.2017

Koľko unavených a preťažených ľudí dnes stretávame! Na uliciach, úradoch, v ambulanciách. Ježišov pohľad sa upiera na každú z týchto tvárí aj prostredníctvom našich očí. A naše srdce, aké je? Je MILOSRDNÉ? A náš spôsob myslenia a konania? Je ZAČLEŇUJÚCI?

 

Streda, 29.3.2017

Ježiš nás v čase Pôstu pozýva prežívať modlitbu, lásku a pokánie úprimne a VÍŤAZIŤ tak nad pokrytectvom. Nech je toto pôstne obdobie pre nás všetkých časom „preseknutia“ falošnosti, svetskosti a nezáujmu.

 

Utorok, 28.3.2017

Existuje mnoho rozličných spôsobov modlitby za našich blížnych! Všetky sú platné a milé Bohu, ak vychádzajú zo srdca. Osobitne myslím na mamy a otcov, ktorí ráno a večer žehnajú svoje deti. V niektorých rodinách ešte stále existuje tento zvyk. POŽEHNAŤ dieťa je MODLITBOU.

 

Pondelok, 27.3.2017

Nikdy neupadnime do pokušenia myslieť si, že pre nás už niet ODPUSTENIA. Čokoľvek by nám srdce vyčítalo, „Boh je väčší ako naše srdce“ (1 Jn 3,20). Zverme sa Jeho MILOSRDENSTVU. Viera, hoci malá ako horčičné zrnko, môže vrchy prenášať. Sila viery dovolila vysloviť slovo „odpúšťam“ aj v ľudsky nemožných podmienkach.

 

Nedeľa, 26.3.2017

Rozhodli sme sa pre Ježiša a chceme ísť v Jeho stopách, no uvedomujeme si, že to nie je ľahké. Vieme, čo to znamená PODLIEHAŤ zvodom peňazí, prestíže a moci. Práve preto nám Cirkev dáva čas Pôstu a pozýva nás k VNÚTORNÉMU obráteniu. Pán chce uzdraviť naše srdce od všetkého, čo ho degraduje.

 

Sobota, 25.3.2017

Pán sprevádza ľudstvo na dlhej ceste dejinami. Táto cesta, ktorá sa začala neposlušnosťou Evy, končí poslušnosťou Márie a jej „áno“ na anjelovu zvesť. Uzol, ktorý urobila Eva pre svoju neposlušnosť, rozviaže Mária svojou POSLUŠNOSŤOU. Je to cesta sprevádzaná množstvom Božích zázrakov.

 

Piatok, 24.3.2017

Keď sa záujem sústreďuje viac na veci, ktoré sa vyrábajú, než na ľudí, ktorých treba milovať, ide o symptóm DUCHOVNEJ sklerózy. Nie je možné žiť doma v pokoji, zatiaľ čo pri dverách leží Lazár. Niet POKOJA v dome toho, kto sa má dobre, keď chýba SPRAVODLIVOSŤ v dome všetkých.

 

Štvtok, 23.3.2017

Ježiš nás pozýva nemať strach pred katastrofami každej doby, ani pred tými najťažšími skúškami, ktoré sa dejú Jeho učeníkom. Žiada, aby sme VYTRVALI v dobre a VLOŽILI plnú dôveru do Boha, ktorý nesklame: „Ani vlas sa vám z hlavy nestratí“ (Lk 21,18). Boh nezabúda na svojich verných, na svoje vzácne vlastníctvo, ktorým sme my.

 

Streda, 22.3.2017

Pôst a pokánie má OSLOBODIŤ od závislosti na časných veciach a naučiť nás byť citlivejšími a milosrdnejšími. Je to pozvanie do jednoduchosti a zdieľania. Musíme OŽELIEŤ niečo z nášho stola a z nášho majetku, aby sme znovu objavili skutočné dobro SLOBODY.

 

Utorok, 21.3.2017

Mnoho ľudí očakáva, že im vykročíme v ústrety a že na nich pozrieme s NEHOU, akú sme zakúsili v našom vzťahu s Bohom. Toto je moc, ktorú máme, nie našich vlastných ideálov a projektov, ale sila Jeho MILOSRDENSTVA, ktoré premieňa a dáva život.

 

Pondelok, 20.3.2017

Je veľmi zle, keď do Cirkvi vstúpi duchovná SVETSKOSŤ. De Lubac, jeden z teológov Druhého vatikánskeho koncilu, hovorí, že keď do Cirkvi vstúpi duchovná svetskosť, je to tá najhoršia vec, aká sa jej môže stať, horšia než to, čo sa stalo v čase SKAZENÝCH pápežov.

 

Nedeľa, 19.3.2017

Obdobie Pôstu je časom USPORIADANIA si zmyslov, je potrebné otvoriť oči pred prejavmi nespravodlivosti, ktoré sú priamym útokom na Boží sen a na Jeho plán. Je to obdobie na DEMASKOVANIE týchto závažných foriem pokušenia, ktoré ničia a rozbíjajú obraz, aký si želal vytvoriť sám Boh.

 

Sobota, 18.3.2017

Aby sme mohli pochopiť, aká je šírka, dĺžka, výška a hĺbka Ježiša Krista, je potrebné najskôr vstúpiť do MODLITBY, tak ako sv. Pavol na kolenách: ,Otče, zošli mi Ducha, aby som POZNAL Ježiša Krista’. Sv. Pavol sa nielen modlí, on ADORUJE toto tajomstvo, ktoré presahuje každé poznanie a v kontexte adorácie prosí o túto MILOSŤ Pána.

 

Piatok, 17.3.2017

Neupadnime do pasce uzatvárať sa do seba samých, byť ľahostajnými k potrebám bratov a strachovať sa len o naše záujmy. Práve v tej miere, v akej sa otvárame iným, sa náš život stáva PLODNÝM, spoločnosť znovunadobúda POKOJ a osoby znovu získavajú plnú DÔSTOJNOSŤ.

 

Štvtok, 16.3.2017

Keď navštevujem domovy pre starých kňazov, nachádzam toľko skvelých pastierov, ktorí dali život za veriacich. Sú tam, chorí, paralyzovaní, na vozíčku, ale hneď vidieť ten úsmev, lebo cítia, že Pán je im veľmi NABLÍZKU. A so žiariacimi očami sa pýtajú: ,Ako ide Cirkev?’ Až do samého konca, lebo sú OTCAMI, lebo dali ŽIVOT za druhých.

 

Streda, 15.3.2017

Keď sa vzďaľujeme od Ježiša, keď sa ukryjeme vo svojej biede a stále sa v nej prehrabávame, ponoríme sa do najtmavších priepastí duše. Stotožníme sa so smútkom, klesáme na duchu a sme slabší pri strete s pokušeniami. NECHAJME sa ZMIERIŤ a POČÚVAJME Ježišovo „poďte ku mne“ (Mt 11,28). Tam je odpočinok a pokoj.

 

Utorok, 14.3.2017

Ježiš žiada nás, kresťanov, aby sme boli Jeho „tvorcami spoločenstva“. Našou prítomnosťou uprostred sveta sme povolaní vytvoriť spoločnosť schopnú uznať DÔSTOJNOSŤ každého človeka a podeliť sa navzájom o DAR, že sme tu jeden pre druhého.

 

Pondelok, 13.3.2017

Pána nespoznáme bez návyku adorovať, klaňať sa Mu v tichu. Modlitba adorácie je menej známa, vykonávame ju menej. Strácať čas pred Pánom, pred TAJOMSTVOM Ježiša Krista. Adorovať. Je tam, v tichu adorácie. On je Pán a ja Ho ADORUJEM.

 

Nedeľa, 12.3.2017

Obdobie Pôstu je časom OBRÁTENIA, lebo v našom živote každý deň zakusujeme, ako nás OHROZUJE otec lži a snaží sa nás ROZDELIŤ. Vytvoriť rozdelenú a rozhádanú rodinu. Rozdelenú a rozhádanú spoločnosť. Spoločnosť niekoľkých a pre niekoľkých.

 

Sobota, 11.3.2017

Nech nám Panna Mária pomáha vidieť DOBRO v ľuďoch, s ktorými sa denne stretáme, aby sa všetci cítili povzbudení prejaviť Boží OBRAZ, ktorý majú vtlačený vo svojom srdci. A takto sa môžeme tešiť z prekvapení milosrdenstva nášho Boha, ktorý je Bohom prekvapení!

 

Piatok, 10.3.2017

Zabudli sme hovoriť s láskavosťou. Náš spôsob rozprávania je okrikovať sa alebo neslušne hovoriť o druhých. Niet tam láskavosti. Ale práve LÁSKAVOSŤ je jadrom schopnosti ZNÁŠAŤ jedni druhých. ,Znášajte sa navzájom’, hovorí sv. Pavol. Potrebujeme mať trpezlivosť znášať nedostatky druhých.

 

Štvrtok, 9.3.2017

Človek má vďaka technickému a vedeckému pokroku tendenciu cítiť sa sebestačný a verí, že všetko závisí od neho. Ako kresťania sme si, naopak, vedomí, že všetko je Božím DAROM a skutočným BOHATSTVOM nie sú peniaze, ktoré skôr zotročujú, ale Božia láska, ktorá nás oslobodzuje.

 

Streda, 8.3.2017

Sú prekážky, ktoré zatvoria dvere srdca. Existuje pokušenie spolunažívať so svojím hriechom minimalizujúc ho a stále si ho ospravedlňovať mysliac si, že nie sme horší ako ostatní. Stávame sa tak zajatcami zla. Hanbíme sa otvoriť tajné dvere srdca. HANBA svedčí o tom, že sa chceme odpútať od zla, nikdy sa však nesmie zmeniť na STRACH.

 

Utorok, 7.3.2017

Viesť dialóg znamená POČÚVAŤ, čo hovorí druhý a povedať s miernosťou, čo si myslím ja. V rodine, susedstve a na pracovisku sa tak bude lepšie dariť. Ak však nenechám druhého, aby povedal, čo má na srdci, náš vzťah nedospeje k dobrému. Počúvať, nekričať, mať OTVORENÉ srdce.

 

Pondelok, 6.3.2017

Kto vidí Zákon, a nekráča v ňom, má prístup strnulosti. Aby rástlo Božie kráľovstvo a bolo chleba pre všetkých a tiež príbytok, Pán od nás žiada POSLUŠNOSŤ. Božie kráľovstvo rastie v poslušnosti voči SILE Ducha Svätého.

 

Nedeľa, 5.3.2017

Obdobie pôstu je vhodným časom znovu nadobudnúť radosť a nádej, aby sme sa cítili ako MILOVANÉ deti svojho Otca. Otec na nás čaká, aby nás ZBAVIL únavy, apatie, nedôvery a ZAODEL nás do šiat dôstojnosti, ktorú svojim deťom môže dať iba skutočný otec a skutočná matka.

 

Sobota, 4.3.2017

Skutky telesného milosrdenstva ukazujú, že kresťania nie sú unavení a leniví pri očakávaní konečného STRETNUTIA s Pánom, ale každý deň Mu idú v ústrety ROZPOZNÁVAJÚC Jeho tvár v tvárach mnohých osôb prosiacich o pomoc.

 

Piatok, 3.3.2017

Otec márnotratného syna nejde k susedom sťažovať sa. Asi sa šiel vyplakať sám do svojej izby. Keď sa syn vrátil, uvidel ho zďaleka. To znamená, že otec ho neustále vyzeral. Otec, ktorý žije v PLAČI, čakajúc, že sa jeho syn VRÁTI. Toto je plač Boha Otca. A s týmto plačom Otec odznova TVORÍ vo svojom Synovi celé stvorenstvo.

 

Štvrtok, 2.3.2017

Vzťahy neexistujú tam, kde niektorí velia a druhí sa podriaďujú. Existujú tam, kde je stretnutie, dialóg a spoločné hľadanie pravdy, túžba po bratskej spolupráci pre dobro Cirkvi. Všetci sme povolaní byť budovateľmi mostov. Naša doba si vyžaduje spoločenstvo. Nemajme strach z ROZMANITOSTI, ktorá pochádza od Ducha Svätého.

 

Streda, 1.3.2017

Vydajme sa na pôstnu cestu spoločne ako Cirkev prijatím znaku pomazania popolom. Aj z nás raz bude popol. Upierajme svoj zrak na Ukrižovaného. On nás vo svojej láske pozýva, aby sme sa ZMIERILI s Bohom a VRÁTILI sa k Nemu, a tak našli aj samých seba.

 

Utorok, 28.2.2017

Boh nie je zablokovaný naším hriechom, prekonáva ho LÁSKOU, dáva nám pociťovať nostalgiu za dobrom. Všetci sme po nejakom pochybení pocítili túto nostalgiu. A takto koná náš Otec Boh, takto koná Ježiš. Niet takej osoby, ktorá by nemala v sebe niečo DOBRÉ. A na toto Boh hľadí, aby ju vytiahol zo zla.

 

Pondelok, 27.2.2017

Neraz sa snažíme napraviť hriešnika napomínaním, vyhadzujúc mu na oči jeho pochybenia a nespravodlivé počínanie. Ježišov postoj k Zachejovi nám ukazuje inú cestu: ukázať hriešnikovi jeho HODNOTU, ktorú Boh vidí napriek všetkým jeho pochybeniam. Toto môže obmäkčiť srdce človeka, aby vydalo zo seba to DOBRÉ, čo je v ňom.

 

Nedeľa, 26.2.2017

Ježiš sa nevzdáva pred uzavretosťou, ale vždy otvára nové priestory života. Neostáva pri zovňajšku, ale hľadí na SRDCE. Pohliadol na srdce mýtnika Zacheja, srdce zranené chamtivosťou, toľkými nepeknými vecami, ktoré porobil. Ježiš hľadí na to RANENÉ srdce a ide do Zachejovho domu.

 

Sobota, 25.2.2017

Musíme sa pozerať s láskou a poctivo na minulosť, uznať chybu a prosiť o odpustenie. Iba Boh je sudcom. Poctivo a s láskou musíme uznať, že rozdelenie kresťanov bolo vzdialené od pôvodnej intuície Božieho ľudu, ktorý túži zostať JEDNOTNÝ a byť VEDENÝ s istotou a láskavosťou svojho Dobrého Pastiera.

 

Piatok, 24.2.2017

Nenechajme sa odradiť protivenstvami. Nech nás kresťanské svedectvá motivujú a ponúknu nám nový podnet, aby sme pracovali stále viac zjednotení. Dajme si záväzok každodenne vykonať gesto pokoja a zmierenia, aby sme boli odvážnymi a vernými SVEDKAMI kresťanskej NÁDEJE.

 

Štvrtok, 23.2.2017

Pre kresťanov je prioritou ísť v ústrety vyraďovaným a odsúvaným na okraj nášho sveta, a urobiť tak hmatateľnou nehu a milosrdnú LÁSKU Boha, ktorá nikoho nevyraďuje, ale všetkých PRIJÍMA. Od nás kresťanov sa dnes žiada, aby sme boli protagonistami revolúcie NEHY.

 

Streda, 22.2.2017

Uznávame, že budúce generácie majú právo na to, aby sa mohli TEŠIŤ zo sveta, Božieho diela, so všetkými jeho možnosťami a nádherou. Modlíme sa za zmenu sŕdc a myslí, ktorá povedie k láskyplnej a zodpovednej STAROSTLIVOSTI o stvorenstvo.

 

Utorok, 21.2.2017

Naša spoločná viera v Ježiša a náš krst od nás, kresťanov, žiadajú každodenné OBRÁTENIE, ktorým odvrhneme nesúlady a konflikty, brániace zmiereniu. Hoci minulosť zmeniť nemožno, spôsob, akým sa spomína, zmeniť možno. Modlime sa za UZDRAVENIE rán a spomienok, ktoré zahmlievajú náš pohľad na seba navzájom.

 

Pondelok, 20.2.2017

Svetovou vojnou proti manželstvu je ROZVODOVÁ mentalita dnešnej doby, voči ktorej musíme byť ostražití, aby sme tieto idey nenechali vniknúť do nás. V situáciách zranených manželstiev nemá posledné slovo hriech, ale MILOSRDENSTVO.

 

Nedeľa, 19.2.2017

Boh je plný prekvapení a miluje prekvapenia. Nikdy nestraťme túžbu po Božích prekvapeniach a dôveru v Neho! Sme vždy a predovšetkým Jeho deti, nie vlastníci života. Otcove deti, nie autonómni a sebestační dospelí. Deti, ktoré vždy potrebujú byť v Jeho náručí a prijímať Jeho LÁSKU a ODPUSTENIE.

 

Sobota, 18.2.2017

Mnohí z nás žijú v nepokoji, zakúšajú skúšky a príkoria. Pán neodstraňuje problémy, ale dáva silu LÁSKY, ktorá vie znášať bolesť. Naliehavé poslanie Cirkvi je prijať a prinášať Božiu ÚTECHU. Nezarmucujme sa tým, čo okolo nás nefunguje, kvôli nesúladu, ktorý vidíme medzi sebou.

 

Piatok, 17.2.2017

Cirkev je domom ÚTECHY. Som nositeľom Božej útechy? Dokážem prijať druhého ako hosťa a potešiť toho, kto je unavený a sklamaný? Kresťan je pozvaný vlievať NÁDEJ rezignujúcim, oživovať skleslých, prinášať Ježišovo svetlo, teplo Jeho prítomnosti a útechu Jeho odpustenia.

 

Štvrtok, 16.2.2017

Zvykáme si na pesimizmus, na veci, ktoré nefungujú, na skutočnosti, ktoré sa nikdy nezmenia. Uzatvárane sa do smútku, do podzemia úzkosti, do seba samých. Potrebujeme ÚTECHU Božej prítomnosti. Ak otvoríme brány útechy, vstúpi Pánovo SVETLO.

 

Streda, 15.2.2017

Uprostred búrlivých životných udalostí potrebujeme útechu Božej PRÍTOMNOSTI. Jeho prítomnosť v nás je prameňom pravej útechy, ktorá zbavuje zla, prináša pokoj a radosť. Ak chceme žiť ako ľudia ÚTECHY, treba v živote urobiť miesto Pánovi. Aby Pán nastálo prebýval v nás, treba Mu otvoriť dvere a nenechať Ho vonku.

 

Utorok, 14.2.2017

Ten, kto je VLAŽNÝ, žije pre uspokojenie požiadaviek vlastného komfortu, nikdy mu nie je dosť, a tak nikdy nie je spokojný. Vlažný človek VYHRADZUJE Bohu a blížnym isté „percentá“ vlastného času a srdca, snaží sa vždy ušetriť. Tak jeho život stráca chuť, stáva sa akoby čajom, ktorý bol dobrý, ale keď vychladne, nedá sa piť.

 

Pondelok, 13.2.2017

Nie sme povolaní slúžiť len pre to, aby sme mali odmenu, ale preto, aby sme napodobňovali Boha, ktorý sa stal sluhom z lásky k nám. Služba je štýl života, a zhŕňa v sebe celý životný štýl kresťana: SLÚŽIŤ Bohu v adorácii a v modlitbe, MILOVAŤ blížneho konkrétne a NASADIŤ sa pre spoločné dobro.

 

Nedeľa, 12.2.2017

Keď sa k viere naviaže SLUŽBA, srdce sa udržiava otvorené a mladé a rozširuje sa v konaní dobra. Takže viera, ako hovorí Ježiš v evanjeliu, sa stáva MOCNOU a koná divy. Ak kráča po tejto ceste, dozrieva a silnie. S podmienkou, že vždy zostane spojená so službou.

 

Sobota, 11.2.2017

Mať ŽIVÚ vieru nie je ľahké. Apoštoli žiadajú Pána: „Daj nám väčšiu vieru!“ (Lk 17,5). Je to dobrá požiadavka, modlitba, s ktorou sa aj my môžeme každý deň obrátiť na Boha. Ale Božia odpoveď je prekvapujúca: „Keby ste mali vieru...“ Je to On, kto žiada, aby sme mali vieru. Lebo vieru, ktorá je Božím darom a o ktorú treba prosiť, treba zároveň aj ROZVÍJAŤ.

 

Piatok, 10.2.2017

Boh mení svet meniac naše srdcia, a toto nemôže urobiť bez nás. Túži, aby sme Mu OTVORILI dvere svojho srdca, aby mohol vstúpiť do nášho života. Keď Boh nájde srdce otvorené a plné dôvery, môže uskutočniť ZÁZRAKY.

 

Štvrtok, 9.2.2017

Boh neuspokojuje naše túžby, ktoré by chceli zmeniť svet a druhých rýchlo a neprestajne, ale má na zreteli predovšetkým uzdravenie srdca. Môjho srdca a tvojho srdca. Boh mení svet meniac naše srdcia, a toto nemôže urobiť bez nás.

 

Streda, 8.2.2017

Prorok Habakuk prosí Pána, aby zasiahol a nastolil spravodlivosť a pokoj, ktoré ľudia narušili násilím. Boh však nezasahuje priamo a za pomoci sily. Naopak, pozýva k čakaniu s trpezlivosťou, aby sme nikdy nestratili NÁDEJ. Zdôrazňuje dôležitosť VIERY, lebo pre svoju vieru bude človek žiť. (Hab 2,4).

 

Utorok, 7.2.2017

Hlásiť sa k pravým náboženským hodnotám je nezlučiteľné so snahou násilne nanucovať druhým vlastné vízie berúc si za štít sväté Božie meno. Nech je viera v Boha zdrojom a inšpiráciou vzájomného porozumenia a úcty v prospech všeobecného dobra spoločnosti.

 

Pondelok, 6.2.2017

Hlas priveľkého množstva krvi volá k Bohu zo zeme, nášho spoločného domu. Žiada sa od nás dať odpoveď, ktorú už nemožno odkladať. Nie je čas na násilné a náhlivé riešenia. Je najvyšší čas začať procesy zmierenia a budovať budúcnosť pokoja.

 

Nedeľa, 5.2.2017

Náboženstvá majú úlohu sprevádzať ľudí pri hľadaní zmyslu života, pomáhať im pochopiť, že dobrá tohto sveta sa nikdy nesmú stať absolútnymi hodnotami. Sú povolané upovedomiť nás o tom, že centrum človeka je mimo neho, že sme nasmerovaní k nekonečným výšinám a smerom k našim blížnym.

 

Sobota, 4.2.2017

Otvorme sa Duchu Svätému, nechajme, aby nás Duch viedol vpred. Toto urobili apoštoli, to je odvaha Turíc. Prekonali strach a otvorili sa Duchu Svätému. Aby sme pochopili, aby sme prijali Ježišove slová, je potrebné otvoriť sa sile Ducha Svätého.

 

Piatok, 3.2.2017

Ducha Svätého zarmucujeme, keď nedovolíme, aby nás inšpiroval a viedol v kresťanskom živote. Aby nám povedal, čo treba robiť, a to nie skrze teológiu zákona, ale so slobodou Ducha. Stávame sa tak VLAŽNÝMI a upadáme do kresťanskej PRIEMERNOSTI, lebo Duch Svätý v nás nemôže konať.

 

Štvrtok, 2.2.2017

Sv. Augustín hovoril: „Bojím sa, že Pán prejde povedľa, a ja Ho nerozpoznám, že príde ku mne v niektorom z týchto maličkých, a ja nepostrehnem, že je to Ježiš.“ Prečo o tom sv. Augustín hovoril? Lebo sme často roztržití a ľahostajní, a keď Pán prechádza popri nás, strácame príležitosť stretnúť sa s Ním.

 

Streda, 1.2.2017

Mária, naša Matka, po anjelovom zvestovaní dala vytrysknúť zo svojho srdca hymnu chvály a vďaky Bohu: „Velebí moja duša Pána.“ Prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla pochopiť, že VŠETKO je DAROM od Boha a naučila nás ĎAKOVAŤ. Vtedy bude naša radosť úplná.

 

Utorok, 31.1.2017

Vo svete zasiahnutom vírusom ĽAHOSTAJNOSTI sú skutky milosrdenstva najlepším protiliekom. Učia nás pozornosti voči najzákladnejším potrebám bratov. Ježiš je vždy prítomný tam, kde je človek v núdzi. Rozpoznať Ježišovu tvár v človeku v núdzi, je VÝZVOU proti ľahostajnosti.

 

Pondelok, 30.1.2017

Sedem skutkov DUCHOVNÉHO milosrdenstva je významných, pretože sa dotýkajú intimity osôb a neraz bolia najviac. ‚Trpezlivo znášať nepríjemné osoby‛ by sa nám mohlo zdať vecou neveľmi dôležitou, ale je to hlboký prejav LÁSKY, a tak je to aj s ostatnými šiestimi skutkami.

 

Nedeľa, 29.1.2017

Kresťan je vyvolený a vysnívaný Bohom. Keď žijeme s týmto pocitom, cítime v srdci veľkú útechu. Necítime sa opustení. Charakteristikou požehnania kresťana je cítiť, že mi bolo ODPUSTENÉ. Ten, kto necíti, že mu je odpustené, nie je naplno KRESŤANOM.

 

Sobota, 28.1.2017

Ježiš nás pozýva chrániť sa „kvasu farizejov“, tzn. pokrytectva (Lk 12,1-7). Pokrytectvo je vnútorné rozdelenie. Hovorí sa jedna vec, a robí sa druhá. Je to istý druh duchovnej SCHIZOFRÉNIE. Pokrytec je vlastne pretvárač. Zdá sa byť dobrým a slušným, ale vo svojom vnútri má DÝKU.

 

Piatok, 27.1.2017

Starí ľudia svedčia o tom, že nikdy, ani v najťažších skúškach, netreba stratiť dôveru v Boha a v lepšiu budúcnosť. Sú ako stromy, ktoré stále prinášajú ovocie. Aj pod ťarchou rokov môžu originálnym spôsobom prispieť k spoločnosti bohatej na hodnoty a k potvrdeniu kultúry života.

 

Štvrtok, 26.1.2017

Kniha Jób hovorí o MLČANÍ priateľov. Trpiacej osobe môžu slová ublížiť. To, čo sa ráta, je byť NABLÍZKU, vyjadriť blízkosť, ale nie rečniť. Keď človek trpí, keď je v duchovnom zúfalstve, treba hovoriť čo najmenej a pomáhať skôr tichom, blízkosťou, pohladením a modlitbou pred Pánom.

 

Streda, 25.1.2017

Súdenie brata, ktorý hreší, je nesprávne. Odsúdenie hriešnika láme puto bratstva viažuce nás s ním a znevažuje milosrdenstvo Boha, ktorý sa nechce zriecť nikoho zo svojich detí. Nemáme odsudzovať brata, ktorý chybí, nie sme od neho vyšší. Máme skôr povinnosť POMÔCŤ mu k dôstojnosti dieťaťa Otca. SPREVÁDZAŤ ho na ceste obrátenia.

 

Utorok, 24.1.2017

V dnešnej žurnalistike nie je jednoduché dospieť k pravde alebo sa k nej aspoň priblížiť. V živote nie je všetko čierno-biele. Ťažká a zároveň potrebná práca novinára, mohli by sme povedať MISIA, je priblížiť sa čo najviac k pravde faktov a nikdy nepovedať alebo nenapísať niečo, o čom vo svedomí vieme, že to nie je PRAVDA.

 

Pondelok, 23.1.2017

Prosme Pána, aby nám dal tri milosti: milosť ROZPOZNAŤ duchovnú neútechu, milosť MODLIŤ sa, keď budeme vystavení tomuto stavu duchovnej neútechy, a aj milosť vedieť SPREVÁDZAŤ osoby, ktoré zakusujú drsné okamihy smútku a duchovnej neútechy.

 

Nedeľa, 22.1.2017

Boh pri súde nazve „požehnanými“ všetkých tých, ktorí DALI piť tomu, kto bol smädný, všetkých tých, ktorí PONÚKLI konkrétnu LÁSKU tomu, kto bol v núdzi: “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40).

 

Sobota, 21.1.2017

Čo robiť, keď prežívame temné okamihy? Niekto si vezme tabletku na spanie a vzdiali sa od skutočností alebo si dá dva, tri, štyri poháriky. To však nepomôže. Odpoveď je v Žalme: „Kiež prenikne k tebe moja modlitba, Pane.“ (Ž 88,3) Treba sa úpenlivo MODLIŤ ako Jób. KRIČAŤ dňom i nocou, aby k nám Boh NAKLONIL svoj sluch.

 

Piatok, 20.1.2017

Kto načúva obetiam vojnových konfliktov? Kto sa stará o to, aby im odpovedal? Oni často narážajú iba na ohlušujúce ticho NEZÁUJMU, egoizmu toho, kto cíti, že mu znepríjemňujú život, CHLAD toho, kto uháša ich prosby o pomoc s ľahkosťou, akou prepína televízne kanály.

 

Štvrtok, 19.1.2017

Otvorte brány, budujte mosty, nadväzujte vzťahy, udržujte priateľstvá a šírte JEDNOTU. Buďte ľuďmi modlitby! Strach vždy prebýva v temnote minulosti a je len dočasný. Budúcnosť patrí SVETLU! Budúcnosť patrí KRISTOVI!

 

Streda, 18.1.2017

Pokojom a odpustením sme povolaní poraziť našich skutočných NEPRIATEĽOV, ktorí nie sú z mäsa a krvi, ale sú to zlí duchovia mimo nás i v nás. Zem je bohatá na hrdinov, ktorí vedeli poraziť ZLO, mučeníkov, ktorých život triumfoval s vierou a trpezlivosťou, a tak priniesol veľkonočné OVOCIE, zavlažiac pôdu krvou preliatou z LÁSKY.

 

Utorok, 17.1.2017

Ježiš nám na kríži daroval svoju Matku. Máme Matku, tú istú, čo Ježiš. Máme Otca, toho istého, čo Ježiš. Nie sme SIROTY! Mária nás pod krížom rodí, je skutočne mučeníčkou. S prebodnutým srdcom prijíma to, že nás všetkých porodí v tej chvíli bolesti. Od toho okamihu sa stáva našou Matkou, STARÁ sa o nás a NEHANBÍ sa za nás.

 

Pondelok, 16.1.2017

Ako je dnes na tom tvoje srdce? Prevláda v ňom pokoj? Ak v ňom pokoj nie je, ešte predtým ako budeš hovoriť o mieri, uprac si v srdci. Ako je dnes na tom tvoja rodina? Je v nej pokoj? Ak nie si schopný viesť tvoju rodinu, tvoj kňazský zbor či kongregáciu k POKOJU, nepostačia SLOVÁ o mieri pre svet.

 

Nedeľa, 15.1.2017

Môžeš hovoriť o mieri kvetnatými rečami, zorganizovať konferenciu, ak však nie je mier v TVOJOM malom svete, v tvojom srdci, v tvojej rodine, v tvojej štvrti a v tvojej práci, nebude mier ani vo SVETE.

 

Sobota, 14.1.2017

Diabol má dve zbrane, ktorými chce zničiť Cirkev: ROZDELENIA a PENIAZE. Vstupuje skrze vrecká a ničí jazykom, klebetami, ktoré rozdeľujú. Klebetník je ‚terorista’, ktorý hádže bombu – klebetu, aby všetko zničil.

 

Piatok, 13.1.2017

Evanjelizovať znamená SVEDČIŤ vlastným životom. Veríme v Ježiša Krista a ohlasujeme Ho nielen slovom, ale aj životom. Robíme to nezištne, lebo sme evanjelium dostali zadarmo. Milosť a spása sa nekupuje ani nepredáva, je zdarma! A ZADARMO ju musíme dávať.

 

Štvrtok, 12.1.2017

Jeden mladík sa ma spýtal, čo má povedať svojmu neveriacemu priateľovi. Všetci poznáme ľudí vzdialených od Cirkvi. Čo im máme povedať? Ja som mu poradil takto: „Pozri, tým posledným, čo by si mal robiť, je niečo mu rozprávať! Začni KONAŤ a on uvidí, čo robíš a sám sa ťa opýta.“

 

Streda, 11.1.2017

Celý náš život, aj keď poznačený krehkosťou hriechu, sa deje pred pohľadom Boha, ktorý nás miluje. Stránky Svätého písma nám hovoria o Božej PRÍTOMNOSTI, BLÍZKOSTI a JEMNOCITE voči každému človeku, osobitne voči maličkým, chudobným a sužovaným!

 

Utorok, 10.1.2017

Už ste niekedy mysleli na to, že zakaždým, keď vstupujeme do spovednice, je v nebi radosť a oslava? Je to nádherné! Vlieva to veľkú nádej, pretože niet HRIECHU, z ktorého by sme s Božou milosťou nemohli povstať. Niet NENAPRAVITEĽNÉHO človeka! Nikoho neslobodno považovať za strateného.

 

Pondelok, 9.1.2017

Božie otcovské odpustenie zmazáva minulosť a znovuzrodzuje nás v láske. Zabúdať na minulosť je Božia slabosť. Keď nás objíma a odpúšťa nám, stráca pamäť! Keď sa my, hriešnici, obraciame a nechávame sa Bohom nájsť, nečakajú nás výčitky a tvrdosť, pretože Boh ZACHRAŇUJE, nanovo PRIJÍMA a s radosťou robí OSLAVU.

 

Nedeľa, 8.1.2017

Koľkokrát sa pri rodinnom stole pozerá televízia alebo píšu správy na mobile. V spoločnosti a v rodine niet STRETNUTIA. Pracujme na kultúre stretnutia tak, ako to robil Ježiš. Nielen pozerať, ale vidieť. Nielen počuť, ale načúvať. Nezostať len pri slovách, ale priblížiť sa, dotknúť sa a povedať „Neplač!“. Darovať aspoň kvapku ŽIVOTA.

 

Sobota, 7.1.2017

Privykli sme si na ľahostajnosť. Pri pohľade na veľké či malé pohromy tohto sveta si pomyslíme: „Úbohí ľudia, koľko trpia“, a kráčame ďalej. Ak sa však nepristavím, neprihovorím a nedotknem, nemôžem dosiahnuť STRETNUTIE. Nemôžem pomôcť vytvárať KULTÚRU stretnutia.

 

Piatok, 6.1.2017

Zopakujme otázku Mudrcov: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe“ (Mt 2,2). Hľadajme ZNAMENIA, ktoré Boh ponúka, s vedomím, že vyžadujú ÚSILIE, aby sme ich dešifrovali a pochopili tak Jeho vôľu. Sme povolaní ísť do Betlehema a nájsť Dieťa a Jeho Matku. Nasledujme to SVETLO, ktoré nám ponúka Boh!

 

Štvrtok, 5.1.2017

Nenechajme si vziať RADOSŤ z toho, že sme Pánovými učeníkmi. Dovoľ Pánovi, aby na teba pozrel, otvor svoje srdce, vnímaj Jeho pohľad a Jeho milosrdenstvo, a tvoje srdce bude naplnené radosťou z odpustenia, ak oň poprosíš. Nenechajme si ukradnúť NÁDEJ prežívať život spolu s Pánom a so silou Jeho útechy.

 

Streda, 4.1.2017

Vo chvíľach únavy a sklamania nám Pánove slová pomáhajú pochopiť, či vkladáme naše sily do služby DOBRU. Niekedy je naša únava spôsobená vkladaním dôvery do vecí, ktoré nie sú zásadnými, lebo sme sa vzdialili od toho, čo má skutočnú HODNOTU.

 

Utorok, 3.1.2017

Ruskí mystici odporúčali veriacim, aby sa vo chvíľach duchovného nepokoja skryli pod PLÁŠŤ Matky Božej. Tam nemôže vstúpiť diabol, lebo ona je Matka a CHRÁNI nás. Aj Západ prijal túto radu a vytvoril prvú mariánsku antifónu: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Bohorodička“. Tam sme v BEZPEČÍ.

 

Pondelok, 2.1.2017

Aj dnes si človek o Bohu vytvára predstavy, ktoré mu bránia zažiť Jeho skutočnú PRÍTOMNOSŤ. Niektorí si upravia vieru na spôsob ,urob si sám‘, ktorá redukuje Boha na obmedzený priestor vlastných želaní a presvedčení. Ale táto viera nie je OBRÁTENÍM k Pánovi. Naopak, znemožňuje Mu podnecovať náš život a naše svedomie.

 

Nedeľa, 1.1.2017

Náš nebeský Otec sa nikdy neunaví začať s nami odznova. Má s nami trpezlivosť. Nesľubuje zázračné zmeny. Páči sa Mu meniť realitu zvnútra. Žiada si vstúpiť do nášho života s jemnosťou ako dážď do zeme, aby sme prinášali OVOCIE. Každé ráno pri prebúdzaní povedzme: „Pane, daj dnes ZAŽIARIŤ nado mnou tvoju tvár.“

 

Slovo na dnes od sv. otca Františka rok 2016

 

 

Posledná úprava Piatok, 22 September 2017 05:25